R vety a S vety

Základňa vedomostí pre kartu bezpečnostných údajov – R vety a S vety

Stiahnuť: R vety a S vety

Vety R a S sa nebudú používať od 1. júna 2017.

 

Viet R

R1 V suchom stave výbušný

R2 Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia

R3 Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia

R4 Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov

R5 Zahriatie môže spôsobiť výbuch

R6 Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom

R7 Môže spôsobiť požiar

R8 Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar

R9 Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom

R10 Horľavý

R11 Veľmi horľav

R12 Mimoriadne horľavý

R14 Prudko reaguje s vodou

R15 Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny

R16 Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami

R17 Vznietivý na vzduchu

R18 Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom

R19 Môže vytvárať výbušné peroxidy

R20 Škodlivý pri vdýchnutí

R21 Škodlivý pri kontakte s pokožkou

R22 Škodlivý po požití

R23 Jedovatý pri vdýchnutí

R24 Jedovatý pri kontakte s pokožkou

R25 Jedovatý po požití

R26 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí

R27 Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou

R28 Veľmi jedovatý po požití

R29 Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn

R30 Pri použití sa môže stať veľmi horľavým

R31 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn

R32 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn

R33 Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov

R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie

R35 Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie

R36 Dráždi oči

R37 Dráždi dýchacie cesty

R38 Dráždi pokožku

R39 Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov

R40 Možnosť karcinogénneho účinku

R41 Riziko vážneho poškodenia očí

R42 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí

R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

R44 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore

R45 Môže spôsobiť rakovinu

R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie

R48 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii

R49 Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí

R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy

R51 Jedovatý pre vodné organizmy

R52 Škodlivý pre vodné organizmy

R53 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R54 Jedovatý pre flóru

R55 Jedovatý pre faunu

R56 Jedovatý pre pôdne organizmy

R57 Jedovatý pre včely

R58 Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie

R59 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

R60 Môže poškodiť plodnosť

R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa

R62 Možné riziko poškodenia plodnosti

R63 Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa

R64 Môže spôsobiť poškodenie dojčiat

R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

R68 Možné riziká ireverzibilných účinkov

R14/15 Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny

R15/29 Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn

R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

R20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití

R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití

R21/22 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití

R23/24 Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

R23/25 Jedovatý pri vdýchnutí a po požití

R23/24/25 Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití

R24/25 Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití

R26/27 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

R26/28 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití

R26/27/28 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití

R27/28 Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití

R36/37 Dráždi oči a dýchacie cesty

R36/38 Dráždi oči a pokožku

R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožk

R39/23 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím

R39/24 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou

R39/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití

R39/23/24 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R39/23/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití

R39/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití

R39/23/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R39/26 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím

R39/27 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou

R39/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití

R39/26/27 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R39/26/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití

R39/27/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití

R39/26/27/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R68/20 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím

R68/21 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou

R68/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití

R68/20/21 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R68/20/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití

R68/21/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití

R68/20/21/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou

R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím

R48/21 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou

R48/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití

R48/20/21 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R48/20/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití

R48/21/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití

R48/20/21/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R48/23 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím

R48/24 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou

R48/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití

R48/23/24 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R48/23/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití

R48/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití

R48/23/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

 

Viet S

 

S1 Uchovávajte uzamknuté

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí

S3 Uchovávajte na chladnom mieste

S4 Uchovávajte mimo obývaných priestorov

S5 Obsah uchovávajte pod …(vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca)

S6 Uchovávajte pod …(inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca)

S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú

S8 Uchovávajte nádobu suchú

S9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste

S12 Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú

S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá

S14 Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca)

S15 Uchovávajte mimo dosahu tepla

S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia

S17 Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu

S18 S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne

S20 Pri používaní nejedzte ani nepite

S21 Pri používaní nefajčite

S22 Nevdychujte prach

S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca)

S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou

S25 Zabráňte kontaktu s očami

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc

S27 Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev

S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom)

S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete

S30 Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku

S33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom

S35 Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste

S36 Noste vhodný ochranný odev

S37 Noste vhodné rukavice

S38 V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor

S39 Použite ochranu očí a tváre

S40 Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom

S41 V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary

S42 Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca)

S43 V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte – „Nikdy nehaste vodou“)

S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku))

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

S47 Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …0C (teplotu špecifikuje výrobca)

S48 Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca)

S49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe

S50 Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom)

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste

S52 Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách

S53 Zabráňte expozícii – pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami

S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu

S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

S59 Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie

S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad

S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov

S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

S 63 Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud,

S64 Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí)

S 1/2 – Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

S 3/7 – Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

S 3/9/14 – Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

S 3/9/49 – Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

S 3/9/14/49 – Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

S 3/14 – Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

S 7/8 – Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

S 7/9 – Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom ó mieste.

S 7/47 – Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej ….°C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

S 20/21 – Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S 24/25 – Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S 27/28 – Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

S 29/35 – Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

S 29/56 – Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

S 36/37 – Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

S 36/39 – Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

S 37/39 – Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

S 36/37/39 – Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

S 47/49 – Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovan

Ponúkané služby

Užitočné informácie