Bezpečnostné upozornenie

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – Bezpečnostné upozornenie

 

Vety nebezpečnosti a preventívne vety sú kodifikované pomocou jedinečného alfanumerického kódu zloženého z jedného písmena a troch číslic nasledovne:

  • Písmeno „H“ (skratka „hazard statement – výstražné upozornenie“) alebo „P“ (skratka „precautionary statement – bezpečnostné upozornenie“).     Upozorňujeme, že vety o nebezpečnosti realizované prostredníctvom DSD a DPD, avšak nezahrnuté v GHS, sú kodifikované ako „EUH“;
  • číslo označujúce typ nebezpečenstva, napr. „2“ pre fyzické nebezpečenstvo a
  • dve čísla zodpovedajúce poradovému číslu nebezpečenstva, napr. výbušnosť (kódy od 200 do 210), horľavosť (kódy od 220 do 230) atď.

Vaše označenia by mali obsahovať príslušné preventívne vety (CLP článok 22), ktoré poskytujú rady týkajúce sa opatrení na prevenciu alebo minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na zdravie alebo životné prostredie v dôsledku nebezpečnosti vašej látky alebo zmesi. Kompletný zoznam preventívnych viet relevantných pre každú príslušnú klasifikáciu je uvedený v tabuľkách udávajúcich prvky označenia požadovaných pre každú triedu nebezpečnosti v časti 2 až 5 prílohy I CLP.

Preventívne vety je nutné vyberať v súlade s článkom 28 a časti 1 prílohy IV CLP.  Každý výber musí tiež brať do úvahy použité vety o nebezpečnosti a zamýšľané alebo stanovené použitie látky alebo zmesi.  Spravidla by sa na označení nemalo uvádzať viac ako šesť preventívnych viet, pokiaľ to nie je nevyhnutné z dôvodu povahy alebo vážnosti nebezpečenstva.  Ako pomoc s výberom najvhodnejších preventívnych viet vám ďalšie rady poskytneme v príslušných častiach.

Časť 2 prílohy IV CLP uvádza správne znenie preventívnych viet, ako je nutné ich uvádzať na označeniach. Na označení sa musia vety o nebezpečnosti uvádzať spolu s preventívnymi vetami v rovnakom jazyku.

 

Zmeny vo bezpečnostných upozorneniach

Revidovaný zoznam bezpečnostných upozornení obsahuje nové alebo modifikované ustanovenia, označené červenou farbou, ktoré sú podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/521 platné od 17. októbra 2020.

Pre zaistenie konzistentnosti označovania a karty bezpečnostných údajov je dôležité po zmene označenia vykonať tiež aktualizáciu karty bezpečnostných údajov!

EN  I  DE  I  FR  I  ES  I  IT  I  PL  I  CS  I  RO  I  SL  I  SK  I  HU  

Kompletný zoznam bezpečnostných upozornení

Platí od 17. októbra 2020

 

P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 – Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich

P201 – Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202 – Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211 – Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P212 – Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla.

P220 – Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov.

P222 – Zabráňte kontaktu so vzduchom.

P223 – Zabráňte kontaktu s vodou.

P230 – Uchovávajte zvlhčené …

P231 – Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/…

P232 – Chráňte pred vlhkosťou.

P233 – Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P234 – Uchovávajte iba v pôvodnom balení.

P235 – Uchovávajte v chlade.

P240 – Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.

P241 – Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/ …] zariadenie do výbušného prostredia.

P242 – Používajte iba neiskriace prístroje.

P243 – Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

P244 – Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

P250 – Nevystavujte brúseniu/nárazu/treniu/… .

P251 – Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P262 – Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P263 – Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

P264 – Po manipulácii starostlivo umyte…

P270 – Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P272 – Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…

P282 – Používajte termostabilné rukavice a buď ochranný štít alebo ochranné okuliare.

P283 – Noste ohňovzdorný odev alebo odev so zníženou horľavosťou.

P284 – [V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

P231 + P232 – Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom/… Chráňte pred vlhkosťou.

P301 – PO POŽITÍ:

P302 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:

P303 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):

P304 – PO VDÝCHNUTÍ:

P305 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

P306 – PRI KONTAKTE S ODEVOM:

P308 – Po expozícii alebo podozrení z nej:

P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P311 – Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P312 – Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ …

P313 – Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P314 – Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P315 – Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P320 – Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri … na etikete).

P321 – Odborné ošetrenie (pozri … na etikete).

P330 – Vypláchnite ústa.

P331 – Nevyvolávajte zvracanie.

P332 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky:

P333 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:

P334 – Ponorte do studenej vody [alebo obviažte mokrými obväzmi].

P335 – Z pokožky oprášte sypké čiastočky.

P336 – Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.

P337 – Ak podráždenie očí pretrváva:

P338 – Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P340 – Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P342 – Pri sťaženom dýchaní:

P351 – Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

P352 – Umyte veľkým množstvom vody/…

P353 – Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].

P360 – Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

P361 – Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

P362 – Kontaminovaný odev vyzlečte.

P363 – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P364 – A pred ďalším použitím vyperte.

P370 – V prípade požiaru:

P371 – V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:

P372 – Riziko výbuchu.

P373 – Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.

P375 – Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

P376 – Zastavte únik, ak je to bezpečné.

P377 – Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

P378 – Na hasenie použite…

P380 – Priestory evakuujte.

P381 – V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia.

P390 – Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P310 – PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P301 + P312 – PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P302 + P334 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody alebo obviažte mokrými obväzmi.

P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…

P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].

P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P306 + P360 – PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

P308 + P311 – PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P332 + P313 – Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P342 + P311 – Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P361 + P364 – Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P362 + P364 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P370 + P376 – V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik.

P370 + P378 – V prípade požiaru: Na hasenie použite…

P370 + P380 + P375 – V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

P371 + P380 + P375 – V prípade veľkého požiaru a veľkých množstiev: Priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

P401 – Skladujte v súlade s… .

P402 – Uchovávajte na suchom mieste.

P403 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P404 – Uchovávajte v uzavretej nádobe.

P405 – Uchovávajte uzamknuté.

P406 – Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

P407 – Medzi regálmi alebo paletami ponechajte vzduchovú medzeru.

P410 – Chráňte pred slnečným žiarením.

P411 – Uchovávajte pri teplotách do … o C/… o F

P412 – Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P413 – Veľké množstvo s hmotnosťou nad … kg/… lbs uchovávajte pri teplote do … o C/ … o F.

P420 – Skladujte jednotlivo.

P402 + P404 – Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.

P403 + P233 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P403 + P235 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

P410 + P403 – Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P410 + P412 – Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu …

P502 – Obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa s požiadavkou o informácie týkajúce sa obnovenia alebo recyklácie.

P503 – Obráťte sa na výrobcu/dodávateľa/ … s poŭiadavkou na informácie týkajúce sa zneőkodňovania/zhodnotenia/recyklácie.

Sťahovanie zoznamu platných bezpečnostných upozornení

 

Ponúkané služby

 

Užitočné informácie