Pracovný postup vytvorenia a prekladu karty bezpečnostných údajov

Základňa vedomostí pre karty bezpečnostných údajov – pracovný postup vytvorenia prekladu karty bezpečnostných údajov

 

Prvý krok

Preklad – definície formátu a prvkov obsahu

Vytvorenie obsahu a formát karty bezpečnostných údajov v súlade s platnou európskou a národnou legislatívou.

V tejto fáze (pokiaľ je karta bezpečnostných údajov v cudzom jazyku) zaistíme preklad textu. Vo väčšine prípadov preklad nie je len doslovné prevedenie textu, ale preklad, ktorý odráža význam. V cieľovom jazyku už väčšinou existuje špecifická terminológia pre každú konkrétnu vetu alebo frázu, ktorú je nutné použiť, aby obsah karty bezpečnostných údajov bol čitateľovi jasný.

Zvláštnu pozornosť je nutné venovať prekladu štandardizovaných častí textu. V niektorých častiach karty bezpečnostných údajov je stanovené znenie textu uvedené v príslušnom predpise. Na základe pravidiel chemickej bezpečnosti môžu byť tieto vety uvedené iba vo forme stanovenej príslušnou legislatívou. Jasným príkladom je napríklad znenie upozornení H a P alebo viet vzťahujúcich sa k prvkom označovania.  V karte bezpečnostných údajov sú samozrejme aj ďalšie špeciálne texty.

Z vyššie uvedených dôvodov je pre samotný preklad nutná určitá miera znalosti legislatívy v oblasti chemickej bezpečnosti a určitá prax s prekladom kariet bezpečnostných údajov.

Vo fáze prekladu karty bezpečnostných údajov (v prípade zmesí) je tiež nutné skontrolovať zložky.  Pomocou vopred definovaných zoznamov nebezpečných látok naši pracovníci kontrolujú, či je správne uvedený názov zložiek, či sú správne uvedené zodpovedajúce čísla CAS a EU a či sú správne vedené prvky klasifikácie (symboly nebezpečenstva a výstražné upozornenia H).

Zvláštnu pozornosť je nutné venovať tomu, či sú správne uvedené medzné hodnoty expozície v zamestnaní. Je nutné skontrolovať (na základe príslušnej legislatívy), či je stanovená medzná hodnota expozície pre zložky uvedené v karte bezpečnostných údajov, a pokiaľ je stanovená, táto hodnota musí byť uvedená v príslušnej časti karty bezpečnostných údajov.

 

Druhý krok

Klasifikácia a odborný dohľad

Náš odborník najprv preskúma preloženú kartu bezpečnostných údajov a skontroluje, či pri preklade nedošlo k strate údajov alebo či preklad neobsahuje preklepy. Pri preklade karty bezpečnostných údajov je podstatné vykonanie niekoľkých kontrol.

Náš odborník potom skontroluje klasifikáciu látky/zmesi na základe existujúcich údajov, a v prípade nutnosti vykoná zmeny, uvedie nevyhnutné symboly rizík, zmení alebo doplní príslušné upozornenia H a P. V mnohých prípadoch konkrétne prvky popisu v karte bezpečnostných údajov chýbajú, preto je tejto časti tiež nutné venovať osobitnú pozornosť.

 

Tretí krok

Záverečná odborná kontrola

Vytvorenie logicky správnej karty bezpečnostných údajov, ktorá je celkom konzistentná.

Podľa nášho názoru ide o veľmi dôležitý krok, pretože podľa našich skúseností môže dochádzať k množstvu problémov, ktoré môžu vznikať z rozporných údajov v karte bezpečnostných údajov (napr. toxikologické údaje v časti 9 nesmú byť v rozpore s klasifikáciou látky/zmesi atď.).

Hotové karty bezpečnostných údajov dodávame klientom vo formáte pdf.

Odbornú kvalitu, právny súlad a úradne akceptovanie našich kariet bezpečnostných údajov zaručujeme iba v prípade, že sa používajú alebo vytlačia v plnom znení.

 

Po dodaní karty bezpečnostných údajov…

Naše služby v oblasti vytvárania kariet bezpečnostných údajov nekončia dodaním karty bezpečnostných údajov.

Pomáhame klientom s výkladom a používaním karty bezpečnostných údajov alebo im môžeme pomáhať s ďalšími nevyhnutnými úlohami spojenými s kartami bezpečnostných údajov všeobecne.

 

Odborné záruky pri pracovnom procese prípravy a preklade karty bezpečnostných údajov

V prípade kontroly úradom, pokiaľ kontrolór vznesie námietky voči akejkoľvek časti karty bezpečnostných údajov, náš odborník skontaktuje predstaviteľa príslušného úradu a odpovie na všetky prípadné otázky.

Pokiaľ sa stanoví, že pri vytváraní karty bezpečnostných údajov došlo k administratívnej alebo odbornej chybe, kartu bezpečnostných údajov bezplatne opravíme.

 

Finančná záruka

Pokiaľ ktorýkoľvek z našich klientov alebo akýkoľvek partner našich klientov utrpí materiálnu škodu (napr. oficiálne penále, nové označenie atď.) v dôsledku použitia karty bezpečnostných údajov, ktorú naša spoločnosť nesprávne vytvorila, nášho klienta plne odškodníme.

 

Ponúkané služby

 

Užitočné informácie