Standardní věty o nebezpečnosti H

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Standardní věty o nebezpečnosti H

Stažení: Standardní věty o nebezpečnosti H

 

Věty nebezpečnosti a preventivní věty jsou kodifikovány pomocí jedinečného alfanumerického kódu složeného z jednoho písmene a tří číslic následovně:

  • písmeno „H“ (zkratka “Standardní věta o nebezpečnosti“) nebo „P“ (zkratka “Pokyn pro bezpečné zacházení“).     Upozorňujeme, že věty o nebezpečnosti realizované prostřednictvím DSD a DPD, avšak nezahrnuté v GHS jsou kodifikovány jako „EUH“;
  • číslo označující typ nebezpečí, např. „2“ pro fyzické nebezpečí; a
  • dvě čísla odpovídající pořadovému číslu nebezpečí, např. výbušnost (kódy od 200 do 210), hořlavost (kódy od 220 do 230) atd.

Vaše etikety však rovněž musí být opatřeny příslušnými větami o nebezpečnosti popisujícími povahu a vážnost nebezpečnosti vaší látky nebo směsi (CLP článek 21).

Věty o nebezpečnosti pro každou konkrétní klasifikaci nebezpečí jsou uvedeny v tabulkách v části 2 až 5 přílohy I CLP. Pokud je klasifikace věty harmonizována a zahrnuta v části 3 přílohy VI CLP, na etiketě je nutno použít odpovídající větu o nebezpečnosti příslušící k této klasifikaci spolu se všemi dalšími větami o nebezpečnosti pro neharmonizovanou klasifikaci.

Příloha III CLP uvádí správné znění vět o nebezpečnosti, jak by měly být uváděny na etiketách. Věto o nebezpečnosti z jednoho jazyka musí být na etiketě uvedeny společně s preventivními větami z téhož jazyka.

 

Standardní věty o nebezpečnosti H

H200

Nestabilní výbušnina.

H201

Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

H202

Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

H203

Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.

H204

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.

H205

Při požáru může způsobit masivní výbuch.

H220

Extrémně hořlavý plyn.

H221

Hořlavý plyn.

H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H223

Hořlavý aerosol.

H224

Extrémně hořlavá kapalina a páry.

H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H228

Hořlavá tuhá látka.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H230

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

H231

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

H240

Zahřívání může způsobit výbuch.

H241

Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

H242

Zahřívání může způsobit požár.

H250

Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H251

Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

H252

Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.

H260

Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

H261

Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

H270

Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

H271

Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H281

Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H300

Při požití může způsobit smrt.

H301

Toxický při požití.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H310

Při styku s kůží může způsobit smrt.

H311

Toxický při styku s kůží.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H330

Při vdechování může způsobit smrt.

H331

Toxický při vdechování.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H334

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné >.

H341

Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H350

Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H350i

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

H351

Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H360

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H360F – Může poškodit reprodukční schopnost.

H360D – Může poškodit plod v těle matky.

H360FD – Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

H360Fd – Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H360Df – Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H361

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H361f – Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H361d – Podezření na poškození plodu v těle matky.

H361fd – Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H362

Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H370

Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H371

Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H372

Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H373

Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

H300 + H310

Při požití nebo při styku s kůží může způsobit smrt

H300 + H330

Při požití nebo při vdechování může způsobit smrt

H310 + H330

Při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt

H300 + H310 + H330

Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt

H301 + H311

Toxický při požití a při styku s kůží

H301 + H331

Toxický při požití a při vdechování

H311 + H331

Toxický při styku s kůží a při vdechování

H301 + H311 + H331

Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování

H302 + H312

Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží

H302 + H332

Zdraví škodlivý při požití a při vdechování

H312 + H332

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování

H302 + H312 + H332

Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H413

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

H420

Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry

 

 

EUH 001

Výbušný v suchém stavu.

EUH 014

Prudce reaguje s vodou.

EUH 018

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

EUH 019

Může vytvářet výbušné peroxidy.

EUH 044

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

EUH 029

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

EUH 031

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 032

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH 070

Toxický při styku s očima.

EUH 071

Způsobuje poleptání dýchacích cest.

EUH 201/ 201A

Obsahuje olov o. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. Pozor! Obsahuje olov o.

EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH 203

Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 204

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 206

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

EUH 207

Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

EUH 208

Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 209/ 209A

Při používání se může stát vysoce hořlavým. Při používání se může stát hořlavým.

EUH 210

Na vyžádání je k o dispozici bezpečnostní list.

EUH 401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Nabízené služby

 

Užitečné informace