Preklad karty bezpečnostných údajov v súlade s predpismi v oblasti chemickej bezpečnosti

MSDS-Europe – Preklad karty bezpečnostných údajov

 

Preklad a adaptácia kariet bezpečnostných údajov

Výsledkom našich služieb je odborne správna karta bezpečnostných údajov pre našich klientov, ktoré plne spĺňajú aktuálne platné predpisy EÚ.
Pri prekladu a úpravu karty bezpečnostných údajov aplikujeme ustanovenia článku 31 nariadenia (EÚ) 1907/2006 (REACH), nariadenia (EÚ) 2015/830 (nariadení (EÚ) 2020/878) a ďalších príslušných predpisov.

Okrem úpravy karty bezpečnostných údajov v súlade s legislatívou EÚ zahŕňa naša služba uvedenie nevyhnutných medzných hodnôt expozície na pracovisku pre cieľovú krajinu a tiež doplnenie povinných telefónnych čísel pre mimoriadne situácie, ak sú k dispozícii.

Zohľadnenie špecifík obsahu a formátu karty bezpečnostných údajov v rámci procesu prekladu zaručuje zodpovedajúcu odbornú kvalitu.

Preklad a adaptácia kariet bezpečnostných údajov do nasledujúcich jazykov:

angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, poľština, lotyština, litovčina, maďarčina, nemčina, taliančina, portugalčina, rumunčina, španielčina, švédčina, slovenčina, slovinčina

Naše referencie týkajúce sa našich medzinárodných skúseností s prekladmi kariet bezpečnostných údajov.

 

Dôležitosť odbornej úpravy pri preklade karty bezpečnostných údajov

Predpisy v oblasti chemickej bezpečnosti predstavujú jednotný „legislatívny rámec“ EÚ. Doslovný preklad cudzojazyčnej karty bezpečnostných údajov však nemusí zaisťovať súlad, pretože v rôznych členských krajinách sú špecifické požiadavky.

Najčastejšie chyby v „origináloch“ kariet bezpečnostných údajov pred prekladom:

 • formátové a obsahové nesprávnosti
 • sporné a zle formulované vety
 • nesprávna klasifikácia rizík, nesprávne upozornenia H a P
 • chýbajúce medzné hodnoty expozície, ďalšie chýbajúce údaje, ktoré je nutné zahrnúť na základe národnej legislatívy

Softvér na vytváranie kariet bezpečnostných údajov. Náš článok o výhodách a nevýhodách softvéru na vytváranie kariet bezpečnostných údajov.

 

Postup prekladu a prispôsobenia karty bezpečnostných údajov

Prijaté cudzojazyčné karty bezpečnostných údajov preložia naši prekladatelia s využitím príslušnej terminológie a zohľadnením požiadaviek na formát karty bezpečnostných údajov.

Preložené karty bezpečnostných údajov revidujú naši odborníci, ktorí zohľadňujú príslušné predpisy v oblasti chemickej bezpečnosti.

Odborná revízia karty bezpečnostných údajov nie je to isté ako jazyková korektúra. Naši pracovníci sú odborníci v oblasti chemickej bezpečnosti. Odborná revízia kariet bezpečnostných údajov znamená porovnanie údajov a informácií obsiahnutých v karte bezpečnostných údajov s príslušnou platnou legislatívou. Ak je to nutné, doplníme chýbajúce údaje a opravíme technické chyby.

V každom prípade budú o zmenách informovaní naši klienti, aby mohli podať hlásenie svojmu dodávateľovi.

Karta bezpečnostných údajov plne prijateľná pre úrady môže byť iba preklad, pri ktorom sa vykonala odborná revízia.

 

Naše služby zahŕňajú

 • Kontrola názvu IUPAC, klasifikácia nebezpečnosti zložiek a prípadná úprava.
 • Klasifikácia podľa predpisu CLP (1272/2008/ES) alebo pokiaľ je karta už k dispozícii: kontrola správnosti a v prípade nutnosti vykonanie opráv.
 • Úprava formátu karty bezpečnostných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2015/830 (nariadení (EÚ) 2020/878)
 • Kontrola správnosti výstražných a bezpečnostných upozornení H a P, prípadne ich oprava.
 • Úprava znenia karty bezpečnostných údajov spolu s klasifikáciou nebezpečnosti výrobku
 • Uvedenie chýbajúcich medzných hodnôt expozície na pracovisku
 • Uvedenie európskeho kódu pre odpady
 • Vytvorenie logicky správnej karty bezpečnostných údajov, ktorá je celkom konzistentná
 • Kontrola prepravných informácií (trieda ADR, číslo OSN atď.)
 • Nahradenie všeobecných, odporujúcich si, nesprávne formulovaných viet odbornými a štylisticky správnymi vetami.
 • Uvedenie príslušnej platnej legislatívy EÚ*

* Z dôvodu znalosti konkrétnych národných požiadaviek cieľových krajín a konkrétnej potreby miestnych úradov je za nevyhnutné úpravy karty bezpečnostných údajov zodpovedný zákazník.

