Informácie týkajúce sa použitia UFI (jedinečného identifikátora receptúry zmesi)

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Jednoznačný identifikátor vzorca 

Jedinečný identifikátor receptúry zmesi (UFI) je kód pozostávajúci zo 16 znakov, ktorý je uvedený na etikete zmesí. UFI je prvkom predloženia nebezpečných zmesí, ktoré sa musí vykonávať v harmonizovanej podobe (PCN).

V dôsledku predloženia budú zdravotníckym pracovníkom v členských štátoch EÚ dostupné jednotné údaje. Použitie tohto kódu umožňuje toxikologickým centrám v núdzových situáciách poskytovať informácie o nebezpečnej zmesi.

Ustanovenia týkajúce sa použitia UFI ako aj označenia zmesí sú uvedené v nariadení Komisie (EÚ) 2017/542, ktoré dopĺňa a mení nariadenie (EK) 1272/2008 (CLP) pridaním novej prílohy (VIII). Tieto ustanovenia sú záväzné pre všetky členské štáty EHP.

 

Cieľ jedinečného identifikátora receptúry zmesi

Pokiaľ je pridelený kód UFI (ktorý sa udeľuje orgánom počas procesu predkladania), zloženie určitej zmesi je jasne identifikovateľné, čo pomáha rýchlej reakcii v prípade núdze. Zároveň to tiež umožňuje bezpečné zaobchádzanie so zložením. O údajoch poskytnutých počas predkladania informácií je informovaný iba príslušný orgán (členského štátu).

 

Strategický prístup

Možné metódy vytvárania jedinečného identifikátora receptúry zmesi

Prístup na báze zmesi

Dané zloženie zmesi je identifikované daným identifikátorom receptúry zmesi.

Produkty s rovnakým zložením, ale rôznymi vymyslenými názvami (čiže rovnaká zmes sa uvádza na trh pod rôznymi obchodnými názvami), majú rovnaký kód UFI.

Prístup na báze produktu

Všetky produkty dostávajú individuálne identifikátory receptúry zmesi.

V takom prípade bude mať produkt viac kódov UFI. Platí to v prípadoch, keď sa na trh uvádza jedna zmes s rôznymi vymyslenými názvami (názvy produktov).

Pre lepšie pochopenie prístupov na báze zmesi a na báze produktu je nevyhnutné špecifikovať definíciu zmesi a produktu:

Zmes:

Obsahuje najmenej dve zložky (môžu to byť látky aj zmesi (MiM – zmes v zmesi)).

Charakteristiky zmesi sú určené najmä jej zložením a fyzikálno-chemickými vlastnosťami.

Produkt:

Zmes určená na predaj, ktorá je obvykle identifikovaná obchodným (vymysleným) názvom a ktorej vlastnosti sú určené najmä balením, označením a kategóriou produktu.

Prístup zameraný na trh:

Rovnaké zmesi získajú rôzne identifikátory receptúry zmesi, ak sa uvádzajú na trh v rôznych krajinách.

Napríklad „produkt 1“ uvedený na trh v Nemecku dostane jedinečný identifikátor receptúry zmesi („UFI 1“), ale „produkt 1“ uvedený na trh v Španielsku dostane iný kód („UFI 2“).

Prístup zameraný na jazyk/etiketu

Tento prístup je podobný ako „prístup zameraný na trh“, ale tu sa berie do úvahy skutočnosť, že úradný jazyk niektorých krajín môže byť rovnaký (napr. nemecký jazyk v Nemecku, Rakúsku).

Ktorákoľvek z vyššie uvedených stratégií môže byť správna, pokiaľ nebude porušený nasledujúci základný princíp:

UFI musí identifikovať dané zloženie a nikdy nesmie indikovať zmesi s rôznym zložením!

 

Generátor UFI – vytváranie jedinečného identifikátora receptúry zmesi

Generátor UFI je webová aplikácia, ktorú možno používať online (v prehliadači). Jej použitie je bezplatné a je k dispozícii vo všetkých jazykoch krajín Európskej únie.

Jedinečný kód UFI možno vytvoriť uvedením čísla šarže zmesi.

Dôležité!

