Vytváranie hodnotenia bezpečnosti for kozmetika

Služby týkajúce sa kozmetických výrobkov – Vytváranie hodnotenia bezpečnosti for kozmetika

 

Pri vytváraní bezpečnostného posudku zohľadňujeme pokyny z prílohy I smernice (ES) č. 1223/2009.

Sledovanie regulačných zmien

Vytváranie posudzovanie bezpečnosti

Aby bolo preukázané, že kozmetický výrobok spĺňa právne predpisy, zodpovedná osoba musí pred uvedením kozmetického výrobku na trh zaistiť, že kozmetický výrobok podstúpi posudzovanie bezpečnosti na základe príslušných informácií a že bude vypracovaná správa o bezpečnosti kozmetického výrobku.

Bezpečnostný posudok môže vypracovať iba kvalifikovaná osoba, ktorá má zodpovedajúce odborné skúsenosti a kvalifikáciu uvedenú v smernici.

 

Informácie nevyhnutné na vytvorenie bezpečnostného posudku

 • Údaje o spoločnosti a kontaktné údaje o výrobcovi a distribútorovi
 • Informácie o výrobku
 • Karty bezpečnostných údajov zložiek v súlade so smernicou (EÚ) 2020/878, špecifikácie a potvrdenie rozboru zložiek, zaistenie toho, že spĺňajú požiadavky pre kozmetické výrobky.
  Pri zložkách je potrebné uviesť tiež zodpovedajúce hodnoty LOAEL alebo NOAEL (je možné si ich vyžiadať od dodávateľa základných materiálov)
 • Zoznam alergénov
 • Údaje a špecifikácie týkajúce sa hotového výrobku (fyzikálne a chemické parametre, mikrobiologická čistota atď.).
  Mikrobiologickú čistotu je možné doložiť výsledkami laboratórnych testov
 • Uvedenie veľkosti balenia, obalu a baliaceho materiálu, potvrdenie, že spĺňa požiadavky vzťahujúce sa na obaly kozmetických výrobkov
 • Skúšky stálosti
 • Popis spôsobu výroby, certifikáty miesta výroby (súlad GMP)
 • Používateľská príručka
 • Originál označenia výrobku v jazyku krajiny, kde bol výrobok prvýkrát uvedený na trh
 • Vyhlásenie, či bol výrobok testovaný na zvieratách

Tento zoznam je iba pre informáciu. Okrem vyššie uvedených informácií sa môžu vyžadovať ďalšie údaje v závislosti od typu/povahy výrobku.

 

Bezpečnostný posudok vypracovaný našou spoločnosťou môžete použiť na

 • označenie kozmetického výrobku príslušnými informáciami
 • informácie pre zákazníkov
 • oznámenie CPNP o výrobku
 • prenos informácií vyžadovaných predpismi pre kozmetiku
 • vytvorenie bezpečných pracovných podmienok

 

Zaistenie kvality v rámci postupu vytvárania bezpečnostného posudku

Preberáme plnú zodpovednosť za zaistenie zákonného súladu bezpečnostných posudkov vypracovaných našou spoločnosťou a ich úradného schválenia.

V prípade potenciálnych požiadaviek úradu naša spoločnosť dokument pozmení a upraví.
Naša spoločnosť nepreberá zodpovednosť za problémy/straty vyplývajúce z nedostatočných alebo neposkytnutých údajov/informácií.

 

Jednoduché a rýchle spracovanie v rámci našej služby vytvorenia bezpečnostného posudku

Na žiadosť o cenovú ponuku zaslanú e-mailom alebo prostredníctvom nášho online formulára odpovieme do 24 hodín.
V prílohe k našej cenovej ponuke vám tiež zašleme formulár objednávky pre uľahčenie postupu objednávky.

Stačí zaslať vyplnený formulár objednávky a poskytnúť nevyhnutné dokumenty a údaje vyžadované v našej cenovej ponuke a my sa postaráme o všetko ostatné súvisiace s objednávkou.

Cenová ponuka služieb v oblasti kozmetických výrobkov

 

Záruka

Prijímame plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za bezpečnostné posudky vytvorené našou spoločnosťou a za všetky naše súvisiace služby.

Naša finančná záruka zahŕňa náhradu všetkých priamych a nepriamych škôd.

 

Pomoc po využití našich služieb

Po využití našich služieb vám odborníci z oddelenia zákazníckych služieb budú pomáhať s výkladom a použitím vytvoreného bezpečnostného posudku a môžu vám pomáhať s ďalšími súvisiacimi úlohami.

Zákaznícke služby

 

Služby súvisiace s našou službou vytvorenia bezpečnostného posudku

 

Zaujímavé a užitočné odborné materiály týkajúce sa našej služby vytvorenia bezpečnostného posudku