Regulačné zmeny v oblasti chemickej bezpečnosti

MSDS-Europe – Sledovanie regulačných zmien

 

Regulačné - chemickej bezpečnosti

Na hľadanie predpisov môžete tiež využiť pole hľadania na domovskej stránke.
Zadaním príslušných kľúčových slov alebo čísla smernice, ktorú hľadáte, môžete rýchlo a ľahko prehľadávať a sťahovať príslušnú legislatívu v oblasti chemickej bezpečnosti.

 

Nové a upravené predpisy v oblasti chemickej bezpečnosti

 

2024

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1328 zo 16. mája 2024

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o oktametylcyklotetrasiloxán („D4“) a dekametylcyklopentasiloxán („D5“) a dodekametylcyklohexasiloxán („D6“)

 

2023

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2055 z 25. septembra 2023

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o syntetické polymérne mikročastice

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/923 z 3. mája 2023

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o olovo a jeho zlúčeniny v PVC

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/707 z 19. decembra 2022

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o triedy nebezpečnosti a kritériá klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí

 

2022

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/586 z 8. apríla 2022

ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

Dátum zákazu: 1. máj 2025

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/692 zo 16. februára 2022

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

KORIGENDÁ

Na strane 4, článok 2, druhý odsek:

namiesto: „Uplatňuje sa od 23. novembra 2023.“

má byť: „Uplatňuje sa od 1. decembra 2023.“.

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/643 z 10. februára 2022

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012, pokiaľ ide o zaradenie pesticídov, priemyselných chemikálií, perzistentných organických látok a ortuti do zoznamu a o aktualizáciu colných kódov

Uplatňuje sa od 1. júla 2022

 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/431 z 9. marca 2022

ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

 

2021

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2204 z 13. decembra 2021

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické látky (CMR)

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2045 z 23. novembra 2021

ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2030 z 19. novembra 2021

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o N,Ndimetylformamid

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1962 z 12. augusta 2021

ktorým sa opravuje príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

Korigendum k smernici Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019

ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1297 zo 4. augusta 2021

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o perfluórované karboxylové kyseliny obsahujúce 9 až 14 atómov uhlíka v reťazci (C9-C14 PFCA), ich soli a látky príbuzné C9-C14 PFCA

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1199 z 20. júla 2021

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) v granulách alebo mulčoch používaných ako výstelkový materiál na ihriskách so syntetickým trávnikom alebo vo voľnej forme na detských ihriskách alebo na športoviskách

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/979 zo 17. júna 2021

ktorým sa menia prílohy VII až XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/876 z 31. mája 2021

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o žiadosti o autorizáciu a správy o preskúmaní týkajúce sa používania látok pri výrobe pôvodných náhradných dielov a pri oprave výrobkov a zložených výrobkov, ktoré sa už nevyrábajú, a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 340/2008

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/849 z 11. marca 2021

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/643 z 3. februára 2021

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 1 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/57 z 25. januára 2021

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí

 

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020

ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

 

2020

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020

ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2096 z 15. decembra 2020

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR), pomôcky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745, perzistentné organické znečisťujúce látky, určité kvapalné látky alebo zmesi, nonylfenol a testovacie metódy pre azofarbivá

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2081 zo 14. decembra 2020

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1435 z 9. októbra 2020

o povinnostiach registrujúcich aktualizovať svoje registrácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1677 z 31. augusta 2020

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí s cieľom zlepšiť vykonateľnosť požiadaviek na informácie v súvislosti s reakciou na ohrozenie zdravia

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1676 z 31. augusta 2020

ktorým sa mení článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o farby namiešané podľa želania zákazníka

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1149 z 3. augusta 2020

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o diizokyanáty

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1036 z 15. júla 2020

o neschválení určitých účinných látok v biocídnych výrobkoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1182 z 19. mája 2020

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/659 z 15. mája 2020

o harmonizovanej norme pre technickú dokumentáciu potrebnú na posudzovanie materiálov, súčiastok a elektrických a elektronických zariadení vypracovanú na podporu vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/507 zo 7. apríla 2020

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o percentuálny podiel dokumentácií k registrácii, ktorý sa má vybrať na kontrolu súladu

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2020/364 zo 17. decembra 2019

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa používania kadmia v určitých snímacích elektrónkach videokamier odolných voči žiareniu

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2020/365 zo 17. decembra 2019

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova v spájkach a povrchovej úprave vývodov používaných v určitých ručných prenosných spaľovacích motoroch

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2020/366 zo 17. decembra 2019

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova ako tepelného stabilizátora v polyvinylchloride používanom v určitých diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro na analýzu krvi a iných telesných tekutín a telesných plynov

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/11 z 29. októbra 2019

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia

 

2019

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/957 z 11. júna 2019

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluóroktyl) silántriol a TDFA

 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/983 z 5. júna 2019

ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019

o perzistentných organických látkach (prepracované znenie)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/330 z 11. decembra 2018

ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/157 zo 6. novembra 2018

ktorým sa mení príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/130 zo 16. januára 2019

ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

 

2018

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2005 zo 17. decembra 2018

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP)

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1881 z 3. decembra 2018

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, s cieľom zohľadniť nanoštruktúry látok

 

KORIGENDÁ Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/227 z 9. februára 2017

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis(pentabrómfenyl)éter

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1480 zo 4. októbra 2018

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a opravuje nariadenie Komisie (EÚ) 2017/776

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1513 z 10. októbra 2018

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o určité látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) a patria do kategórie 1A alebo 1B

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/742 z 1. marca 2018

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova v zvaroch s vysokou teplotou tavenia

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/741 z 1. marca 2018

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova ako legujúceho prvku v medi

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/740 z 1. marca 2018

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova ako legujúceho prvku hliníka

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/739 z 1. marca 2018

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova ako legujúceho prvku v oceli

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/738 z 27. februára 2018

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova v prvkoch cermetového dolaďovacieho potenciometra

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/737 z 27. februára 2018

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie olova v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom

 

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/736 z 27. februára 2018

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre sklenené alebo keramické časti určitých elektrických a elektronických komponentov s obsahom olova

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/675 z 2. mája 2018

ktorým sa menia dodatky k prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo látky poškodzujúce reprodukciu (CMR)

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/589 z 18. apríla 2018

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o metanol

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/588 z 18. apríla 2018

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o 1-Metylpyrolidín-2-ón

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/669 zo 16. apríla 2018

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/35 z 10. januára 2018

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o oktametylcyklotetrasiloxán („D4“) a dekametylcyklopentasiloxán („D5“)

 

2017

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1510 z 30 augusta 2017

ktorým sa menia dodatky k prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické (CMR)

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1000 z 13. júna 2017

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kyselinu perfluoroktánovú (PFOA), jej soli a látky súvisiace s PFOA

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/999 z 13. júna 2017

ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

 

NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/997 z 8. júna 2017

ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o nebezpečnú vlastnosť HP 14 „ekotoxický“

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/776 zo 4. mája 2017

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/706 z 19. apríla 2017

ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kožnú senzibilizáciu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1688

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/735 zo 14. februára 2017

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k nariadeniu (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/698 z 3. februára 2017

ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní

 

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017

ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/227 z 9. februára 2017

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bis (pentabrómfenyl)éter

 

2016

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/9 z 5. januára 2016

o spoločnom predkladaní a zdieľaní údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/26 z 13. januára 2016

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o nonylfenol-etoxyláty

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/217 zo 16. februára 2016

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o kadmium

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/266 zo 7. decembra 2015

ktorým sa na ú ely prispôsobenia technickému pokroku mení nariadenie (ES). 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/770 zo 14. apríla 2016

ktorým sa stanovuje spolo ný formát predkladania informácií o fungovaní postupov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpe ných chemikálií

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/863 z 31. mája 2016

ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o poleptanie/podráždenie kože, vážne poškodenie očí/podráždenie očí a akútnu toxicitu

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/918 z 19. mája 2016

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1005 z 22. júna 2016

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o azbestové vlákna (chryzotil)

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1017 z 23. júna 2016

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o anorganické amónne soli

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1115 zo 7. júla 2016

ktorým sa stanovuje formát, v ktorom má Európska chemická agentúra predkladať informácie o fungovaní postupov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  . 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpe ných chemikálií

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1179 z 19. júla 2016

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1688 z 20. septembra 2016

ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kožnú senzibilizáciu

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1802 z 11. októbra 2016

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2013, ktorým sa spresňuje postup autorizácie rovnakých biocídnych výrobkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

 

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/2037 z 21. novembra 2016

ktorou sa mení smernica Rady 75/324/EHS, pokiaľ ide o maximálny povolený tlak aerosólových rozprašovačov a s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2235 z 12. decembra 2016

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o bisfenol A

 

KORIGENDÁ

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES)

 

– 2016

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 252/2011 z 15. marca 2011

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu I

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 366/2011 zo 14. apríla 2011

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (akrylamid)

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 253/2011 z 15. marca 2011

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o prílohu XIII

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 276/2010 z 31. marca 2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (dichlórmetán, lampové oleje, tekuté podpaľovače grilov a organociničité zlúčeniny)

 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/107/ES zo 16. septembra 2009

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s predĺžením určitých lehôt

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

 

Najdôležitejšie právne predpisy Európskej únie súvisiace s chemickou bezpečnosťou

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

 

SMERNICA 1999/45/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 31. mája 1999

o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008

o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

SMERNICA 98/8/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 16. februára 1998

o uvádzaní biocídnych výrobkov na trhú

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012

o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní

 

SMERNICA RADY z 27. júla 1976

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009

o kozmetických výrobkoch

 

SMERNICA RADY 1999/13/ES z 11. marca 1999

o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004

o detergentoch