MSDS-Europe – Skutočná alternatíva softvéru pre karty bezpečnostných údajov

Naša spoločnosť nepripravuje svoje karty bezpečnostných údajov pomocou špeciálneho softvéru na karty bezpečnostných údajov. Sme presvedčení, že iba kvalifikovaná spoločnosť s dobrou znalosťou právneho prostredia v oblasti chemickej bezpečnosti a s odbornými znalosťami z aplikácie regulačných špecifikácií môže poskytnúť kvalitnú službu vytvárania a prekladu kariet bezpečnostných údajov. Preklad karty bezpečnostných údajov je primárne úloha pre odborníka, nie úloha pre prekladateľa.

 

Posledné novinky

Ktoré právne predpisy sa uplatňujú alebo by sa mali uplatňovať pri príprave kariet bezpečnostných údajov?

Na nové nariadenie, ktorého uplatňovanie bude povinné po 1. januári 2023, je potrebné sa vopred pripraviť.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 (nadobudlo účinnosť 1. januára 2021) nahradí prílohu II nariadenia Komisie (ES) č. 1907/2006 (REACH) – v ktorej sa stanovujú požiadavky na obsah a formát kariet bezpečnostných údajov vo forme nariadenia EÚ 2015/830 – a bude sa povinne uplatňovať po 1. januári 2023.

Nariadenia (EÚ) 2015/830 a (EÚ) 2020/878 sa môžu uplatňovať pred 1. januárom 2023. Týka sa to aj aktualizácie a zostavovania kariet bezpečnostných údajov (alebo prekladov do iných „nových jazykov“).

Naše návrhy:

Sledujte zmeny vo forme a obsahu kariet bezpečnostných údajov, ktoré dostávate od svojho dodávateľa, a ak ste už dostali kartu bezpečnostných údajov vypracovanú v súlade s nariadením (EÚ) 2020/878, bezodkladne aktualizujte svoju existujúcu kartu bezpečnostných údajov.

V záujme dodržania vyššie uvedeného termínu by ste mali upozorniť aj dodávateľov, aby čo najskôr prešli na vydávanie kariet bezpečnostných údajov, ktoré sú v súlade s novým nariadením.

Kým nebudeme mať k dispozícii informácie požadované novým nariadením, nariadenie (EÚ) 2020/878 by sa nemalo uplatňovať.

Dôležité!
Potreba aktualizovať karty bezpečnostných údajov môže vzniknúť aj v súvislosti s inými právnymi predpismi, bez ohľadu na požiadavky vyššie uvedených právnych predpisov. Takéto zmeny môžu zahŕňať zmeny v klasifikácii určitých látok (napr. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1182, ktoré nadobudne účinnosť 1. marca 2022).

Obsahové a formálne prvky karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia 2020/878

EN I DE I FR I ES I IT I PL I HU I CS I RO I SL I SK

Revízia a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov

Výsledkom našich služieb je odborne správna, revidovaná karta bezpečnostných údajov pre nášho klienta, ktorá plne spĺňa aktuálne platné predpisy.

Pri revízii (aktualizácii) karty bezpečnostných údajov aplikujeme ustanovenia článku 31 nariadenia (EÚ) 1907/2006 (REACH), NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 a ďalších príslušných predpisov.

Prejsť na článok

MSDS-Europe - Odborník na karty bezpečnostných údajov

Rýchle hľadanie

Chemická bezpečnosť začína tu – relevantné služby a užitočné základné materiály jediným kliknutím!

MSDS-Europe

 

MSDS-Europe International je pobočka pre chemickú bezpečnosť spoločnosti Toxinfo Kft.

Spoločnosť ToxInfo Kft. je prvá firma v Maďarsku poskytujúca služby a poradenstvo so špecializáciou na chemickú bezpečnosť. Vďaka našim odborným skúsenostiam získaným za posledných 17 rokov máme jedinečné znalosti v oblasti legislatívy EÚ a pravidiel týkajúcich sa chemickej bezpečnosti, ktoré môžeme aplikovať, dokonca i na medzinárodnej úrovni.

Naše zásady týkajúce sa akosti

Hlavnou hodnotou našej spoločnosti je inovatívne myslenie, orientácia na zákazníka a úsilie o efektívne riešenie problémov.

Naše zásady v oblasti kvality sú založené na odbornosti pracovníkov, neustálom školení a odborných skúsenostiach.
Naša spoločnosť je zaviazaná poskytovať služby v oblasti chemickej bezpečnosti, ktoré budú pre našich klientov maximálne prínosné a zaistia najvyššiu možnú kvalitu.

Medzinárodné referencie spoločnosti MSDS-Europe

International branch of ToxInfo

Sledovanie regulačných zmien

Sledovanie regulačných zmien zaisťuje aktuálne informácie o zmenách legislatívy Európskej únie v oblasti chemickej bezpečnosti.

Nové a upravené predpisy v oblasti chemickej bezpečnosti

  • NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/923 z 3. mája 2023, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o olovo a jeho zlúčeniny v PVC

 

MSDS-Europe – Odborník na karty bezpečnostných údajov

Služby týkajúce sa prípravy kariet bezpečnostných údajov

Pri vytváraní portfólia služieb v oblasti kariet bezpečnostných údajov sme sa pokúsili o dôkladne zaistenie služby pre našich klientov na riešenie všetkých ich úloh.

