Preklad karty bezpečnostných údajov v súlade s predpismi v oblasti chemickej bezpečnosti

MSDS-Europe – Preklad karty bezpečnostných údajov

 

Preklad kariet bezpečnostných údajov s odbornou korektúrou a právnou úpravou zaručuje, že preložené karty bezpečnostných údajov sú v súlade s predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi cieľovej krajiny, a to z hľadiska obsahu aj formátu. Odborná korektúra tiež znamená, že opravíme všetky nedostatky alebo nezrovnalosti zdrojovej karty bezpečnostných údajov a overíme správnosť klasifikácie nebezpečnosti zložiek a zmesí.

Počas našej služby prekladu kariet bezpečnostných údajov bez odbornej korektúry a právnej úpravy nevykonávame kontrolu chemickej bezpečnosti ani opravy počas procesu prekladu. Kartu bezpečnostných údajov preloženú do úradného jazyka cieľovej krajiny poskytneme našim klientom v rovnakom formáte a s rovnakým obsahom aký má zdrojová karta bezpečnostných údajov.

Ponúkame preklady kariet bezpečnostných údajov z akéhokoľvek a do akéhokoľvek jazyka EÚ.

V prípade ďalších otázok o našich službách sa obráťte na náš zákaznícky servis

Vyžiadajte si cenovú ponuku na preklad kariet bezpečnostných údajov

Čo je karta bezpečnostných údajov (KBÚ)?

Prečo je potrebné preložiť kartu bezpečnostných údajov?

Kto je zodpovedný za preklad karty bezpečnostných údajov a poskytovanie preložených kariet bezpečnostných údajov v dodávateľskom reťazci?

Prečo je dôležité prekladať karty bezpečnostných údajov?

Prečo si vybrať práve nás?

Význam prispôsobenia na vnútroštátnej úrovni a odborného posúdenia v procese prekladu

Naše služby

Preklad karty bezpečnostných údajov s odbornou korektúrou a právnou úpravou (prispôsobenie na vnútroštátnej úrovni)

Preklad karty bezpečnostných údajov bez odbornej korektúry a právnej úpravy

Ďalšie služby súvisiace s prekladom kariet bezpečnostných údajov

Žiadosť o cenovú ponuku na preklad karty bezpečnostných údajov

Podpora zákazníkov po preklade karty bezpečnostných údajov

Záruka

Čo je karta bezpečnostných údajov (KBÚ)?

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je dokument, ktorý obsahuje komplexné informácie o zložení, fyzikálnych a chemických vlastnostiach, účinkoch látky alebo zmesi na zdravie a životné prostredie. Okrem iného poskytuje usmernenia o bezpečnej manipulácii s výrobkom, jeho používaní, skladovaní a likvidácii.

 

Prečo je potrebné preložiť kartu bezpečnostných údajov?

Na území EHP sa chemický výrobok, na ktorý sa vzťahuje karta bezpečnostných údajov, môže uviesť na trh len s kartou bezpečnostných údajov preloženou do úradného jazyka daného členského štátu. Len preložená karta bezpečnostných údajov umožňuje označiť chemický výrobok potrebnými informáciami a vykonať regulačné postupy týkajúce sa oznamovania a autorizácie.

Karty bezpečnostných údajov sú dôležitým komunikačným nástrojom v dodávateľskom reťazci, ktorý pomáha zainteresovaným stranám plniť ich povinnosti v súvislosti s riadením rizík spojených s používaním látok a zmesí.

 

Kto je zodpovedný za preklad karty bezpečnostných údajov a poskytovanie preložených kariet bezpečnostných údajov v dodávateľskom reťazci?

Podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH):

(5) Pokiaľ príslušný členský štát neustanoví inak, karta bezpečnostných údajov sa poskytuje v úradných jazykoch členských štátov, v ktorých sa látka alebo zmes uvádza na trh.

Preto spoločnosť, ktorá prepravuje chemický výrobok do danej krajiny, bude zodpovedná za preklad a poskytnutie karty bezpečnostných údajov v jazyku danej krajiny. Samozrejme, z obchodných dôvodov môžu túto zodpovednosť „prevziať“ obchodní partneri a dobrovoľne poskytnúť svojim partnerom kartu bezpečnostných údajov preloženú do jazyka cieľovej krajiny.

