Stavek o nevarnosti

Baza znanja varnostnih listov – Stavek o nevarnosti

 

Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki so kodificirani z uporabo edinstvene alfa numerične kode, ki je sestavljena iz ene črke in treh številk, kakor sledi:

  • črka “H” (za “stavek o nevarnosti”) ali “P” (za “previdnostni stavek“).  Prosimo upoštevajte, da so stavki o nevarnosti od DSD do DPD, pri čemer pa tisti, ki niso vključeni v GHS, nosijo oznako “EUH”;
  • številka, ki označuje vrsto nevarnosti, npr. “2” za fizično nevarnost; in
  • dve številki, ki ustrezata zaporednemu številčenju nevarnosti, kot so npr. eksplozivnost (kode od 200 do 210), vnetljivost (kode od 220 do 230) itd.

Vaše oznake morajo prav tako nositi ustrezne stavke o nevarnosti, ki opisujejo naravo in resnost nevarnosti vaše snovi ali zmesi (21. člen CLP).

Stavki o nevarnosti, ustrezni za vsako od razvrstitev nevarnosti, so v tabelah v delih od 2 do 5 Priloge I k uredbi CLP. Če je določena razvrstitev snovi usklajena in vključena v del 3 Priloge VI k uredbi CLP, mora biti za to razvrstitev ustrezno pripadajoč stavek o nevarnosti na oznaki, skupaj z vsemi ostalimi stavki o nevarnosti za neusklajeno razvrstitev.

Priloga III k uredbi CLP navaja točno besedilo za stavke o nevarnosti, kakor morajo biti navedeni na oznakah. Stavki o nevarnosti v enem jeziku morajo biti na oznaki združeni s previdnostnimi stavki istega jezika.

 

Dopolnjen seznam stavkov o nevarnosti vključuje nove ali spremenjene stavke, ki so označeni z rdečo, kateri v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 2019/521 veljajo od 17. oktobra 2020.

EN  I  DE  I  FR  I  ES  I  IT  I  PL  I  CS  I  RO  I  SL  I  SK  I  HU  

Stavek o nevarnosti

Velja od 17. Oktobra 2020

 

H200 – Nestabilni eksplozivi.

H201 – Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi.

H202 – Eksplozivno, velika nevarnost za nastanek drobcev.

H203 – Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev.

H204 – Nevarnost za nastanek požara ali drobcev.

H205 – Pri požaru lahko eksplodira v masi.

H206 – Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

H207 – Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

H208 – Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

H220 – Zelo lahko vnetljiv plin.

H221 – Vnetljiv plin.

H222 – Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H223 – Vnetljiv aerosol.

H224 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H225 – Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226 – Vnetljiva tekočina in hlapi.

H228 – Vnetljiva trdna snov.

H229 – Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H230 – Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

H231 – Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

H232 – V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.

H240 – Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H241 – Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

H242 – Segrevanje lahko povzroči požar.

H250 – Samodejno se vžge na zraku.

H251 – Samosegrevanje: lahko povzroči požar.

H252 – Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar.

H260 – V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo.

H261 – V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.

H270 – Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.

H271 – Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.

H272 – Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H281 – Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe.

H290 – Lahko je jedko za kovine.

H300 – Smrtno pri zaužitju.

H301 – Strupeno pri zaužitju.

H302 – Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H310 – Smrtno v stiku s kožo.

H311 – Strupeno v stiku s kožo.

H312 – Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315 – Povzroča draženje kože.

H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 – Povzroča hude poškodbe oči.

H319 – Povzroča hudo draženje oči.

H330 – Smrtno pri vdihavanju.

H331 – Strupeno pri vdihavanju.

H332 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H334 – Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H340 – Lahko povzroči genetske okvare <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H341 – Sum povzročitve genetskih okvar <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H350 – Lahko povzroči raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H350i – Lahko povzroči raka pri vdihavanju.

H351 – Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H360 – Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H360F – Lahko škoduje plodnosti.

H360D – Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H360FD – Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H360Fd – Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H360Df – Lahko škoduje nerojenemu otroku. Sum škodljivosti za plodnost.

H361 – Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H361f – Sum škodljivosti za plodnost.

H361d – Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H361fd – Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H362 – Lahko škoduje dojenim otrokom.

H370 – Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H371 – Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H372 – Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H373 – Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H300 + H310 – Smrtno pri zaužitju ali v stiku s kožo.

H300 + H330 – Smrtno pri zaužitju ali vdihavanju.

H310 + H330 – Smrtno v stiku s kožo ali pri vdihavanju.

H300 + H310 + H330 – Smrtno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju.

H301 + H311 – Strupeno pri zaužitju ali v stiku s kožo.

H301 + H331 – Strupeno pri zaužitju ali vdihavanju.

H311 + H331 – Strupeno v stiku s kožo ali pri vdihavanju.

H301 + H311 + H331 – Strupeno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju.

H302 + H312 – Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo.

H302 + H332 – Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju.

H312 + H332 – Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju.

H302 + H312 + H332 – Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju.

H400 – Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 – Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H413 – Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

H420 – Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.

 

EUH 014 – Burno reagira z vodo.

EUH 018 – Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

EUH 019 – Lahko tvori eksplozivne perokside.

EUH 044 – Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

EUH 029 – V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

EUH 031 – V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

EUH 032 – V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

EUH 066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH 070 – Strupeno ob stiku z očmi.

EUH 071 – Jedko za dihalne poti.

EUH 201/ 201A – Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci. Pozor! Vsebuje svinec.

EUH 202 – Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

EUH 203 – Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 204 – Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 205 – Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 206 – Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

EUH 207 – Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo.

EUH 208 – Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 209/ 209A – Med uporabo utegne postati lahko vnetljiv o. Med uporabo utegne postati vnetljiv o.

EUH 210 – Varnosti list na voljo na zahtev o.

EUH 211 – Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

EUH 212 – Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte

EUH 401 – Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

 

Prenos veljavnega seznama stavkov o nevarnosti

 

Ponujene storitve

 

Koristne informacije