Címke: základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov

Etiketa CLP, označovanie v praxi

Základňa vedomostí pre karty bezpečnostných údajov – Etiketa CLP, označovanie v praxi Produkty, na ktoré sa vzťahuje chemická bezpečnosť, sa majú označovať v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP).   Povinnosť označovania Ak je podľa nariadenia CLP samotná látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná Ak je to výbušný produkt Ak…

Obsahové a formálne prvky karty bezpečnostných údajov

  Databáza kariet bezpečnostných údajov – Obsahové a formálne prvky karty bezpečnostných údajov (EÚ) 2020/878 Karta bezpečnostných údajov musí obsahovať informácie o nebezpečenstvách, ako aj o bezpečnom skladovaní, manipulácii a zneškodňovaní látky alebo zmesi. Poznanie týchto informácií umožní používateľom prijať potrebné opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí na pracovisku a ochrany životného…

Predloženie PCN

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Predloženie PCN Jedinečné, harmonizované oznamovanie zmesí s jedinečným identifikátorom receptúry zmesi (UFI), ktorý je špecifikovaný v nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/542 (predloženie PCN), poskytuje možnosť, aby sa vo všetkých členských štátoch EHP rýchlo nahlasovali informácie o zmesi počas reakcií na ohrozenie zdravia.  …

Informácie týkajúce sa použitia UFI (jedinečného identifikátora receptúry zmesi)

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Jednoznačný identifikátor vzorca  Jedinečný identifikátor receptúry zmesi (UFI) je kód pozostávajúci zo 16 znakov, ktorý je uvedený na etikete zmesí. UFI je prvkom predloženia nebezpečných zmesí, ktoré sa musí vykonávať v harmonizovanej podobe (PCN). V dôsledku predloženia budú zdravotníckym pracovníkom v členských štátoch…

Výstražné upozornenie

Kompletný zoznam viet o nebezpečnosti (bezpečnostné upozornenia H) v súlade s predpisom CLP.

Bezpečnostné upozornenie

Kompletný zoznam preventívnych viet v súlade s predpisom CLP.

R vety a S vety

Kompletný zoznam viet R a viet S.

Pracovný postup vytvorenia a prekladu karty bezpečnostných údajov

Popis pracovného postupu, ktorý naša spoločnosť používa na preklad kariet bezpečnostných údajov.

Výstražný piktogram

Užitočný základný materiál na praktickú realizáciu povinnosti označovania na základe predpisu CLP.

Symboly nebezpečenstva

Súbor symbolov nebezpečenstva DPD (neplatí od 1. júna 2017).

Softvér na vytváranie kariet bezpečnostných údajov

Náš článok o výhodách a nevýhodách softvéru na vytváranie kariet bezpečnostných údajov.

Užitočné základné materiály a príručky pre karty bezpečnostných údajov

Súhrn užitočných základných materiálov a príručiek na výklad a prípravu kariet bezpečnostných údajov.