 

Preklad kariet bezpečnostných údajov bez prispôsobenia

Zaisťujeme preklad karty bezpečnostných údajov z/do všetkých úradných jazykov Európskej únie.

V rámci prekladu nemeníme obsah ani formu dokumentu, iba prekladáme text do požadovaného cieľového jazyka.

Avšak preklad bez odbornej úpravy vo väčšine prípadov nezaručuje súlad so zákonným prostredím EÚ (najmä v prípadoch, keď originál dokumentu tiež nie je bezchybný).

V rámci našich služieb preberáme zodpovednosť len za správnosť prekladu, nie za úradný súlad karty bezpečnostných údajov.

 

Obsah našej služby prekladu karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov sa prekladajú z „originálnej“ karty bezpečnostných údajov, a to vzhľadom na formu i obsah, bez žiadneho prispôsobenia alebo odborného dozoru. Žiadne zmeny a revízie sa nevykonajú pri klasifikácii rizík, číslach CAS, legislatívnych odkazoch atď.
Môžeme však zaručiť, že v rámci našich služieb budeme používať odborne a štylisticky správne vety a príslušnú terminológiu.

 

Záruka

Preberáme plnú profesionálnu a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov preložené našou spoločnosťou. Naša finančná záruka zahŕňa náhradu všetkých priamych a nepriamych škôd. Naše zákaznícke služby začnú riešiť vašu otázku do 24 hodín.

Zákaznícke služby

Jednoduché a rýchle postupy v rámci našich služieb

Žiadosť o cenovú ponuku prekladu karty bezpečnostných údajov

Na žiadosť o cenovú ponuku zaslanú e-mailom alebo prostredníctvom online formulára odpovieme do 24 hodín.

V prílohe k našej cenovej ponuke vám tiež zašleme formulár objednávky* pre uľahčenie postupu objednávky.

*Prijímame iné formuláre objednávky našich služieb, ale v takom prípade vás žiadame o poskytnutie všetkých nevyhnutných údajov a informácií, ktoré požadujeme v našom formulári objednávky.

Nevyhnutné údaje, dokumenty

Náš formulár objednávky obsahuje niektoré technické informácie požadované na preklad a úpravu karty bezpečnostných údajov, ktorých zaslanie e-mailom od vás požadujeme spolu s kartami bezpečnostných údajov.

Dodanie služby

Vaša objednávka bude potvrdená do 24 hodín a preložená(é) karta(y) bezpečnostných údajov bude(ú) vám zaslaná(é) e-mailom do stanovenej lehoty.

Online žiadosť o cenovú ponuku – Preklad karty bezpečnostných údajov

 

Preklad karty bezpečnostných údajov - Program zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-EuropeProgram zákazníckej podpory spoločnosti MSDS-Europe

Ako výsledok mentality zameranej na zákazníka, ktorá vždy definovala firemnú kultúru spoločnosti MSDS-Europe, sme vytvorili náš program zákazníckej podpory, aby boli služby zákazníkom čo najkvalitnejšie.

Kontakt s kľúčovým klientom počas poskytovania služieb týkajúcich sa kariet bezpečnostných údajov

Sme presvedčení o tom, že mimoriadne kvalitné služby v oblasti chemickej bezpečnosti je možné dosiahnuť iba prostredníctvom úzkeho kontaktu a dobrej komunikácie.

Našim zákazníkom prideľujeme osobnú kontaktnú osobu, aby sme zabezpečili hladký priebeh vybavovania objednávky.

Pomoc po poskytnutí služby

Kontakt so zákazníkom nekončí prekladom karty bezpečnostných údajov.

Vaša osobná kontaktná osoba bude poskytovať odbornú pomoc pri interpretácii a aplikácii kariet bezpečnostných údajov, ako aj pri predpisoch týkajúcich sa chemickej bezpečnosti, a to aj po poskytnutí služby.

Program zákazníckej podpory – spoločne pre chemickú bezpečnosť

 

SDS control and quality certification

After the SDS has been prepared, we guarantee our customers that during a period of 3 years we will inform them about the SDSs to be updated because of some legislative change.

More information 

Služby súvisiace s našou službou prekladu karty bezpečnostných údajov

 

Užitočné odborné materiály týkajúce sa našej služby prekladu karty bezpečnostných údajov