Bezpečnostné upozornenie P

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Bezpečnostné upozornenie P

Stiahnutiu: Bezpečnostné upozornenie P

 

Vety nebezpečnosti a preventívne vety sú kodifikované pomocou jedinečného alfanumerického kódu zloženého z jedného písmena a troch číslic nasledovne:

  • Písmeno „H“ (skratka „hazard statement – veta o nebezpečnosti“) alebo „P“ (skratka „precautionary statement – preventívna veta“).     Upozorňujeme, že vety o nebezpečnosti realizované prostredníctvom DSD a DPD, avšak nezahrnuté v GHS, sú kodifikované ako „EUH“;
  • číslo označujúce typ nebezpečenstva, napr. „2“ pre fyzické nebezpečenstvo a
  • dve čísla zodpovedajúce poradovému číslu nebezpečenstva, napr. výbušnosť (kódy od 200 do 210), horľavosť (kódy od 220 do 230) atď.

Vaše označenia by mali obsahovať príslušné preventívne vety (CLP článok 22), ktoré poskytujú rady týkajúce sa opatrení na prevenciu alebo minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na zdravie alebo životné prostredie v dôsledku nebezpečnosti vašej látky alebo zmesi. Kompletný zoznam preventívnych viet relevantných pre každú príslušnú klasifikáciu je uvedený v tabuľkách udávajúcich prvky označenia požadovaných pre každú triedu nebezpečnosti v časti 2 až 5 prílohy I CLP.

Preventívne vety je nutné vyberať v súlade s článkom 28 a časti 1 prílohy IV CLP.  Každý výber musí tiež brať do úvahy použité vety o nebezpečnosti a zamýšľané alebo stanovené použitie látky alebo zmesi.  Spravidla by sa na označení nemalo uvádzať viac ako šesť preventívnych viet, pokiaľ to nie je nevyhnutné z dôvodu povahy alebo vážnosti nebezpečenstva.  Ako pomoc s výberom najvhodnejších preventívnych viet vám ďalšie rady poskytneme v príslušných častiach.

Časť 2 prílohy IV CLP uvádza správne znenie preventívnych viet, ako je nutné ich uvádzať na označeniach. Na označení sa musia vety o nebezpečnosti uvádzať spolu s preventívnymi vetami v rovnakom jazyku.

 

Zmeny vo bezpečnostných upozorneniach P

V súlade so smernicou Komisie (EÚ) 2016/918 z 1. februára 2018 došlo k zmene niektorých bezpečnostných upozornení P, ktoré sa musia povinne používať v znení danom smernicou (bezpečnostné upozornenia P označené v nižšie uvedenom zozname červenými číslami P).

Látky a zmesi uvedené na trh do 1. februára 2018 sa nemusia po novom označovať a zabaľovať v súlade s touto smernicou do 1. februára 2020.

Spoločnosť, ktorá uvádza výrobok na trh, sa samozrejme môže rozhodnúť zmeniť upravené bezpečnostné upozornenia P skôr.

Pre zaistenie konzistentnosti označovania a karty bezpečnostných údajov je dôležité po zmene označenia vykonať tiež aktualizáciu karty bezpečnostných údajov!

 

Kompletný zoznam bezpečnostných upozornení P

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P220

Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/ horľavých materiálov.

P221

Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…

P222

Zabráňte kontaktu so vzduchom.

P223

Zabráňte kontaktu s vodou.

P230

Uchovávajte zvlhčené …

P231

Manipulujte v prostredí s inertným plynom.

P232

Chráňte pred vlhkosťou.

P233

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P234

Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

P235

Uchovávajte v chlade.

P240

Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

P241

Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/ …/ zariadenie do výbušného prostredia.

P242

Používajte iba neiskriace prístroje.

P243

Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

P244

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

P250

Nevystavujte brúseniu/nárazu/…/treniu.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P263

Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte…

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.

P282

Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ ochranné okuliare.

P283

Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.

P284

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

P231 + P232

Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.

P235 + P410

Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

P301

PO POŽITÍ:

P302

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:

P303

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):

P304

PO VDÝCHNUTÍ:

P305

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

P306

PRI KONTAKTE S ODEVOM:

P308

Po expozícii alebo podozrení z nej:

P310

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P311

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P312

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ …

P313

Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P314

Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P315

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P320

Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri … na etikete).

P321

Odborné ošetrenie (pozri … na etikete).

P330

Vypláchnite ústa.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P332

Ak sa prejaví podráždenie pokožky:

P333

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:

P334

Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

P335

Z pokožky oprášte sypké čiastočky.

P336

Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.

P337

Ak podráždenie očí pretrváva:

P338

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P340

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P342

Pri sťaženom dýchaní:

P351

Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

P352

Umyte veľkým množstvom vody/…

P353

Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

P360

Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

P361

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

P362

Kontaminovaný odev vyzlečte.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P364

A pred ďalším použitím vyperte.

P370

V prípade požiaru:

P371

V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:

P372

V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.

P373

Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.

P374

Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

P375

Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

P376

Zastavte únik, ak je to bezpečné.

P377

Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

P378

Na hasenie použite…

P380

Priestory evakuujte.

P381

Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.

P390

Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P302 + P334

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P306 + P360

PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P332 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P335 + P334

Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P342 + P311

Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P361 + P364

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P362 + P364

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P370 + P376

V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik.

P370 + P378

V prípade požiaru: Na hasenie použite…

P370 + P380

V prípade požiaru: priestory evakuujte.

P370 + P380 + P375

V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

P371 + P380 + P375

V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

P401

Uchovávajte …

P402

Uchovávajte na suchom mieste.

P403

Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P404

Uchovávajte v uzavretej nádobe.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P406

Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

P407

Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P411

Uchovávajte pri teplotách do … o C/… o F

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P413

Veľké množstvo s hmotnosťou nad … kg/… lbs uchovávajte pri teplote do … o C/ … o F.

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P422

Obsah uchovávajte v ….

P402 + P404

Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.

P403 + P233

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P403 + P235

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

P410 + P403

Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P410 + P412

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P411 + P235

Uchovávajte pri teplotách do … o C/ … o F. Uchovávajte v chlade.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu …

P502

Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o regenerácii alebo recyklácii

 

Ponúkané služby

 

Užitočné informácie