 • Systém automaticky neukladá vytvorené UFI; musí to urobiť užívateľ.
 • UFI je možné vytvoriť bez daňového identifikačného čísla, ale túto možnosť by ste mali zvoliť iba v prípade, že spoločnosť naozaj nemá pridelené daňové identifikačné číslo.
 • V ďalšom kroku je potrebné overiť vytvorený UFI.

 

Platnosť UFI

Potrebná je aktualizácia UFI:

V prípade zmeny zloženia (ak stupeň zmeny spadá do limitov stanovených právnymi predpismi, pozri: nižšie) je potrebné k UFI prideliť nové číslo receptúry.

Kód UFI zostáva rovnaký, mení sa iba identifikačné číslo.

Vytvorenie nového UFI* je potrebné v týchto prípadoch:

 • pridanie, nahradenie alebo odstránenie zložky,
 • v prípade typu produktu „zmes v zmesi“ (MiM), ak dodávateľ zmenil kód UFI ​​zmesi v zložení,
 • zmena zloženia presahuje limity koncentrácie stanovené v právnych predpisoch.

Zmena koncentrácie zložiek zmesi, ktorá vyžaduje vytvorenie nového UFI:

Koncentrácia zložky v zmesi (stupeň zmeny):

 • 25 – 100 % (5 %)
 • 10 – 25 % (10 %)
 • 2,5 – 10 % (20 %)
 • < 2,5 % (30 %)

Kroky, ktoré sa majú podniknúť po vytvorení nového UFI:

Vytvorenie nového UFI nie je potrebné, ak:

 • sa zmenil iba názov zmesi (produktu),
 • zmena ovplyvní iba parfumy prítomné v produkte,
 • v prípade nového balenia.

Ďalšie informácie týkajúce sa povinnosti v súvislosti s aktualizáciou predloženia PCN

 

Komunikácia v rámci dodávateľského reťazca

Ak následný používateľ používa zmesi na vytvorenie novej zmesi (MiM – zmes v zmesi), postačuje namiesto zloženia zmesi poznať kód UFI.

Praktickým základom je to, že počas predkladania sa musí uviesť prakticky každá zložka, ktorá by mohla spôsobiť vážne ťažkosti v prípade produktu typu „zmes v zmesi“. Zloženie použitej zmesi bolo pravdepodobne predložené už predtým v dodávateľskom reťazci, takže poznaním UFI bude orgán poznať aj možné nebezpečenstvá. Je samozrejmé, že jedinečný identifikátor receptúry zmesi použitej pri vytváraní zmesi nemusí byť uvedený na etikete (musí byť na nej uvedený kód hotového výrobku), a preto je možné vyhnúť sa poskytnutiu dôverných informácií.

Berúc do úvahy vyššie uvedené informácie je jednoznačne dôležité oznámiť zmeny čísla UFI zmesí v rámci dodávateľského reťazca, pretože v takýchto prípadoch musia strany používajúce zmes pri vytváraní vlastnej zmesi aktualizovať svoje vlastné údaje.

 

Použitie UFI pri označovaní zmesí

Ďalšie informácie o umiestňovaní jedinečného identifikátora receptúry zmesi a označovaní CLP nájdete v našom článku s názvom „Štítok CLP, označovanie v praxi“.

 

Inštrukcie pre označovanie

UFI: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 • „UFI:” – rovnaké vo všetkých jazykoch EÚ, neprekladá sa), musí byť napísané veľkými písmenami
 • „xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” – kód je rozdelený do 4 blokov, oddelených spojovníkom
 • UFI kód musí byť jasne viditeľný a čitateľný
 • Nie sú uvedené žiadne špecifické typografické požiadavky (napr. font alebo veľkosť)
 • UFI kód musí byť uvedený na štítku všetkých výrobkov obsahujúcich nebezpečné zmesi.
 • UFI kód môže byť v prípade nebezpečných zmesí pre priemyselné použitie a zmesí, ktoré nie sú alternatívne zabalené, uvedený tiež v karte bezpečnostných údajov.
 • Mal by byť nezmazateľne uvedený na štítku

Naše služby týkajúce sa tvorby a oznamovania UFI kódu

Preklad karty bezpečnostných údajov