Výstražné upozornenie

Základňa vedomostí pre karty bezpečnostných údajov – Výstražné upozornenie

 

Vety nebezpečnosti a preventívne vety sú kodifikované pomocou jedinečného alfanumerického kódu zloženého z jedného písmena a troch číslic nasledovne:

  • Písmeno „H“ (skratka „hazard statement – výstražné upozornenie“) alebo „P“ (skratka „precautionary statement – preventívna veta“).     Upozorňujeme, že vety o nebezpečnosti realizované prostredníctvom DSD a DPD, avšak nezahrnuté v GHS, sú kodifikované ako „EUH“;
  • číslo označujúce typ nebezpečenstva, napr. „2“ pre fyzické nebezpečenstvo a
  • dve čísla zodpovedajúce poradovému číslu nebezpečenstva, napr. výbušnosť (kódy od 200 do 210), horľavosť (kódy od 220 do 230) atď.

Vaše označenia však tiež musia byť vybavené príslušnými vetami o nebezpečnosti popisujúcimi povahu a vážnosť nebezpečnosti vašej látky alebo zmesi (CLP článok 21).

Vety o nebezpečnosti pre každú konkrétnu klasifikáciu nebezpečenstva sú uvedené v tabuľkách v časti 2 až 5 prílohy I CLP. Pokiaľ je klasifikácia vety harmonizovaná a zahrnutá v časti 3 prílohy VI CLP, na označení je nutné použiť zodpovedajúcu vetu o nebezpečnosti patriacu k tejto klasifikácii spolu so všetkými ďalšími vetami o nebezpečnosti pre neharmonizovanú klasifikáciu.

Príloha III CLP uvádza správne znenie viet o nebezpečnosti, ako by sa mali uvádzať na označeniach. Vety o nebezpečnosti z jedného jazyka musia byť na označení uvedené spoločne s preventívnymi vetami z toho istého jazyka.

 

Revidovaný zoznam výstražných upozornení obsahuje nové alebo modifikované ustanovenia, označené červenou farbou, ktoré sú podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/521 platné od 17. októbra 2020.

EN  I  DE  I  FR  I  ES  I  IT  I  PL  I  CS  I  RO  I  SL  I  SK  I  HU  

Výstražné upozornenia

Platí od 17. októbra 2020

 

H200 – Nestabilné výbušniny.

H201 – Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.

H202 – Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov.

H203 – Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov.

H204 – Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.

H205 – Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari.

H206 – Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

H207 – Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

H208 – Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

H220 – Mimoriadne horľavý plyn.

H221 – Horľavý plyn.

H222 – Mimoriadne horľavý aerosól.

H223 – Horľavý aerosól.

H224 – Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H226 – Horľavá kvapalina a pary.

H228 – Horľavá tuhá látka.

H229 – Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H230 – Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

H231 – Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

H232 – Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.

H240 – Zahrievanie môže spôsobiť výbuch.

H241 – Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

H242 – Zahrievanie môže spôsobiť požiar.

H250 – Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti.

H251 – Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.

H252 – Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.

H260 – Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.

H261 – Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

H270 – Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H271 – Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.

H272 – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H280 – Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H281 – Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.

H290 – Môže byť korozívna pre kovy.

H300 – Smrteľný po požití.

H301 – Toxický po požití.

H302 – Škodlivý po požití.

H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H310 – Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

H311 – Toxický pri kontakte s pokožkou.

H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315 – Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H330 – Smrteľný pri vdýchnutí.

H331 – Toxický pri vdýchnutí.

H332 – Škodlivý pri vdýchnutí.

H334 – Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H340 – Môže spôsobovať genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H341 – Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H350 – Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H350i – Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu.

H351 – Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H360 – Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H360F – Môže poškodiť plodnosť.

H360D – Môže poškodiť nenarodené dieťa.

H360FD – Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

H360Fd – Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H360Df – Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

H361 – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H361f – Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

H361d – Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H361fd – Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H362 – Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

H370 – Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H371 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H372 – Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H300 + H310 – Pri požití alebo styku s kožou môže spôsobiť smrť.

H300 + H330 – Pri požití alebo vdýchnutí môže spôsobiť smrť.

H310 + H330 – Pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.

H300 + H310 + H330 – Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.

H301 + H311 – Toxický pri požití a pri styku s kožou.

H301 + H331 – Toxický pri požití alebo vdýchnutí.

H311 + H331 – Toxický pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.

H301 + H311 + H331 – Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.

H302 + H312 – Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou.

H302 + H332 – Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

H312 + H332 – Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.

H302 + H312 + H332 – Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.

H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H413 – Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

H420 – Poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie tým, že ničí ozón vo vrchných vrstvách atmosféry.

 

EUH 014 – Prudko reaguje s vodou.

EUH 018 – Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

EUH 019 – Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.

EUH 044 – Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

EUH 029 – Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.

EUH 031 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

EUH 032 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 070 – Toxické pri kontakte s očami.

EUH 071 – Žieravé pre dýchacie cesty.

EUH 201/ 201A – Obsahuje olov o. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti. Pozor! Obsahuje olov o.

EUH 202 – Kyanoakrylát. Nebezpečenstv o. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

EUH 203 – Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 204 – Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 205 – Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 206 – Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

EUH 207 – Pozor! Obsahuje kadmium. Pri používaní sa tvorí nebezpečný dym. Pozri informácie od výrobcu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

EUH 208 – Obsahuje <názov senzibilizujúcej látky>. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 209/ 209A – Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou. Pri používaní sa môže stať horľavou.

EUH 210 – Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH 211 – Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

EUH 212 – Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

EUH 401 – Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

 

Sťahovanie zoznamu platných výstražných upozornení

 

Ponúkané služby

 

Užitočné informácie