Naše služby v súvislosti s predkladaním oznámení PCN a generovania UFI

MSDS Europe – Služby UFI/PCN

Naše služby týkajúce sa predkladania oznámení PCN boli vymedzené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542 v znení neskorších zmien a doplnení. Naším cieľom je zabezpečiť profesionálne služby najvyššej úrovne pre tie subjekty, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti.

 

Konzultačné služby, odborná príprava*

Online odborná príprava, 4 hodiny

Teoretická a praktická odborná príprava pre zamestnancov, ktorí budú oprávnení predkladať oznámenia a samostatne spracovávať celú „stratégiu UFI“ spoločnosti.

Online odborná príprava, 2 x 4 hodiny

Nadobudnutie praktických zručností pri používaní portálu na oznamovanie PCN. Vyžadujú sa príslušné teoretické znalosti (ustanovenia nariadenia Komisie (EÚ) 2017/542).

Online odborná príprava, 4 hodiny

 

Odborné služby podpory*

 

Naše služby v súvislosti s predkladaním oznámení PCN

 

*: Služby označené hviezdičkou sú dostupné len v anglickom a maďarskom jazyku.

Základná odborná príprava PCN

Predbežná, teoretická odborná príprava

4 hodiny + 1 hodina podpory

Táto odborná príprava sa odporúča tým spoločnostiam, ktoré musia predkladať svoje výrobky v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542 a ktoré považujú za potrebné naučiť sa príslušné teoretické základy.

Témy základnej odbornej prípravy

 • Vysvetlenie ustanovení nariadenia
 • Pomoc pri správnom výklade a pochopení súvislostí
 • Prejednanie povinností
 • Zhromažďovanie potrebných údajov a dokumentov
 • Poskytovanie podpory pri strategickom plánovaní
 • Poradenstvo v oblasti aktualizácie oznámenia
 • Poskytnutie základnej (teoretickej) odbornej prípravy o očakávaných úlohách pre prideleného kolegu
 • Na základe informácií poskytnutých počas konzultácie pripravíme aj akčný plán a navrhneme riešenie prípadných problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s oznámením
 • Konzultácie a zodpovedanie vzniknutých otázok na konci odbornej prípravy

Odborná príprava sa poskytuje online po predchádzajúcom posúdení potrieb. Po skončení odbornej prípravy je k dispozícii bezplatná služba podpory v rozsahu 1 hodiny.

Odborná príprava k portálu na oznamovanie PCN

Predkladanie oznámení PCN v praxi, krok za krokom

Nadobudnutie praktických zručností pre individuálne používanie portálu na predkladanie oznámení PCN

Táto odborná príprava sa odporúča spoločnostiam, ktoré vedia, že ich zamestnanci už majú požadované teoretické znalosti a dokážu primerane porozumieť nariadeniu o PCN, no nemajú dostatok znalostí na používanie portálu predkladania oznámení v praxi.

4 hodiny + 2 hodiny podpory

Témy odbornej prípravy

 • Vysvetlenie funkcií cloudového portálu agentúry ECHA na oznamovanie PCN
 • Postup prípravy dokumentácie PCN
 • Predloženie dokumentácie PCN
 • Vysvetlenie testovacieho prostredia portálu agentúry ECHA na predkladanie oznámení
 • Príprava testovacích oznámení najskôr v spolupráci s odborníkom a potom samostatne účastníkmi
 • Vyhodnotenie testovacích oznámení, zodpovedanie otázok
 • Poskytovanie pripomienok

Odborná príprava sa poskytuje online po predchádzajúcom posúdení potrieb. Po skončení odbornej prípravy je k dispozícii bezplatná služba podpory v rozsahu 2 hodín.

Odborná príprava v oblasti administrácie PCN

Celkové teoretické a praktické zručnosti

Táto odborná príprava sa odporúča tým spoločnostiam, ktoré chcú zabezpečiť primeranú teoretickú a praktickú prípravu svojich zamestnancov, ktorí predkladajú oznámenia, aby mohli samostatne riadiť predkladanie oznámení PCN za spoločnosť.

2-dňová odborná príprava – 2 * 4 hodiny + 5 hodín podpory

Témy odbornej prípravy

 • Vysvetlenie ustanovení nariadenia (nariadenie (EÚ) 2017/542).
 • Upresnenie výnimiek a oslobodení
 • Posúdenie portfólia výrobkov a trhov
 • Vymedzenie zmesí, pre ktoré sa vyžaduje oznámenie
 • Revízia dokumentácie o výrobku, kontrola kariet bezpečnostných údajov (zloženie, klasifikácia)
 • Špecifikácia zmesi v zmesiach (ZVZ)
 • Vymedzenie kategórií výrobkov (EUPC)
 • Vypracovanie stratégie oznamovania portfólia výrobkov
 • Vysvetlenie funkcií cloudového portálu agentúry ECHA na oznamovanie PCN
 • Postup prípravy dokumentácie PCN
 • Predloženie dokumentácie PCN
 • Vysvetlenie testovacieho prostredia portálu agentúry ECHA na predkladanie oznámení
 • Príprava testovacích oznámení najskôr v spolupráci s odborníkom a potom samostatne účastníkmi
 • Vyhodnotenie testovacích oznámení, zodpovedanie otázok
 • Poradenstvo v oblasti aktualizácie oznámenia

Štruktúra odbornej prípravy

1. deň (4 hodiny)

V prvý deň odbornej prípravy vám vysvetlíme teoretické a praktické súvislosti oznámenia. Náš odborný pracovník pomôže pochopiť súvislosti na príkladoch a po prediskutovaní portfólia výrobkov spoločnosti poskytne pomoc pri vypracovávaní stratégie predkladania oznámení. V druhej časti dňa odborník krok za krokom predvedie používanie portálu na oznamovanie PCN. Na záver dňa sa budú zodpovedať prípadné otázky.

