Zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajov

MSDS-Europe – zostavenie, vytvorenie karty bezpečnostných údajov

 

Výsledkom našich služieb je odborne správna, revidovaná karta bezpečnostných údajov pre nášho klienta, ktorá plne spĺňa aktuálne platné predpisy.
Pri vytvorenia novej karty bezpečnostných údajov aplikujeme ustanovenia článku 31 nariadenia (EÚ) 1907/2006 (REACH), nariadenia (EÚ) 2015/830 a ďalších príslušných predpisov.

Pre kozmetické výrobky ponúkame našu službu vytvorenia karty bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky.

Vytváranie kariet bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky

Zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajov môže byť nevyhnutné

Zostavenie karty bezpečnostných údajov sa môže vyžadovať najmä v prípade výroby zmesí, alebo pokiaľ dodávateľ z nejakého dôvodu neposkytne príslušnú kartu bezpečnostných údajov (napr. dovoz).

Naši odborníci vytvoria kartu bezpečnostných údajov na základe obsahu a na základe relevantných údajov.

 

Zaistenie kvality v rámci postupu vytvárania karty bezpečnostných údajov

Vďaka viac ako 15 rokom odborných skúseností a niekoľkým inováciám orientovaných na proces naša spoločnosť úspešne vyvinula prvotriedne postupy, ktoré zaručujú vysokokvalitný preklad a vytváranie kariet bezpečnostných údajov.

Naším cieľom je poskytnúť našim klientom kartu bezpečnostných údajov, ktorá spĺňa všetky príslušné predpisy. Tajomstvo dokonalej karty bezpečnostných údajov spočíva vo vysokej úrovni aktuálnych odborných znalostí a kontrolnom mechanizme používanom v rámci pracovného postupu.

 

Pracovný postup

Náš odborník pripraví novú kartu bezpečnostných údajov v súlade s aktuálnymi predpismi na základe dostupných informácií a vzhľadom na znalosť presného zloženia.

 

Obsah našej služby vytvorenia karty bezpečnostných údajov

 • Vytvorenie karty bezpečnostných údajov v súlade so smernicou (EÚ) 2015/830 a príslušných predpisov EÚ.
 • Uvedenie názvu IUPAC a klasifikácie nebezpečnosti zložiek
 • Klasifikácia podľa smernice CLP (1272/2008/ES)
 • Výber výstražnývh a bezpečnostných upozornení H a P podľa kategórie nebezpečnosti výrobku
 • Uvedenie medzných hodnôt expozície na pracovisku
 • Uvedenie európskeho kódu pre odpady
 • Vytvorenie logicky správnej karty bezpečnostných údajov bez akýchkoľvek rozporov
 • Uvedenie informácií o preprave (trieda ADR, číslo OSN atď.)
 • Uvedenie príslušných predpisov

 

Informácie/údaje vyžadované na zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajov

 • Názov zmesi
 • Typ využitia (priemyselné, spotrebiteľské, odborné)
 • Použitie výrobku (napr. farba na stenu)
 • Zloženie hmotnostného percenta
 • Fyzikálne a chemické vlastnosti (farba, zápach, agregát, prípadne hodnota pH, teplota vznietenia, viskozita, medza výbušnosti atď.)
 • Odporúčané metódy likvidácie
 • Ak je k dispozícii: informácie o manipulácii a uskladnení, toxikologické údaje/informácie

 

Záruka

Prijímame plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov pripravené/zostavené našou spoločnosťou a za všetky naše súvisiace služby. Naša finančná záruka zahŕňa náhradu všetkých priamych a nepriamych škôd. Naše zákaznícke služby začnú riešiť vašu otázku do 24 hodín.

 

Odborná asistencia po využití našich služieb

Keď využijete naše služby, naši odborníci zo zákazníckych služieb vám budú tiež pomáhať s výkladom a používaním vytvorenej karty bezpečnostných údajov a môžu vám pomáhať so súvisiacimi úlohami v oblasti chemickej bezpečnosti.

 

Služby súvisiace so službou zostavenia a vytvorenia karty bezpečnostných údajov

Preklad karty bezpečnostných údajov

Revízia a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov

Expresné služby pre karty bezpečnostných údajov do 24 hodín

Užitočné odborné materiály týkajúce sa našej služby zostavenia a vytvorenia karty bezpečnostných údajov

Softvér na vytváranie kariet bezpečnostných údajov

Pracovný postup vytvorenia a prekladu karty bezpečnostných údajov

Užitočné základné materiály a príručky pre karty bezpečnostných údajov