Piktogramy nebezpečenstva podľa predpisu CLP

Základňa vedomostí pre karty bezpečnostných údajov – Výstražný piktogram

 

Všeobecné informácie o piktogramoch nebezpečenstva

Piktogram nebezpečenstva je obrázkové znázornenie konkrétneho nebezpečenstva.
Klasifikácia vašej látky alebo zmesi preto určuje piktogramy nebezpečenstva, ktoré by mali byť uvedené na označení, ako je stanovené v časti 2 (fyzické nebezpečenstvo), 3 (nebezpečenstvo pre zdravie) a 4 (nebezpečenstvo pre životné prostredie) prílohy I CLP (CLP článok 19).

Platnosť piktogramov nebezpečenstva v súlade s konkrétnymi triedami nebezpečenstva a kategóriami nebezpečenstva môžete nájsť v prílohe V CLP.

 

Piktogram nebezpečenstva na označení

Farba a vzhľad vašeho označenia musí umožňovať umiestnenie piktogramu nebezpečenstva a jeho pozadie musí byť jasne viditeľné. Piktogramy nebezpečenstva majú tvar kosoštvorca a musia obsahovať čierny symbol na bielom pozadí s červeným rámčekom (časť 1.2.1 prílohy I CLP).

Každý piktogram nebezpečenstva musí pokrývať minimálne jednu pätnástinu plochy harmonizovaného označenia, pričom minimálna plocha nesmie byť menšia ako 1 cm2.

 

Použitie piktogramov nebezpečenstva v rámci postupu klasifikácie CLP

V súlade s článkom 19 smernice (ES) č. 1272/2008 Európskeho parlamentu a Rady z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a doplňujúce a rušiace smernicu 67/548/EHS a 1999/45/ES sa budú v klasifikácii CLP používať nasledujúce piktogramy nebezpečenstva.

 

Piktogram nebezpečenstva CLP

 

Stiahnuť piktogramy nebezpečenstva

Môžete kliknúť na príslušný obrázok pre prezeranie vo väčšej veľkosti alebo stiahnutie daného piktogramu nebezpečenstva.

 

Ponúkané služby

 

Užitočné informácie