Etiketa CLP, označovanie v praxi

Základňa vedomostí pre karty bezpečnostných údajov – Etiketa CLP, označovanie v praxi

Produkty, na ktoré sa vzťahuje chemická bezpečnosť, sa majú označovať v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP).

 

Povinnosť označovania

 • Ak je podľa nariadenia CLP samotná látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná
 • Ak je to výbušný produkt
 • Ak ide o zmes, ktorá nie je nebezpečná, a obsahuje jednu alebo viac látok klasifikovaných ako nebezpečné s koncentráciami vyššími ako sú koncentrácie uvedené v časti 2 prílohy II k nariadeniu CLP

Výnimky pre označovanie produktov s objemom menším ako 125 ml (1.5.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008)

 

Informačné zdroje pre vytváranie etikety podľa nariadenia CLP

Ako dovozca

Etiketa by mala vychádzať z hlavy III nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Ako distribútor

Etiketa sa má vytvárať podľa časti 2.2 karty bezpečnostných údajov.

Ako následný predajca

Žiadna úloha, s výnimkou prípadu, keď je etiketa poškodená

 

Všeobecné aspekty označovania

 • Princíp „Oznámenie o nebezpečnosti vo forme označovania“
 • Jazyk etikety
 • „Dodatočné informácie“ na etikete
 • Pravidlá čitateľnosti/viditeľnosti
 • „Organizačné“ pravidlá

 

Prvky etikety nebezpečných produktov

 • Meno, adresa a telefónne číslo dodávateľa (dodávateľov)
 • Nominálne množstvo (na spotrebiteľské použitie)
 • Identifikátory produktu

V prípade potreby:

* V prípade spotrebiteľského použitia, bezpečnostné upozornenia týkajúce sa likvidácie látky alebo zmesi ako odpadu a likvidácie obalov ako odpadu.

Časť pre doplňujúce informácie (povinné a nepovinné prvky)

 

Povinná časť pre doplňujúce informácie na etikete

 • Vyhlásenia EUH (stanovené v častiach 1.1 a 1.2 prílohy II a v časti 2 prílohy III) sa priraďujú k látkam a zmesiam klasifikovaným z hľadiska fyzikálnych, zdravotných alebo environmentálnych nebezpečenstiev
 • Výstražné upozornenia pre dané látky v prílohe I
 • Informácie o špeciálnych odozvách
 • Vyhlásenie EUH401 v prípade produktov na ochranu rastlín
 • Prvky označovania vyplývajúce z požiadaviek stanovených v iných právnych predpisoch – povrchovo aktívne látky a vonné látky (detergenty), požiadavky na označovanie horľavín pre aerosólové rozprašovače alebo obsah prchavých organických zlúčenín podľa smernice 2004/42/ES (VOC)
 • Zmesi s jednotlivými vyhláseniami EUH:

Zmesi obsahujúce olovo

Zmesi obsahujúce kyanoakryláty

Cementy a cementové zmesi

Zmesi obsahujúce izokyanáty

Zmesi obsahujúce epoxidové zložky s priemernou molekulovou hmotnosťou ≤ 700

Zmesi, ktoré obsahujú aktívny chlór

Zmesi obsahujúce kadmium (zliatiny) a sú určené na tvrdé spájkovanie alebo mäkké spájkovanie

Zmesi, ktoré nie sú klasifikované ako senzibilizujúce, ale obsahujú najmenej jednu senzibilizujúcu látku

Kvapalné zmesi obsahujúce halogénované uhľovodíky

Zmesi, ktoré nie sú určené pre širokú verejnosť a obsahujú určité látky v danej minimálnej koncentrácii

Aerosóly

 

Minimálne rozmery etikiet a piktogramov

Podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 286/2011:

Objem; rozmery etikety (mm); rozmery každého piktogramu (mm)

< 3 litre; 52 x 74; 10 x 10 (min.), 16 x 16 (voliteľné)

3 – 50 litrov; 74 x 105; 23 x 23

50 – 500 litrov; 105 x 148; 32 x 32

viac ako 500 litrov; 148 x 210; 46 x 46

 

Osobitné pokyny k označovaniu

Prepravovateľné plynové fľaše (časť 1.3.1. prílohy I k CLP)

Nádoby na plyn určené na propán, bután alebo skvapalnený ropný plyn (LPG) (časť 1.3.2. prílohy I k CLP)

Aerosóly a nádoby vybavené utesneným rozprašovačom a obsahujúce látky alebo zmesi klasifikované ako látky predstavujúce riziko aspirácie (časť 1.3.3. prílohy I k CLP)

Kovy v masívnej forme, zliatiny, zmesi obsahujúce polyméry, zmesi obsahujúce elastoméry (časť 1.3.4. prílohy I k CLP)

Výbušniny uvedené v časti 2.1 prílohy I k CLP, uvedené na trh s cieľom dosiahnuť výbušný alebo pyrotechnický účinok (časť 1.3.5. prílohy I k CLP)

 

Ponúkané služby

 

Odporúčané články