Naše služby týkajúce sa tvorby a oznamovania UFI kódu

MSDS-Europe – UFI služby

Naše UFI služby boli vytvorené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542. Naším cieľom je poskytovať profesionálne služby na najvyššej úrovni dovozcom a následným autorom receptúr zmesí, aby sme im mohli pomáhať s riešením problémov súvisiacich s aplikáciou UFI kódu a znížili tak ich administratívnu záťaž.

 

Pomoc pri tvorbe a potvrdení UFI kódu

Formou konzultácií poskytujeme našim zákazníkom s oznamovacou povinnosťou profesionálnu pomoc s využitím online generátora UFI kódov na stránke ECHA. Ak naši partneri nemajú potrebnú personálnu kapacitu, môžeme za nich prevziať tvorbu a potvrdenie UFI kódov pre ich výrobky, za predpokladu, že nám umožnia prístup k potrebným údajom.

Špecifikácie ohľadom UFI kódu a označovania nebezpečných zmesí

Naša služba oznamovania UFI kódu

Môžeme zabezpečiť oznámenie UFI kódu všetkým štátom EHP, a to v ich oficiálnych jazykoch.

V rámci oznamovania UFI kódu predkladáme určeným orgánom nasledujúce údaje/informácie:

Identifikácia zmesi a predkladateľa

 • Identifikátor výrobku pre zmes
 • Údaje o predkladateľovi
 • Telefónne Āíslo a e-mailová adresa pre rýchly prístup k Ăalším informáciám o výrobku

Identifikácia nebezpečnosti a ďalšie informácie

 • Klasifikácia zmesi
 • Prvky oznaĀovania
 • Toxikologické informácie
 • Dāalšie informácie

Informácie o zložkách zmesi

 • Zložky zmesi
 • Zložky zmesi podliehajúce požiadavkám týkajúcim sa predkladania
 • Koncentrácia a rozsahy koncentrácie v zložkách zmesi
 • Nebezpečné zložky so zásadným významom pre reakciu na ohrozenie zdravia a preventívne opatrenia
 • Iné nebezpečné zložky a zložky neklasifikované ako nebezpečné
 • Klasifikácia zložiek zmesi (látky a ZVZ)

 

Aktualizácia predloženia

Keď nadväzujeme blízky komunikačný vzťah s našimi partnermi, profesionálne vyhodnotíme zmeny, ovplyvňujúce ich zmesi a ak je to potrebné, aktualizujeme údaje uvedené v rámci oznamovania UFI kódu.

Je dôležité, aby si navrhovateľ uvedomil, že UFI kód identifikuje špecifické zloženie!  Špeciálny UFI kód sa môže používať, len pokiaľ sa zloženie alebo pomer zložiek (v rámci určitého rozsahu koncentrácie) danej zmesi nezmení.

Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/542 je nevyhnutné aktualizovať údaje uvedené pri oznámení UFI kódu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak sa zmenil identifikátor výrobku pre zmes (vrátane UFI),
 • ak sa zmenila klasifikácia zmesi na základe nebezpečnosti pre zdravie alebo fyzikálnej nebezpečnosti,
 • ak sa sprístupnia nové toxikologické informácie, ktoré sa vyžadujú v oddiele 11 karty bezpečnostných údajov, o nebezpečných vlastnostiach zmesi alebo jej zložiek
 • ak sa zloženie zmesi zmenilo spôsobom/v rozsahu špecifikovanom v príslušných právnych predpisoch

 

Naša služba riadenia UFI kódu

Skúsenosti našej spoločnosti s licenčným a oznamovacím procesom a dostupnosť potrebných kapacít nám umožňujú zabezpečovať pre našich partnerov všetky úlohy spojené s UFI kódmi.

Naše služby pokrývajú kompletný proces od vygenerovania UFI kódu po označenie zmesi a tiež zahŕňajú pravidelnú aktualizáciu oznámení.

Vytvorenie návrhu označenia

Záruka

V priebehu oznamovania postupujeme v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542. Preberáme plnú profesionálnu a finančnú zodpovednosť za odpovedajúce prevedenie oznámenia UFI kódu.

 

Asistenčné služby týkajúce sa našich UFI služieb, objednávka našich služieb

Náš zákaznícky servis poskytuje profesionálnu pomoc a odpovede na akékoľvek otázky ohľadom nariadenia Komisie (EÚ) 2017/542 alebo našich služieb.

Revízia a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov