Softvér na vytváranie kariet bezpečnostných údajov

Základňa vedomostí pre karty bezpečnostných údajov  – Softvér na vytváranie kariet bezpečnostných údajov

 

Počas takmer dvoch desaťročí našich odborných skúseností v oblasti chemickej bezpečnosti bola väčšina cudzojazyčných kariet bezpečnostných údajov, s ktorými sme pracovali, vytvorená softvérom, preto sme tieto karty bezpečnostných údajov mohli dôkladne študovať.

Na základe všetkých týchto skúseností naša spoločnosť nikdy nepoužívala softvér na vytváranie kariet bezpečnostných údajov a našim partnerom sme nikdy jeho používanie neodporúčali.

 

Princíp fungovania softvéru na vytváranie kariet bezpečnostných údajov a jeho služby

 

Softvér na preklad kariet bezpečnostných údajov (podobne ako iné prekladateľské softvéry) vytvára znenie karty bezpečnostných údajov v cudzom jazyku na základe zodpovedajúcich viet vo svojej pamäti.

Jeho fungovanie je založené na dostupnej „pamäti“ v podobe ponúkaných jazykových modulov, ktoré obsahujú preklady viet, ktoré sa bežne objavujú v kartách bezpečnostných údajov.

Veta v „zdrojovom jazyku“ je nahradená príslušnou vetou v „cieľovom jazyku“, pokiaľ sa zistí plná zhoda.

Prekladateľské softvéry na preklad kariet bezpečnostných údajov obvykle ponúkajú aj ďalšie funkcie, napr.:

 • Komponenty sú klasifikované na základe čísla CAS a existujúcich zoznamov nebezpečnosti látky (ktoré v softvéri spravidla nie sú aktualizované).
 • Priraďujú medzné hodnoty expozície k látkam.
 • Používajú piktogramy (nie piktogramy nebezpečnosti CLP), aby boli požadované ochranné zariadenia jasnejšie vyjadrené.
 • Stanovia triedy nebezpečnosti a upozornenia H a P danej zmesi (na základe zložiek a na základe medznej koncentrácie uvedenej v legislatíve).
 • Môžu zahŕňať aj určité funkcie modulu registrácie.

 

Výhody softvéru na vytváranie kariet bezpečnostných údajov

 • Dokáže zvládnuť veľký počet kariet bezpečnostných údajov.
 • Dokáže prekladať do viacerých jazykov (iba pokiaľ sú spolu s ním zakúpené moduly pre príslušné jazyky).
 • Rýchlosť.
 • V prípade veľkého množstva môže byť nákladovo efektívne (pokiaľ zanedbáme prípadnú škodu vyplývajúcu z odborných nedostatkov).
 • Funkcia registrácie a organizácie.

 

Nevýhody softvéru na vytváranie kariet bezpečnostných údajov

Odborné nedostatky

 • Používateľ softvéru preberá následky chýb, ktoré môžu vzniknúť pri klasifikácii nebezpečnosti výrobku.
 • Odborné nedostatky v „origináli“ karty bezpečnostných údajov sa prevedú do karty bezpečnostných údajov bez opravy.
 • Môže obsahovať nepreložené časti (nedokáže spracovať vety, ktoré nepredstavujú úplnú zhodu s vetami uloženými v pamäti).
 • Nesprávne preložené vety, frázy, názvy látok Obsahujú iba určité čísla viet, preto sa značne obmedzuje ich úžitková hodnota.
 • Neposkytuje chýbajúce údaje (napr. čísla EU, medzné hodnoty expozície atď.).
 • Pracuje iba na základe všeobecných smerníc EÚ a ignoruje malé a väčšie odchýlky národných predpisov cieľovej krajiny.

 

Ďalšie neodborné nevýhody

 • Nejde len o jednorazový výdaj. Zakúpenie rôznych jazykových modulov a aktualizácií môže spôsobovať dodatočné náklady.
 • Softvér sa musí tiež spravovať, preto vznikajú aj súvisiace náklady na ľudské zdroje.
 • Jeho použitie je nákladovo efektívne iba od určitého počtu kariet bezpečnostných údajov.
 • Používateľ dostáva iba podporu softvéru, nemá sa na koho spoľahnúť v prípade iných otázok týkajúcich sa chemickej bezpečnosti.
 • V prípade akýchkoľvek potenciálnych námietok od úradu alebo partnera nebude partner schopný vykonať opravu karty bezpečnostných údajov.

 

Ponúkané služby