Služba oznámenia CPNP

Služby týkajúce sa kozmetických výrobkov – Služba oznámenia CPNP

 

V súlade so Smernicou (ES) č. 1223/2009 je uvedenie kozmetického výrobku na trh v Európskej únii podmienené jeho oznámením prostredníctvom centrálneho elektronického rozhrania CPNP (Portál pre oznamovanie kozmetických výrobkov).

 

Postup našej služby oznámenia CPNP

Umožnenie prístupu do portálu CPNP (registrácia)

Pre používanie portálu CPNP si oznamovateľ musí vytvoriť prihlasovací účet EÚ Login (skôr ECAS) a musí požiadať o prístup do SAAS.

Ak je to nutné, poskytujeme tiež asistenciu pri procese registrácie.

Pomoc pri vlastnej registrácii:

 

Oznámenie údajov prostredníctvom „štatútu“ distribútora kozmetických výrobkov – oznámenie CPNP

Existujú dva typy oznámení v závislosti od štatútu distribútora:

  • Oznámenie podané zodpovednou osobou (výrobca, dovozca)
  • Oznámenie podané distribútorom

Po získaní registračných údajov oznámime požadované údaje a informácie prostredníctvom portálu CPNP vzhľadom na „štatút“ oznamovateľa.

 

Pri oznámeniach CPNP podávaných menom zodpovednej osoby sa predkladajú nasledujúce údaje/informácie

  • originál označenia
  • fotografia obalu výrobku
  • ďalšie údaje a informácie v súlade s článkom 13 smernice (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

 

Pri oznámeniach CPNP podávaných menom distribútora sa predkladajú nasledujúce údaje/informácie

  • Text označenia preložený do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa má kozmetický výrobok uviesť na trh.
  • ďalšie relevantné informácie

Poznámka:
Pokiaľ distribútor uvedie výrobok na trh pod svojím menom alebo obchodnou známkou alebo pokiaľ zmení výrobok, ktorý je už na trhu, spôsobom, ktorý môže mať vplyv na súlad výrobku s príslušnými požiadavkami, bude sa považovať za zodpovednú osobu.
Pokiaľ je vyššie uvedené splnené, oznámenie CPNP sa vykoná v súlade s požiadavkami zodpovednej osoby.

 

Žiadosť o cenovú ponuku na službu oznámenia CPNP

Na žiadosť o cenovú ponuku zaslanú e-mailom alebo prostredníctvom nášho online formulára odpovieme do 24 hodín.
Naše zákaznícke služby vám pomôžu vybrať si tú správnu službu.

 

Služby súvisiace s našou službou oznámenia CPNP

Služby koordinácie kompletného postupu oznámenia kozmetických výrobkov (zber údajov, organizácia laboratórnych testov, vytvorenie označenia, vytvorenie posudzovanie bezpečnosti).