Preklad karty bezpečnostných údajov v súlade s predpismi v oblasti chemickej bezpečnosti

MSDS-Europe – Preklad karty bezpečnostných údajov

 

Preklad a adaptácia kariet bezpečnostných údajov

Výsledkom našich služieb je odborne správna karta bezpečnostných údajov pre našich klientov, ktoré plne spĺňajú aktuálne platné predpisy EÚ.
Pri prekladu a úpravu karty bezpečnostných údajov aplikujeme ustanovenia článku 31 nariadenia (EÚ) 1907/2006 (REACH), nariadenia (EÚ) 2015/830 a ďalších príslušných predpisov.

Okrem úpravy karty bezpečnostných údajov v súlade s legislatívou EÚ zahŕňa naša služba uvedenie nevyhnutných medzných hodnôt expozície na pracovisku pre cieľovú krajinu a tiež doplnenie povinných telefónnych čísel pre mimoriadne situácie, ak sú k dispozícii.

Zohľadnenie špecifík obsahu a formátu karty bezpečnostných údajov v rámci procesu prekladu zaručuje zodpovedajúcu odbornú kvalitu.

Preklad a adaptácia kariet bezpečnostných údajov do nasledujúcich jazykov:

angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, poľština, lotyština, litovčina, maďarčina, nemčina, taliančina, portugalčina, rumunčina, španielčina, švédčina, slovenčina, slovinčina

Naše referencie týkajúce sa našich medzinárodných skúseností s prekladmi kariet bezpečnostných údajov.

 

Dôležitosť odbornej úpravy pri preklade karty bezpečnostných údajov

Predpisy v oblasti chemickej bezpečnosti predstavujú jednotný „legislatívny rámec“ EÚ. Doslovný preklad cudzojazyčnej karty bezpečnostných údajov však nemusí zaisťovať súlad, pretože v rôznych členských krajinách sú špecifické požiadavky.

Najčastejšie chyby v „origináloch“ kariet bezpečnostných údajov pred prekladom:

 • formátové a obsahové nesprávnosti
 • sporné a zle formulované vety
 • nesprávna klasifikácia rizík, nesprávne upozornenia H a P
 • chýbajúce medzné hodnoty expozície, ďalšie chýbajúce údaje, ktoré je nutné zahrnúť na základe národnej legislatívy

Softvér na vytváranie kariet bezpečnostných údajov. Náš článok o výhodách a nevýhodách softvéru na vytváranie kariet bezpečnostných údajov.

 

Postup prekladu a prispôsobenia karty bezpečnostných údajov

Prijaté cudzojazyčné karty bezpečnostných údajov preložia naši prekladatelia s využitím príslušnej terminológie a zohľadnením požiadaviek na formát karty bezpečnostných údajov.

Preložené karty bezpečnostných údajov revidujú naši odborníci, ktorí zohľadňujú príslušné predpisy v oblasti chemickej bezpečnosti.

Odborná revízia karty bezpečnostných údajov nie je to isté ako jazyková korektúra. Naši pracovníci sú odborníci v oblasti chemickej bezpečnosti. Odborná revízia kariet bezpečnostných údajov znamená porovnanie údajov a informácií obsiahnutých v karte bezpečnostných údajov s príslušnou platnou legislatívou. Ak je to nutné, doplníme chýbajúce údaje a opravíme technické chyby.

V každom prípade budú o zmenách informovaní naši klienti, aby mohli podať hlásenie svojmu dodávateľovi.

Karta bezpečnostných údajov plne prijateľná pre úrady môže byť iba preklad, pri ktorom sa vykonala odborná revízia.

