Standardní věty o nebezpečnosti

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Standardní věty o nebezpečnosti

 

Věty nebezpečnosti a preventivní věty jsou kodifikovány pomocí jedinečného alfanumerického kódu složeného z jednoho písmene a tří číslic následovně:

  • písmeno „H“ (zkratka “Standardní věta o nebezpečnosti“) nebo „P“ (zkratka “Pokyn pro bezpečné zacházení“).     Upozorňujeme, že věty o nebezpečnosti realizované prostřednictvím DSD a DPD, avšak nezahrnuté v GHS jsou kodifikovány jako „EUH“;
  • číslo označující typ nebezpečí, např. „2“ pro fyzické nebezpečí; a
  • dvě čísla odpovídající pořadovému číslu nebezpečí, např. výbušnost (kódy od 200 do 210), hořlavost (kódy od 220 do 230) atd.

Vaše etikety však rovněž musí být opatřeny příslušnými větami o nebezpečnosti popisujícími povahu a vážnost nebezpečnosti vaší látky nebo směsi (CLP článek 21).

Věty o nebezpečnosti pro každou konkrétní klasifikaci nebezpečí jsou uvedeny v tabulkách v části 2 až 5 přílohy I CLP. Pokud je klasifikace věty harmonizována a zahrnuta v části 3 přílohy VI CLP, na etiketě je nutno použít odpovídající větu o nebezpečnosti příslušící k této klasifikaci spolu se všemi dalšími větami o nebezpečnosti pro neharmonizovanou klasifikaci.

Příloha III CLP uvádí správné znění vět o nebezpečnosti, jak by měly být uváděny na etiketách. Věto o nebezpečnosti z jednoho jazyka musí být na etiketě uvedeny společně s preventivními větami z téhož jazyka.

 

Revidovaný seznam standardních vět o nebezpečnosti obsahuje nová nebo upravená prohlášení zvýrazněná červeně, která jsou podle nařízení Komise (EU) č. 2019/521 platná od 17. října 2020.

EN  I  DE  I  FR  I  ES  I  IT  I  PL  I  CS  I  RO  I  SL  I  SK  I  HU  

Standardní věty o nebezpečnosti

Platí od 17. října 2020

 

H200 – Nestabilní výbušnina.

H201 – Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

H202 – Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

H203 – Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.

H204 – Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.

H205 – Při požáru může způsobit masivní výbuch.

H206 – Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

H207 – Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

H208 – Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

H220 – Extrémně hořlavý plyn.

H221 – Hořlavý plyn.

H222 – Extrémně hořlavý aerosol.

H223 – Hořlavý aerosol.

H224 – Extrémně hořlavá kapalina a páry.

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H228 – Hořlavá tuhá látka.

H229 – Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H230 – Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

H231 – Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

H232 – Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.

H240 – Zahřívání může způsobit výbuch.

H241 – Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

H242 – Zahřívání může způsobit požár.

H250 – Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H251 – Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

H252 – Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.

H260 – Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

H261 – Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

H270 – Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

H271 – Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H272 – Může zesílit požár; oxidant.

H280 – Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H281 – Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

H290 – Může být korozivní pro kovy.

H300 – Při požití může způsobit smrt.

H301 – Toxický při požití.

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H310 – Při styku s kůží může způsobit smrt.

H311 – Toxický při styku s kůží.

H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 – Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H330 – Při vdechování může způsobit smrt.

H331 – Toxický při vdechování.

H332 – Zdraví škodlivý při vdechování.

H334 – Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340 – Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné >.

H341 – Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H350 – Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H350i – Může vyvolat rakovinu při vdechování.

H351 – Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H360 – Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H360F – Může poškodit reprodukční schopnost.

H360D – Může poškodit plod v těle matky.

H360FD – Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

H360Fd – Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H360Df – Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H361f – Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H361d – Podezření na poškození plodu v těle matky.

H361fd – Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H362 – Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H370 – Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H371 – Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H372 – Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H373 – Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H300 + H310 – Při požití nebo při styku s kůží může způsobit smrt.

H300 + H330 – Při požití nebo při vdechování může způsobit smrt.

H310 + H330 – Při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt.

H300 + H310 + H330 – Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt.

H301 + H311 – Toxický při požití a při styku s kůží.

H301 + H331 – Toxický při požití a při vdechování.

H311 + H331 – Toxický při styku s kůží a při vdechování.

H301 + H311 + H331 – Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.

H302 + H312 – Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.

H302 + H332 – Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H312 + H332 – Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.

H302 + H312 + H332 – Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování.

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H413 – Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

H420 – Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry.

 

EUH 014 – Prudce reaguje s vodou.

EUH 018 – Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

EUH 019 – Může vytvářet výbušné peroxidy.

EUH 044 – Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

EUH 029 – Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

EUH 031 – Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 032 – Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH 070 – Toxický při styku s očima.

EUH 071 – Způsobuje poleptání dýchacích cest.

EUH 201/ 201A – Obsahuje olov o. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. Pozor! Obsahuje olov o.

EUH 202 – Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH 203 – Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 204 – Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 205 – Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

EUH 207 – Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

EUH 208 – Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 209/ 209A – Při používání se může stát vysoce hořlavým. Při používání se může stát hořlavým.

EUH 210 – Na vyžádání je k o dispozici bezpečnostní list.

EUH 211 – Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

EUH 401 – Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Stahování seznamu příslušných standardních vět o nebezpečnosti

 

Nabízené služby

 

Užitečné informace