Špecifikácie ohľadom UFI kódu a označovania nebezpečných zmesí

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Jednoznačný identifikátor vzorca 

Jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) je 16-znakový kód, ktorý sa bude uvádzať na štítkoch nebezpečných zmesí. UFI kód umožňuje toxikologickým centrám poskytovať v prípade mimoriadnej udalosti informácie o nebezpečných zmesiach.

Pokyny ohľadom UFI kódu budú uvádzané postupne (v závislosti od typu použitia) v harmonizovanom formáte pre všetky členské štáty EHP od roku 2020.

Pokyny ohľadom použitia UFI kódu a zmeny v označovaní zmesí boli zverejnené v nariadení Komisie (EÚ) 2017/542. Súčasne bola k nariadeniu (EK) 1272/2008 pridaná Príloha VIII o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP).

 

Zainteresované strany

Ustanovenia predmetného nariadenia sa vzťahujú na všetky typy „predkladateľov“, ako sú následní užívatelia (umiestnenie zmesí na trhu), následní autori receptúr (výrobcovia nebezpečných zmesí v zmesiach) a dovozcovia.

UFI kód je povinný pre zmesi klasifikované ako nebezpečné pre zdravie a fyzicky nebezpečné, ale zainteresované strany si môžu vybrať použiť UFI kód aj pre bezpečné výrobky alebo výrobky, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie.

Výrobky, ktoré nespadajú pod nariadenie:

 • zmesi určené na vedecký a na výrobok a proces orientovaný výskum a vývoj
 • plyny pod tlakom
 • výbušniny (nestále výbušniny)

 

Tvorba UFI kódu

Použitím online aplikácie na webovej stránke ECHA môžete vytvoriť jedinečný UFI kód zadaním DIČ vašej spoločnosti a čísla vzorca zmesi.

Prosím, neprehliadnite!

 • Vytvorené UFI kódy nie sú automaticky uložené v systéme, musí ich uložiť používateľ.
 • UFI kódy môžu byť vytvorené bez zadania DIČ, ale túto možnosť je možné použiť len v prípade, že spoločnosť nemá toto číslo pridelené.
 • Vytvorenie UFI kódu musí byť v nasledujúcom kroku potvrdené.

Generátor UFI kódov je prístupný tu. Je bezplatný a dostupný vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.

UFI kód označuje konkrétne zloženie. Konkrétny UFI kód sa môže používať, len pokiaľ sa zloženie alebo pomer zložiek (v rámci určitého rozsahu koncentrácie) danej zmesi nezmení. Ak požadujete nové UFI číslo v dôsledku zmeny zloženia, predchádzajúce číslo vzorca sa viac nesmie používať.

V dôsledku vyššie uvedeného nie je nutné vyžiadať nový UFI kód, ak sa zmenil názov zmesi. Rovnaký identifikátor vzorca sa môže použiť pre rôzne obchodné názvy a je platný pre všetky členské štát EHP. Predmetná spoločnosť sa môže rozhodnúť umiestniť na trh rovnaký výrobok pod rôznymi obchodnými názvami a používať rôzne UFI kódy (zákazník nevie, že výrobky s rôznymi názvami majú v skutočnosti rovnaké zloženie).

Špecifikácie sú tiež prípustné pre vône a farbivá. Ak sa pridáva nová, bezpečná vôňa alebo farbivo, nie je potrebné generovať nový UFI kód. To isté platí v prípade menšej zmeny v koncentrácii týchto látok.

 

Povinnosť oznámiť UFI kód

Predkladateľ, určený nariadením Komisie (EÚ) 2017/542, predloží oznámenie dotknutému orgánu členského štátu (zvyčajne toxikologickému centru) na základe nasledujúcich kritérií:

 • UFI kód je oznámený všetkým členským štátom, keď je zmes uvedená na trh.
 • Predloženie je podané v oficiálnom jazyku/jazykoch dotknutých členských štátov.
 • V prípade zmesí uvedených na trh výhradne na priemyselné účely, predkladatelia môžu požiadať o obmedzené podanie (v súlade s Oddielom 5.3 tejto Časti a Oddielom 3.1.1 Časti B)
 • Oznámenie je bezplatné

Keď predkladáte UFI kód, musíte poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Zloženie*
 • Obchodný názov
 • Farba
 • Balenie
 • Kategória produktu
 • Toxikologické informácie
 • Iné informácie ohľadom predkladateľa

* Informácie o nerizikových zložkách musia byť tiež uvedené v oznámení UFI kódu. Informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov nemusia byť nutne postačujúce pre splnenie povinnosti.

Naše služby týkajúce sa tvorby a oznamovania UFI kódu

Lehoty

Do roku 2025 musí byť UFI kód uvedený na etiketách všetkých výrobkov klasifikovaných ako nebezpečné pre zdravie alebo fyzikálne nebezpečné podľa nasledujúceho harmonogramu:

1. január 2021

Oznámenie UFI kódu a ostatných informácií o zmesiach určených na spotrebiteľské použitie.

1. január 2021

Oznámenie UFI kódu a ostatných informácií o zmesiach určených na profesionálne použitie.

1. január 2024

Oznámenie UFI kódu a ostatných informácií o zmesiach určených výhradne na priemyselné použitie.

1. január 2025

Koniec prechodného obdobia pre zmesi, ktoré sa už nachádzajú na trhu.

 

Inštrukcie pre označovanie

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 • „UFI:” – rovnaké vo všetkých jazykoch EÚ, neprekladá sa), musí byť napísané veľkými písmenami
 • „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – kód je rozdelený do 4 blokov, oddelených spojovníkom
 • UFI kód musí byť jasne viditeľný a čitateľný
 • Nie sú uvedené žiadne špecifické typografické požiadavky (napr. font alebo veľkosť)
 • UFI kód musí byť uvedený na štítku všetkých výrobkov obsahujúcich nebezpečné zmesi.
 • UFI kód môže byť v prípade nebezpečných zmesí pre priemyselné použitie a zmesí, ktoré nie sú alternatívne zabalené, uvedený tiež v karte bezpečnostných údajov.
 • Mal by byť nezmazateľne uvedený na štítku

Vytvorenie návrhu označenia

Použitie UFI kódu v zásobovacom reťazci

Ak následný užívateľ používa existujúcu zmes na výrobu novej zmesi, je postačujúce poznať UFI kód použitej zmesi, namiesto jej zloženia. Dôvodom je, že v čase oznámenia UFI kódu by mali byť uvedené všetky zložky, čo by v prípade výrobku „zmes v zmesi“ mohlo spôsobiť vážne problémy. Použité zloženie zmesi bolo pravdepodobne predložené niekým v zásobovacom reťazci, takže ak je UFI kód známy, potenciálne riziká sú úradom známe tiež.  Samozrejme, na štítku by sa nemal objaviť UFI kód zmesi použitej na prípravu novej zmesi (mal by tam byť uvedený len UFI kód nového výrobku), aby sa zabránilo zverejneniu dôverných informácií.