 

Prečo je dôležité prekladať karty bezpečnostných údajov?

Preklad kariet bezpečnostných údajov je nevyhnutný na vykonávanie činností s chemickými látkami a zmesami na trhoch cieľových krajín.

Iba správne preložená a právne upravená karta bezpečnostných údajov môže spĺňať obsahové a formálne požiadavky stanovené v predpisoch týkajúcich sa kariet bezpečnostných údajov.

 

Prečo si vybrať práve nás?

Viac ako 20 rokov odborných skúseností

Spoločnosť ToxInfo Kft. je popredným poskytovateľom a poradcom v Maďarsku, ktorý sa špecializuje na chemickú bezpečnosť.

Naše viac ako 20-ročné skúsenosti s prekladom kariet bezpečnostných údajov spolu s neustálym odborným vzdelávaním zaručujú kvalitu pripravenej karty bezpečnostných údajov a jej súlad so zákonnými požiadavkami.

Naša spoločnosť sa zaväzuje poskytovať svojim klientom čo najkvalitnejšie služby, ktoré plne spĺňajú ich potreby v oblasti chemickej bezpečnosti.

ToxInfo – expert na chemickú bezpečnosť.

 

Medzinárodné skúsenosti s prekladom kariet bezpečnostných údajov

Od roku 2004 poskytuje spoločnosť MSDS-Europe, ako medzinárodná značka spoločnosti ToxInfo Kft., exportné služby v oblasti chemickej bezpečnosti, predovšetkým v oblasti aktualizácie a prekladov kariet bezpečnostných údajov.
Práve v reakcii na očakávania našej rozsiahlej medzinárodnej klientely sme posunuli naše odborné zručnosti, interné mechanizmy kontroly kvality a systém vzdelávania na najvyššiu možnú úroveň.

 

Neustále inovácie a myslenie zamerané na riešenie problémov

V rámci projektu podporovaného a realizovaného z fondu NRDI bol vyvinutý nový proces a súvisiaca platforma služieb, ktorá umožňuje identifikovať z databázy tie KBÚ, ktorých sa týka prípadná právna zmena a ktoré treba revidovať.

Kontrolná služba KBÚ

 

Význam prispôsobenia na vnútroštátnej úrovni a odborného posúdenia v procese prekladu

Počas prekladu a odborného posúdenia karty bezpečnostných údajov zohľadňujeme aspekty prispôsobenia na vnútroštátnej úrovni aj odborného posúdenia a podľa toho upravujeme kartu bezpečnostných údajov, ktorá sa má preložiť.

Prispôsobenie na vnútroštátnej úrovni

Nariadenia o chemickej bezpečnosti tvoria jednotný „právny rámec“ EÚ. Napriek tomu existujú v každom členskom štáte vrátane Maďarska špecifické predpisy, ktoré nemožno splniť doslovným prekladom cudzojazyčnej karty bezpečnostných údajov.

Odborné posúdenie

Preložená karta bezpečnostných údajov chemickej látky alebo zmesi uvádzanej na trh musí v čase prekladu spĺňať príslušné zákonné požiadavky.

Všeobecnou skúsenosťou je, že zdrojové karty bezpečnostných údajov sú často pripravené podľa predchádzajúcej verzie predpisov, preto naši odborníci počas procesu prekladu aktualizujú aj kartu bezpečnostných údajov tak, aby spĺňala aktuálne formálne a obsahové požiadavky.

Okrem vyššie uvedeného je odborné posúdenie potrebné aj na opravu chýb zdrojového dokumentu.

Typické chyby zdrojových kariet bezpečnostných údajov:

 • formálne a obsahové nepresnosti
 • protichodné, zle formulované vety
 • nesprávna klasifikácia nebezpečnosti, nesprávne H a P vety
 • chýbajúce odkazy na vnútroštátne právne predpisy

 

Naše služby

Preklad karty bezpečnostných údajov s odbornou korektúrou a právnou úpravou (prispôsobenie na vnútroštátnej úrovni)

Pri preklade a odbornej úprave kariet bezpečnostných údajov uplatňujeme ustanovenia článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), nariadenia (EÚ) č. 2020/878 a príslušných vnútroštátnych predpisov cieľovej krajiny.