Našu službu vytvárania kariet bezpečnostných údajov odporúčame najmä následným používateľom, ktorí vyrábajú zmesi, alebo dovozcom ako pomoc pri plnení ich záväzku klasifikácie výrobkov a/alebo vydania kariet bezpečnostných údajov pre ich výrobky.

Naša služba prekladu kariet bezpečnostných údajov sa odporúča pre medzinárodných distribútorov.  Prekladáme karty bezpečnostných údajov z/do všetkých úradných jazykov Európskej únie. Na účely distribúcie chemických výrobkov môžeme tiež vytvoriť návrh označenia v súlade s kartou bezpečnostných údajov a preložiť ju do jazyka cieľovej krajiny.

Našu službu aktualizácie/revízie kariet bezpečnostných údajov odporúčame vo všetkých prípadoch, keď došlo k zmene v obsahu karty bezpečnostných údajov alebo pokiaľ to vyžaduje zmena právneho prostredia.

 

Zaistenie kvality v rámci postupu vytvárania karty bezpečnostných údajov

Vďaka viac ako 20 rokom našich odborných skúseností a množstvu inovácií orientovaných na postupy naša spoločnosť úspešne vyvinula kvalitné postupy, ktoré zaisťujú vysokokvalitné preklady a vytváranie kariet bezpečnostných údajov.

Naším cieľom je poskytnúť našim klientom kartu bezpečnostných údajov, ktorá spĺňa všetky príslušné predpisy. Tajomstvo dokonalej karty bezpečnostných údajov spočíva vo vysokej úrovni aktuálnych odborných znalostí, skúsenostiach s vytváraním kariet bezpečnostných údajov a kontrolných mechanizmoch používaných v rámci pracovného postupu.

Viac informácií o postupe vytvárania kariet bezpečnostných údajov nájdete v našom článku Pracovný postup vytvárania a prekladu karty bezpečnostných údajov.

 

Záruka

Prijímame plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov vytvorené našou spoločnosťou a za všetky naše ostatné služby.
Naša finančná záruka zahŕňa tiež náhradu priamych a nepriamych škôd.
Poznámky, ktoré môžu vznášať rôzne úrady a uvádzať naši klienti, sú preskúmané do 24 hodín.

 

Žiadosť o cenovú ponuku na služby súvisiace s kartami bezpečnostných údajov

Do 24 hodín odpovieme na žiadosť o cenovú ponuku zaslanú e-mailom alebo prostredníctvom menu žiadosť o cenovú ponuku pre služby dátových listov na našich webových stránkach.
Pokiaľ potrebujete pomoc pri výbere správnej služby, kontaktujte, prosím, naše zákaznícke služby.

 

V rámci našich služieb v oblasti kariet bezpečnostných údajov je vzťah so zákazníkom našou prioritou

Naše zákaznícke služby kladú dôraz na poskytovanie informácií v príslušnej rýchlosti a kvalite.
Našim klientom poskytujeme osobného manažéra pre kľúčových zákazníkov na zaistenie hladkého postupu objednávky.
Rokovanie so zákazníkom nekončí dodaním objednanej služby.  Naše zákaznícke služby sú vám k dispozícii aj po vytvorení karty bezpečnostných údajov.  Našim klientom poskytujeme tiež pomoc pri hľadaní odpovedí na odborné aj iné otázky.

 

Kozmetika

Služby súvisiace s umiestnením kozmetických výrobkov na trh

Kozmetické výrobky sú vylúčené z rozsahu legislatívy v oblasti chemickej bezpečnosti, naše odborné znalosti a skúsenosti nám však umožňujú, aby sme svojim zákazníkom poskytovali zodpovedajúce a kvalitné služby aj v tejto oblasti.

Našim klientom ponúkame relevantné služby pre všetky úlohy, ktoré vykonáva zodpovedná osoba alebo distribútor vzhľadom na výrobu a distribúciu kozmetiky.

Naše služby v oblasti kozmetiky zahŕňajú oznámenia CPNP vyžadované pre uvedenie výrobku na trh, prípravu bezpečnostného posudku a vytvorenie a preklad návrhu označenia pre kozmetický výrobok.

 

Užitočné informácie, odborné články o chemickej bezpečnosti

Úlohou našej spoločnosti je poskytovať informácie týkajúce sa požiadaviek v oblasti chemickej bezpečnosti.

Základňa vedomostí pre karty bezpečnostných údajov obsahuje užitočné základné materiály, ktoré vám môžu pomôcť pochopiť úlohy súvisiace s kartami bezpečnostných údajov, napríklad splnenie novej povinnosti označenia výrobku CLP.

Súbor odborných základných materiálov pre pochopenie špecifických požiadaviek smernice REACH môžete nájsť v základni vedomostí REACH.

V základni vedomostí zhromažďujeme najmä povinnosti distribútora alebo spoločnosti konajúcich ako zodpovedná osoba v súlade s príslušnými predpismi týkajúcimi sa kozmetických výrobkov.

 

 

Webové stránky chránené autorským právom

Používanie, kopírovanie, distribúcia, šírenie či posielanie akéhokoľvek textu, obrázkov, obrazových a obsahových prvkov (napr. fonty, tlačidlá, odkazy, ikony, texty, obrázky, grafika, logá atď.) nachádzajúcich sa na webových stránkach, či už ako celok alebo čiastočne, je povolené iba s predchádzajúcom písomným súhlasom spoločnosti ToxInfo Kft.