2. deň (4 hodiny)

Program druhého dňa sa ukončí v čase, na ktorom sa vzájomne dohodnú všetci účastníci. Účastníci budú podávať oznámenia v testovacom prostredí portálu agentúry ECHA na predkladanie oznámení za neustálej podpory nášho odborného pracovníka a zároveň prediskutujú prípadné otázky. Po skončení odbornej prípravy bude náš odborný pracovník v rámci služby k dispozícii na zodpovedanie teoretických otázok týkajúcich sa predkladania oznámení, ako aj na riešenie problémov s používaním portálu na predkladanie oznámení (Podpora).

Odborná príprava sa poskytuje online po predchádzajúcom posúdení potrieb. Po skončení odbornej prípravy je k dispozícii bezplatná služba podpory v rozsahu 5 hodín.

Služby podpory PCN

Bezprostredná pomoc počas procesu oznamovania

Táto odborná príprava sa odporúča tým spoločnostiam, ktoré by chceli zvládnuť úlohy súvisiace s predkladaním oznámení PCN samy, ale v prípade potreby by chceli využiť odbornú pomoc.

Naša služba podpory je spoplatnená hodinovou sadzbou, počas ktorej pomáhame našim klientom prostredníctvom aplikácie Zoom riešiť problémy, ktoré vznikajú v priebehu procesu oznamovania.

Naša služba sa okrem nepretržitej dostupnosti poskytuje aj zmluvnou formou za mesačný poplatok, navrhnutá pre špeciálne potreby spoločnosti.

Oznamovanie zmesí cez portál na oznamovanie PCN

V súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542 je oznamovanie nebezpečných zmesí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti prílohy VIII nariadenia CLP, založené na údajoch, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom portálu PCN (cloudová služba IUCLID).

V prípade špecifických požiadaviek alebo veľkoobjemových objednávok sa obráťte na naše oddelenie zákazníckych služieb, ktoré vám poskytne najlepšie riešenie pre vaše potreby.

Služba obsahuje nasledujúce položky:

 • Generovanie a (v prípade potreby) validácia UFI
 • Určenie rozsahu koncentrácie zložiek
 • Určenie farbív, vonných látok
 • Určenie zmesí v zmesi (ZVZ)
 • Vymedzenie kategórií výrobkov v súlade so systémom EuPCS
 • Vymedzenie typov a veľkostí obalov
 • Predloženie oznámenia PCN prostredníctvom portálu agentúry ECHA na predkladanie oznámení

Služby aktualizácie predkladania oznámení PCN

Aktualizácia predkladania

Existuje mnoho dôvodov, kedy môže byť potrebná aktualizácia dokumentácie PCN. Napríklad v týchto prípadoch: došlo k zmene kontaktných údajov dodávateľa alebo kontaktnej osoby, chcete pridať nový obchodný názov alebo nový kód UFI, chcete rozšíriť oznámenie o nové cieľové krajiny. Povinnosť aktualizácie sa na vás môže vzťahovať vtedy, ak dôjde k významnej zmene zloženia zmesi alebo ak sa zmení klasifikácia na základe nebezpečnosti pre zdravie alebo fyzikálnej nebezpečnosti.

Keď nadväzujeme blízky komunikačný vzťah s našimi partnermi, profesionálne vyhodnotíme zmeny ovplyvňujúce ich zmesi a ak je to potrebné, aktualizujeme údaje uvedené v rámci oznámenia PCN.

Viac informácií nájdete v časti Aktualizácia predkladania

Služby generovania kódu UFI

Riadenie UFI od generovania až po validáciu

Základným prvkom oznámení PCN je kód UFI.

V rámci našich služieb zohľadňujeme portfólio výrobkov, úlohu v dodávateľskom reťazci a marketingovú stratégiu s cieľom stanoviť najlepší prístup k vygenerovaniu kódu UFI.

Na základe poskytnutých informácií vygenerujeme požadovaný počet kódov UFI a zabezpečíme aj ich validáciu.

 

Záruka

Konzultácie a služby poskytujeme v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542. Za naše služby preberáme plnú profesionálnu a finančnú zodpovednosť.

 

Asistenčné služby týkajúce sa našich služieb PCN, objednávka našich služieb

Naše oddelenie zákazníckych služieb poskytuje profesionálnu pomoc a odpovede na akékoľvek otázky týkajúce sa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/542 alebo našich služieb.

 

Súvisiace a užitočné stránky