Stavki H

Baza znanja varnostnih listov – Stavki H

Prenesi: Stavki H

 

Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki so kodificirani z uporabo edinstvene alfa numerične kode, ki je sestavljena iz ene črke in treh številk, kakor sledi:

  • črka “H” (za “stavek o nevarnosti”) ali “P” (za “previdnostni stavek“).  Prosimo upoštevajte, da so stavki o nevarnosti od DSD do DPD, pri čemer pa tisti, ki niso vključeni v GHS, nosijo oznako “EUH”;
  • številka, ki označuje vrsto nevarnosti, npr. “2” za fizično nevarnost; in
  • dve številki, ki ustrezata zaporednemu številčenju nevarnosti, kot so npr. eksplozivnost (kode od 200 do 210), vnetljivost (kode od 220 do 230) itd.

Vaše oznake morajo prav tako nositi ustrezne stavke o nevarnosti, ki opisujejo naravo in resnost nevarnosti vaše snovi ali zmesi (21. člen CLP).

Stavki o nevarnosti, ustrezni za vsako od razvrstitev nevarnosti, so v tabelah v delih od 2 do 5 Priloge I k uredbi CLP. Če je določena razvrstitev snovi usklajena in vključena v del 3 Priloge VI k uredbi CLP, mora biti za to razvrstitev ustrezno pripadajoč stavek o nevarnosti na oznaki, skupaj z vsemi ostalimi stavki o nevarnosti za neusklajeno razvrstitev.

Priloga III k uredbi CLP navaja točno besedilo za stavke o nevarnosti, kakor morajo biti navedeni na oznakah. Stavki o nevarnosti v enem jeziku morajo biti na oznaki združeni s previdnostnimi stavki istega jezika.

 

Stavki H

H200

Nestabilni eksplozivi.

H201

Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi.

H202

Eksplozivno, velika nevarnost za nastanek drobcev.

H203

Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev.

H204

Nevarnost za nastanek požara ali drobcev.

H205

Pri požaru lahko eksplodira v masi.

H220

Zelo lahko vnetljiv plin.

H221

Vnetljiv plin.

H222

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H223

Vnetljiv aerosol.

H224

Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H225

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226

Vnetljiva tekočina in hlapi.

H228

Vnetljiva trdna snov.

H229

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H230

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

H231

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

H240

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H241

Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

H242

Segrevanje lahko povzroči požar.

H250

Samodejno se vžge na zraku.

H251

Samosegrevanje: lahko povzroči požar.

H252

Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar.

H260

V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo.

H261

V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.

H270

Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.

H271

Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.

H272

Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H280

Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H281

Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe.

H290

Lahko je jedko za kovine.

H300

Smrtno pri zaužitju.

H301

Strupeno pri zaužitju.

H302

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H310

Smrtno v stiku s kožo.

H311

Strupeno v stiku s kožo.

H312

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H314

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315

Povzroča draženje kože.

H317

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318

Povzroča hude poškodbe oči.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H330

Smrtno pri vdihavanju.

H331

Strupeno pri vdihavanju.

H332

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H334

Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

H335

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H340

Lahko povzroči genetske okvare <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H341

Sum povzročitve genetskih okvar <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H350

Lahko povzroči raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H350i

Lahko povzroči raka pri vdihavanju.

H351

Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H360

Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H360F – Lahko škoduje plodnosti.

H360D – Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H360FD – Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

H360Fd – Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H360Df – Lahko škoduje nerojenemu otroku. Sum škodljivosti za plodnost.

H361

Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H361f – Sum škodljivosti za plodnost.

H361d – Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H361fd – Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H362

Lahko škoduje dojenim otrokom.

H370

Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H371

Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H372

Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H373

Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

H300 + H310

Smrtno pri zaužitju ali v stiku s kožo

H300 + H330

Smrtno pri zaužitju ali vdihavanju

H310 + H330

Smrtno v stiku s kožo ali pri vdihavanju

H300 + H310 + H330

Smrtno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju

H301 + H311

Strupeno pri zaužitju ali v stiku s kožo

H301 + H331

Strupeno pri zaužitju ali vdihavanju

H311 + H331

Strupeno v stiku s kožo ali pri vdihavanju

H301 + H311 + H331

Strupeno pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju

H302 + H312

Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo

H302 + H332

Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju

H312 + H332

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju

H302 + H312 + H332

Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju

H400

Zelo strupeno za vodne organizme.

H410

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H412

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H413

Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

H420

Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi

 

 

 

EUH 001

Eksplozivno v suhem stanju.

EUH 014

Burno reagira z vodo.

EUH 018

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

EUH 019

Lahko tvori eksplozivne perokside.

EUH 044

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

EUH 029

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

EUH 031

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

EUH 032

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

EUH 066

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH 070

Strupeno ob stiku z očmi.

EUH 071

Jedko za dihalne poti.

EUH 201/ 201A

Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci. Pozor! Vsebuje svinec.

EUH 202

Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

EUH 203

Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 204

Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 205

Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 206

Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

EUH 207

Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo.

EUH 208

Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 209/ 209A

Med uporabo utegne postati lahko vnetljiv o. Med uporabo utegne postati vnetljiv o.

EUH 210

Varnosti list na voljo na zahtev o.

EUH 401

Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

 

Ponujene storitve

 

Koristne informacije