Prostredníctvom našich služieb poskytujeme našim klientom karty bezpečnostných údajov, ktoré sú v súlade s predpismi EÚ aj vnútroštátnymi predpismi, sú správne po odbornej stránke a sú preložené do úradného jazyka cieľovej krajiny.

 

Ponúkame preklady kariet bezpečnostných údajov s odbornou korektúrou do a z nasledujúcich jazykov:

angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, poľština, lotyština, litovčina, maďarčina, nemčina, taliančina, portugalčina, rumunčina, španielčina, švédčina a slovinčina.

 

Pracovný postup prekladu karty bezpečnostných údajov a odbornej korektúry

Počas prekladu karty bezpečnostných údajov sa kontroluje aj jej obsah a preložená karta bezpečnostných údajov sa odovzdáva našim zákazníkom vo formáte, ktorý spĺňa formálne požiadavky platné v čase prekladu.

Počas odbornej korektúry sa overujú a v prípade potreby upravujú tieto údaje:

 • Overenie a úprava názvov IUPAC a klasifikácie nebezpečnosti zložiek a v prípade potreby ich doplnenie
 • Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) alebo overenie a v prípade potreby oprava existujúcej klasifikácie (napr. overenie H a P viet)
 • Formálna zmena karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia (EÚ) č. 2020/878
 • Overenie správnosti výstražných a bezpečnostných upozornení a ich prípadná oprava
 • Prispôsobenie požiadaviek pre kartu bezpečnostných údajov klasifikácii nebezpečnosti
 • Poskytnutie chýbajúcich limitných hodnôt expozície
 • Poskytnutie kódu odpadu
 • Vytvorenie logicky konzistentnej karty bezpečnostných údajov, ktorá neobsahuje vnútorné rozpory
 • Overenie informácií o preprave (trieda ADR, číslo OSN atď.)
 • Nahradenie všeobecných, rozporuplných alebo zle formulovaných vyhlásení odborne správnymi a štylisticky vhodnými vetami

 

Dôležité poznámky týkajúce sa preložených a odborne skontrolovaných kariet bezpečnostných údajov

Odborne skontrolovaná karta bezpečnostných údajov sa môže líšiť od zdrojového dokumentu vo formáte aj obsahu (z dôvodu právnych úprav alebo opráv chýb).

Ak náš klient trvá na presnom preklade zdrojového dokumentu bez korektúry a odbornej úpravy, odporúčame mu požiadať o službu „preklad karty bezpečnostných údajov bez odbornej korektúry“. V tomto prípade však nemôžeme zaručiť súlad s právnymi predpismi.

Online žiadosť o cenovú ponuku na preklad karty bezpečnostných údajov

 

Preklad karty bezpečnostných údajov bez odbornej korektúry a právnej úpravy

Počas prekladu karty bezpečnostných údajov nemeníme jej obsah (neopravujeme ani nenahrádzame žiadne nedostatky) ani jej formát. Naša služba poskytuje iba doslovný preklad do požadovaného cieľového jazyka.

 

Ponúkame preklady kariet bezpečnostných údajov do a z nasledujúcich jazykov:

angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, poľština, lotyština, litovčina, maďarčina, nemčina, taliančina, portugalčina, rumunčina, španielčina, švédčina, slovenčina a slovinčina.

 

Záruky kvality pre preložené karty bezpečnostných údajov

Našim zákazníkom poskytujeme správny a presný preklad. Preložená karta bezpečnostných údajov bude svojou formou aj obsahom identická s „originálnou“ kartou bezpečnostných údajov.

Zaručujeme používanie odborne a štylisticky správnych viet a vhodnej terminológie.

 

Osobitné záručné podmienky

Ak je preklad vyhotovený bez odbornej korektúry a právnej úpravy, môžeme prevziať zodpovednosť len za správnosť našich prekladateľských služieb, ale nie za súlad karty bezpečnostných údajov s oficiálnymi požiadavkami cieľovej krajiny.

Vo väčšine prípadov preklad bez náležitého prispôsobenia nezabezpečuje súlad s právnymi požiadavkami na chemickú bezpečnosť v cieľovej krajine (najmä ak originálny zdrojový dokument nie je v súlade).

Online žiadosť o cenovú ponuku na preklad karty bezpečnostných údajov

 

Ďalšie služby súvisiace s prekladom kariet bezpečnostných údajov

 • Kontrola KBÚ

V prípade zmeny právnych predpisov identifikujeme dotknuté karty bezpečnostných údajov, ktoré je potrebné revidovať. Túto službu je možné objednať len spolu s našou službou prekladu kariet bezpečnostných údajov. Pomáha zabezpečiť súlad s predpismi počas 24 mesiacov s jednorazovou platbou. Viac informácií

 • Vytvorenie návrhu etikety

Určenie prvkov etikety v súlade s preloženou kartou bezpečnostných údajov, pričom sa zohľadnia požiadavky nariadenia č. 1272/2008/ES (CLP), ako aj ďalšie osobitné požiadavky na špecifické výrobky (napríklad farby obsahujúce prchavé organické látky, čistiace prostriedky, biocídy atď.). Viac informácií

 • Oznámenie PCN

Oznámenie tých nebezpečných zmesí prostredníctvom portálu PCN (cloudový nástroj IUCLID), ktoré patria do rozsahu pôsobnosti prílohy VIII k nariadeniu CLP v súlade s nariadením (EÚ) č. 2017/542 v platnom znení. Viac informácií

 • S.O.S – rýchle služby

Poskytujeme aj „expresné“ 24-hodinové alebo „rýchle“ 72-hodinové služby prekladu kariet bezpečnostných údajov (v závislosti od našej aktuálnej kapacity a počtu požadovaných kariet údajov). Viac informácií

 

Žiadosť o cenovú ponuku na preklad karty bezpečnostných údajov

Po vyplnení nášho online formulára cenovej ponuky alebo zaslaní žiadosti e-mailom vám do 24 hodín vypracujeme cenovú ponuku na prípravu karty bezpečnostných údajov.

Ak požadujete ďalšie služby, uveďte to vo formulári v sekcii pre komentáre.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich služieb, procesu objednávania alebo chemickej bezpečnosti, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis.

Žiadosť o cenovú ponuku na služby súvisiace s kartami bezpečnostných údajov

Dlhodobá spolupráca

V prípade trvalého dopytu po našich službách ponúkame možnosť – na základe rámcovej zmluvy – získať kumulatívne cenové zľavy za karty bezpečnostných údajov objednané počas určitého obdobia (napr. kalendárny mesiac alebo štvrťrok) s odkladom platby.

Ak chcete získať viac informácií alebo návrh zmluvy, obráťte sa na náš zákaznícky servis

 

Podpora zákazníkov po preklade karty bezpečnostných údajov

Program podpory zákazníkov spoločnosti MSDS-Europe

Našim klientom poskytujeme osobnú kontaktnú osobu, aby sme zabezpečili hladký priebeh ich objednávok.

Podpora zákazníkov pre nás nekončí revíziou a dodaním kariet bezpečnostných údajov.

Kontaktná osoba pre vašu spoločnosť vám bude aj po poskytnutí služby pomáhať pri interpretácii a používaní kariet bezpečnostných údajov, ako aj s príslušnými predpismi.

Program zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-Europe

 

Záruka

Na preložené karty bezpečnostných údajov poskytujeme plnú odbornú a finančnú záruku.

Naša finančná záruka sa vzťahuje na náhradu všetkých priamych a nepriamych škôd, ktoré vznikli v dôsledku chybného plnenia.

Náš zákaznícky servis začne prešetrovať všetky pripomienky alebo žiadosti do 24 hodín a o výsledkoch bude našich klientov okamžite informovať.

Zákaznícke služby

 

Ďalšie súvisiace služby

 

Najnovšie články

 

Odporúčané články

 

Užitočné odborné materiály

Základňa znalostí o kartách bezpečnostných údajov
Základňa znalostí o kartách bezpečnostných údajov pomáha pri interpretácii kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich právnych predpisov.