Revízia a aktualizácia karty bezpečnostných údajov podľa aktuálnych predpisov

MSDS-Europe – Revízia a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov

 

Výsledkom našich služieb je odborne správna, revidovaná karta bezpečnostných údajov pre nášho klienta, ktorá plne spĺňa aktuálne platné predpisy.
Pri revízii (aktualizácii) karty bezpečnostných údajov aplikujeme ustanovenia článku 31 nariadenia (EÚ) 1907/2006 (REACH), NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 a ďalších príslušných predpisov.

 

Prečo by ste mali vykonávať revízie svojich kariet bezpečnostných údajov

Neustále zmeny v legislatíve týkajúce sa obsahu a formátu kariet bezpečnostných údajov a najnovšie informácie, o ktorých sa výrobca alebo distribútor dozvie (napr. zmena zloženia, nové toxikologické údaje, registračné číslo REACH atď.), môžu vyžadovať revíziu karty bezpečnostných údajov.

Revízia karty bezpečnostných údajov sa môže vykonať:

  • na základe súčasnej, ale zastaranej karty bezpečnostných údajov
  • na základe najnovšej verzie karty bezpečnostných údajov vydanej výrobcom alebo dodávateľom (ktorý môže byť tiež v cudzom jazyku)

 

Zaistenie kvality

Vďaka viac ako 17 rokom odborných skúseností a niekoľkým inováciám orientovaných na proces naša spoločnosť úspešne vyvinula prvotriedne postupy, ktoré zaručujú vysokokvalitný preklad a vytváranie kariet bezpečnostných údajov.

Kontrolné mechanizmy aplikované pri aktualizácii a revízii karty bezpečnostných údajov zaisťujú odbornú použiteľnosť vytvorenej karty bezpečnostných údajov.

 

Pracovný postup aktualizácie karty bezpečnostných údajov

Pri aktualizácii karty bezpečnostných údajov vykonávame nevyhnutné zmeny obsahu a formátu na základe najnovších poskytnutých informácií a v súlade s aktuálnou platnou legislatívou.
Pokiaľ dodávateľ dostane novú kartu bezpečnostných údajov, vykonáme nielen preklad a zahrnutie najnovších informácií do aktualizovanej karty bezpečnostných údajov, ale tiež opravíme prípadné skoršie chyby v preklade.

 

V rámci našej služby revízie karty bezpečnostných údajov vykonávame nasledujúce

  • Úprava formátu a obsahu karty bezpečnostných údajov v súlade s NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878
  • Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP) or, ak je už k dispozícii: kontrola správnosti, ak je to nutné: vykonanie opravy.
  • Kontrola názvu IUPAC, klasifikácia nebezpečnosti zložiek a prípadná úprava.
  • Kontrola medzných hodnôt expozície na pracovisku
  • Aktualizácia obsahu karty bezpečnostných údajov, aby bola v súlade s platnými predpismi
  • Používame odborne správne a štylisticky presné vety so správnou terminológiou namiesto všeobecných, odporujúcich si a nesprávne odvodených tvrdení.
  • Kontrola prepravných informácií (trieda ADR, číslo OSN atď.)
  • Poskytnutie príslušných predpisov

 

Jednoduchý a rýchly proces pri vykonávaní služieb

Žiadosť o cenovú ponuku revízie a aktualizácie karty bezpečnostných údajov

Na žiadosť o cenovú ponuku zaslanú e-mailom alebo prostredníctvom online formulára odpovieme do 24 hodín.

V prílohe k našej cenovej ponuke vám tiež zašleme formulár objednávky* pre uľahčenie postupu objednávky.

*Prijímame iné formuláre objednávky našich služieb, ale v takom prípade vás žiadame o poskytnutie všetkých nevyhnutných údajov a informácií, ktoré požadujeme v našom formulári objednávky.

Nevyhnutné údaje, dokumenty

Náš formulár objednávky obsahuje niektoré technické informácie požadované na revíziu a aktualizáciu karty bezpečnostných údajov, ktorých zaslanie e-mailom od vás požadujeme spolu s kartami bezpečnostných údajov.

Spôsob dodania

Vaša objednávka bude potvrdená do 24 hodín a aktualizovaná(é) karta(y) bezpečnostných údajov bude(ú) vám zaslaná(é) e-mailom do stanovenej lehoty.

Online žiadosť o cenovú ponuku – Revízia a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov

 

Záruka

Preberáme plnú profesionálnu a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov revidované našou spoločnosťou. Naša finančná záruka zahŕňa náhradu všetkých priamych a nepriamych škôd. Naše zákaznícke služby začnú riešiť vašu otázku do 24 hodín.

Zákaznícke služby

 

Revízia a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov - Program zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-EuropeProgram zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-Europe

Ako výsledok mentality zameranej na zákazníka, ktorá vždy definovala firemnú kultúru spoločnosti MSDS-Europe, sme vytvorili náš program zákazníckej podpory, aby boli služby zákazníkom čo najkvalitnejšie.

Kontakt s kľúčovým klientom počas poskytovania služieb týkajúcich sa kariet bezpečnostných údajov

Sme presvedčení o tom, že mimoriadne kvalitné služby v oblasti chemickej bezpečnosti je možné dosiahnuť iba prostredníctvom úzkeho kontaktu a dobrej komunikácie. Našim zákazníkom prideľujeme osobnú kontaktnú osobu, aby sme zabezpečili hladký priebeh vybavovania objednávky.

Pomoc po poskytnutí služby

Kontakt so zákazníkom nekončí revíziou, úpravou karty bezpečnostných údajov.

Vaša osobná kontaktná osoba bude poskytovať odbornú pomoc pri interpretácii a aplikácii kariet bezpečnostných údajov, ako aj pri predpisoch týkajúcich sa chemickej bezpečnosti, a to aj po poskytnutí služby.

Program zákazníckej podpory – spoločne pre chemickú bezpečnosť

 

SDS control and quality certification

After the SDS has been prepared, we guarantee our customers that during a period of 3 years we will inform them about the SDSs to be updated because of some legislative change.

More information 

Doplnkové služby, ktoré odporúčame spolu s revíziou kariet bezpečnostných údajov, služby aktualizácie

 

Zaujímavé a užitočné odborné materiály súvisiace s našimi službami revízie kariet bezpečnostných údajov