 

Naše služby zahŕňajú

 • Kontrola názvu IUPAC, klasifikácia nebezpečnosti zložiek a prípadná úprava.
 • Klasifikácia podľa predpisu CLP (1272/2008/ES) alebo pokiaľ je karta už k dispozícii: kontrola správnosti a v prípade nutnosti vykonanie opráv.
 • Úprava formátu karty bezpečnostných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2015/830.
 • Kontrola správnosti výstražných a bezpečnostných upozornení H a P, prípadne ich oprava.
 • Úprava znenia karty bezpečnostných údajov spolu s klasifikáciou nebezpečnosti výrobku
 • Uvedenie chýbajúcich medzných hodnôt expozície na pracovisku
 • Uvedenie európskeho kódu pre odpady
 • Vytvorenie logicky správnej karty bezpečnostných údajov, ktorá je celkom konzistentná
 • Kontrola prepravných informácií (trieda ADR, číslo OSN atď.)
 • Nahradenie všeobecných, odporujúcich si, nesprávne formulovaných viet odbornými a štylisticky správnymi vetami.
 • Uvedenie príslušnej platnej legislatívy EÚ*

* Z dôvodu znalosti konkrétnych národných požiadaviek cieľových krajín a konkrétnej potreby miestnych úradov je za nevyhnutné úpravy karty bezpečnostných údajov zodpovedný zákazník.

 

Preklad kariet bezpečnostných údajov bez prispôsobenia

Zaisťujeme preklad karty bezpečnostných údajov z/do všetkých úradných jazykov Európskej únie.

V rámci prekladu nemeníme obsah ani formu dokumentu, iba prekladáme text do požadovaného cieľového jazyka.

Avšak preklad bez odbornej úpravy vo väčšine prípadov nezaručuje súlad so zákonným prostredím EÚ (najmä v prípadoch, keď originál dokumentu tiež nie je bezchybný).

V rámci našich služieb preberáme zodpovednosť len za správnosť prekladu, nie za úradný súlad karty bezpečnostných údajov.

 

Obsah našej služby prekladu karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov sa prekladajú z „originálnej“ karty bezpečnostných údajov, a to vzhľadom na formu i obsah, bez žiadneho prispôsobenia alebo odborného dozoru. Žiadne zmeny a revízie sa nevykonajú pri klasifikácii rizík, číslach CAS, legislatívnych odkazoch atď.
Môžeme však zaručiť, že v rámci našich služieb budeme používať odborne a štylisticky správne vety a príslušnú terminológiu.

 

Záruka

Preberáme plnú profesionálnu a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov preložené našou spoločnosťou. Naša finančná záruka zahŕňa náhradu všetkých priamych a nepriamych škôd. Naše zákaznícke služby začnú riešiť vašu otázku do 24 hodín.

 

Jednoduché a rýchle postupy v rámci našich služieb

Žiadosť o cenovú ponuku prekladu karty bezpečnostných údajov

Na žiadosť o cenovú ponuku zaslanú e-mailom alebo prostredníctvom online formulára odpovieme do 24 hodín.

V prílohe k našej cenovej ponuke vám tiež zašleme formulár objednávky* pre uľahčenie postupu objednávky.

*Prijímame iné formuláre objednávky našich služieb, ale v takom prípade vás žiadame o poskytnutie všetkých nevyhnutných údajov a informácií, ktoré požadujeme v našom formulári objednávky.

Nevyhnutné údaje, dokumenty

Náš formulár objednávky obsahuje niektoré technické informácie požadované na preklad a úpravu karty bezpečnostných údajov, ktorých zaslanie e-mailom od vás požadujeme spolu s kartami bezpečnostných údajov.

Dodanie služby

Vaša objednávka bude potvrdená do 24 hodín a preložená(é) karta(y) bezpečnostných údajov bude(ú) vám zaslaná(é) e-mailom do stanovenej lehoty.

Online žiadosť o cenovú ponuku na službu kariet bezpečnostných údajov

Odborná asistencia po využití našich služieb

Keď využijete naše služby, naši odborníci zo zákazníckych služieb vám budú tiež pomáhať s výkladom a používaním preloženej karty bezpečnostných údajov a môžu vám pomáhať so súvisiacimi úlohami v oblasti chemickej bezpečnosti.

Zákaznícke služby

Služby súvisiace s našou službou prekladu karty bezpečnostných údajov

 

Užitočné odborné materiály týkajúce sa našej služby prekladu karty bezpečnostných údajov

Užitočné základné materiály a príručky pre karty bezpečnostných údajov