Vytvorenie návrhu označenia CLP pre látky a zmesi

MSDS-Europe – Vytvorenie návrhu označenia

 

V prípade výrobkov, ktoré sa dostali na trh po 1. júni 2015, by sa označovanie malo vykonávať v súlade so Smernicou č. 1272/2008/ES (CLP) a malo by brať do úvahy ďalšie zvláštne požiadavky na tieto výrobky.

 

Dodávateľ výrobku má povinnosť označiť výrobok

  • pokiaľ látka alebo zmes samotná je klasifikovaná ako nebezpečná v súlade s predpisom CLP
  • pokiaľ ide o výbušný výrobok
  • pokiaľ ide o bezpečnú zmes obsahujúcu jednu alebo viac látok klasifikovaných ako nebezpečné pri prekročení koncentrácie uvedenej v časti 2 prílohy II CLP

V prípade povinnosti zaistiť označenie výrobku vytvoríme návrh označenia pre výrobok v súlade so smernicou (ES) č. 1272/2008.

 

Obsah našej služby vytvárania návrhu označenia

Stanovenie prvkov označenia výrobku v súlade s predpismi v oblasti chemickej bezpečnosti a ďalšími relevantnými predpismi a na základe karty bezpečnostných údajov poskytnutej zákazníkom.

 

Dokumenty a údaje potrebné na vytvorenie návrhu označenia

Stanovenie prvkov označenia je založené na karte bezpečnostných údajov so zohľadnením príslušných predpisov.

Môžeme tiež zaistiť pomoc klientom pri revízii alebo vytvorení karty bezpečnostných údajov, ktorá je podstatná pre prípravu návrhu označenia.

 

Preklad návrhu označenia

Preklad návrhu označenia do nasledujúcich jazykov:

angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, poľština, lotyština, litovčina, maďarčina, nemčina, taliančina, portugalčina, rumunčina, španielčina, švédčina, slovenčina, slovinčina

 

Zaistenie kvality v rámci procesu vytvorenia návrhu označenia

Keď vytvárate návrh označenia, naši odborníci tiež skontrolujú kartu bezpečnostných údajov, ktorá bola použitá ako základ na vytvorenie označenia, a budú venovať osobitnú pozornosť klasifikácii nebezpečnosti a vetám H a P.

Riadny dohľad nad zdrojovými dokumentmi a prijatými údajmi zaručuje správnosť predložených návrhov označenia ako výstupu tejto služby.

 

Služby umožňujúce jednoduché využitie

Na žiadosť o cenovú ponuku zaslanú e-mailom odpovieme do 24 hodín.
V prílohe k našej cenovej ponuke vám tiež zašleme formulár objednávky pre uľahčenie postupu objednávky.

Pokiaľ už máte kartu bezpečnostných údajov, ktorá spĺňa aktuálne predpisy, zašlite nám, prosím, tiež túto kartu bezpečnostných údajov spolu s vyplneným formulárom objednávky.

Keď využívate jednu z našich služieb vytvárania kariet bezpečnostných údajov, môžete tiež požiadať o návrh označenia ako doplnkovú službu, ktorá bude pripravená spolu s kartou bezpečnostných údajov.
V takom prípade je vyhotovenie omnoho rýchlejšie, pretože nám nemusíte znovu zasielať originál karty bezpečnostných údajov a v rámci komplexnej služby vám poskytneme návrh označenia súčasne s kartou bezpečnostných údajov.

 

Záruka

Preberáme plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za návrh označenia vytvorený našou spoločnosťou. Naša finančná záruka zahŕňa náhradu všetkých priamych a nepriamych škôd. Naše zákaznícke služby začnú riešiť vašu otázku do 24 hodín.

 

Odborná asistencia po využití našich služieb

Keď využijete naše služby, naši odborníci zo zákazníckych služieb vám budú tiež pomáhať s výkladom a používaním vytvoreného návrhu označenia a môžu vám pomáhať so súvisiacimi úlohami v oblasti chemickej bezpečnosti.

 

Služby súvisiace so službou vytvárania návrhov označenia

 

Užitočné odborné materiály súvisiace s našou službou vytvárania návrhov označenia