Zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajov

MSDS-Europe – Zostavenie, vytvorenie karty bezpečnostných údajov

 

Výsledkom našich služieb je odborne správna, revidovaná karta bezpečnostných údajov pre nášho klienta, ktorá plne spĺňa aktuálne platné predpisy.
Pri vytvorenia novej karty bezpečnostných údajov aplikujeme ustanovenia článku 31 nariadenia (EÚ) 1907/2006 (REACH), NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878  a ďalších príslušných predpisov.

Pre kozmetické výrobky ponúkame našu službu vytvorenia karty bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky.

 

Zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajov môže byť nevyhnutné

Zostavenie karty bezpečnostných údajov sa môže vyžadovať najmä v prípade výroby zmesí, alebo pokiaľ dodávateľ z nejakého dôvodu neposkytne príslušnú kartu bezpečnostných údajov (napr. dovoz).

Naši odborníci vytvoria kartu bezpečnostných údajov na základe obsahu a na základe relevantných údajov.

 

Zaistenie kvality v rámci postupu vytvárania karty bezpečnostných údajov

Vďaka viac ako 15 rokom odborných skúseností a niekoľkým inováciám orientovaných na proces naša spoločnosť úspešne vyvinula prvotriedne postupy, ktoré zaručujú vysokokvalitný preklad a vytváranie kariet bezpečnostných údajov.

Naším cieľom je poskytnúť našim klientom kartu bezpečnostných údajov, ktorá spĺňa všetky príslušné predpisy. Tajomstvo dokonalej karty bezpečnostných údajov spočíva vo vysokej úrovni aktuálnych odborných znalostí a kontrolnom mechanizme používanom v rámci pracovného postupu.

 

Pracovný postup

Náš odborník pripraví novú kartu bezpečnostných údajov v súlade s aktuálnymi predpismi na základe dostupných informácií a vzhľadom na znalosť presného zloženia.

 

Obsah našej služby vytvorenia karty bezpečnostných údajov

 • Vytvorenie karty bezpečnostných údajov v súlade so smernicou (EÚ) 2020/878 a príslušných predpisov EÚ.
 • Uvedenie názvu IUPAC a klasifikácie nebezpečnosti zložiek
 • Klasifikácia podľa smernice CLP (1272/2008/ES)
 • Výber výstražnývh a bezpečnostných upozornení H a P podľa kategórie nebezpečnosti výrobku
 • Uvedenie medzných hodnôt expozície na pracovisku
 • Uvedenie európskeho kódu pre odpady
 • Vytvorenie logicky správnej karty bezpečnostných údajov bez akýchkoľvek rozporov
 • Uvedenie informácií o preprave (trieda ADR, číslo OSN atď.)
 • Uvedenie príslušných predpisov

 

Informácie/údaje vyžadované na zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajov

 • Názov zmesi
 • Typ využitia (priemyselné, spotrebiteľské, odborné)
 • Použitie výrobku (napr. farba na stenu)
 • Zloženie hmotnostného percenta
 • Fyzikálne a chemické vlastnosti (farba, zápach, agregát, prípadne hodnota pH, teplota vznietenia, viskozita, medza výbušnosti atď.)
 • Odporúčané metódy likvidácie
 • Ak je k dispozícii: informácie o manipulácii a uskladnení, toxikologické údaje/informácie

Online žiadosť o cenovú ponuku – Zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajov

 

Záruka

Prijímame plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov pripravené/zostavené našou spoločnosťou a za všetky naše súvisiace služby. Naša finančná záruka zahŕňa náhradu všetkých priamych a nepriamych škôd. Naše zákaznícke služby začnú riešiť vašu otázku do 24 hodín.

Zákaznícke služby

 

Zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajov - Program zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-EuropeProgram zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-Europe

Ako výsledok mentality zameranej na zákazníka, ktorá vždy definovala firemnú kultúru spoločnosti MSDS-Europe, sme vytvorili náš program zákazníckej podpory, aby boli služby zákazníkom čo najkvalitnejšie.

Kontakt s kľúčovým klientom počas poskytovania služieb týkajúcich sa kariet bezpečnostných údajov

Sme presvedčení o tom, že mimoriadne kvalitné služby v oblasti chemickej bezpečnosti je možné dosiahnuť iba prostredníctvom úzkeho kontaktu a dobrej komunikácie. Našim zákazníkom prideľujeme osobnú kontaktnú osobu, aby sme zabezpečili hladký priebeh vybavovania objednávky.

Pomoc po poskytnutí služby

Kontakt so zákazníkom nekončí vypracovaním, prípravou karty bezpečnostných údajov

Vaša osobná kontaktná osoba bude poskytovať odbornú pomoc pri interpretácii a aplikácii kariet bezpečnostných údajov, ako aj pri predpisoch týkajúcich sa chemickej bezpečnosti, a to aj po poskytnutí služby.

Program zákazníckej podpory – spoločne pre chemickú bezpečnosť

 

SDS control and quality certification

After the SDS has been prepared, we guarantee our customers that during a period of 3 years we will inform them about the SDSs to be updated because of some legislative change.

More information 

Služby súvisiace so službou zostavenia a vytvorenia karty bezpečnostných údajov

 

Užitočné odborné materiály týkajúce sa našej služby zostavenia a vytvorenia karty bezpečnostných údajov