Sestava in izdelava varnostnega lista

MSDS-Europe – sestava in izdelava varnostnega lista

 

Rezultat našega dela je strokovno pravilen varnostni list za naše stranke, ki je v celoti skladen s trenutno veljavno zakonodajo.
V postopku izdelave varnostnega lista uporabljamo smernice 31. člena uredbe (EU) 1907/2006 (REACH), UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 in drugih ustreznih predpisov.

Za kozmetične proizvode nudimo našo storitev izdelave varnostnega lista za kozmetične proizvode.

 

Morda bo potrebna sestava in izdelava varnostnega lista

Sestava varnostnega lista utegne biti potrebna predvsem v primeru proizvajanja zmesi ali če dobavitelj iz katerega koli razloga ne posreduje zahtevanega varnostnega lista (npr. uvoz).

Naši strokovnjaki izdelajo varnostni list na podlagi vsebine in nekaterih drugih pomembnih podatkov.

 

Zagotavljanje kakovosti v postopku izdelave varnostnega lista

Naše podjetje nudi visoko kakovostne izvedbe projektov na podlagi več kot 15 let izkušenj in procesno usmerjenih inovacij, ki zagotavljajo visoko kakovostne prevode varnostnih listov in njihovo sestavo.

Naš cilj je, da našim strankam ponudimo varnostni list, ki je skladen z vsemi ustreznimi predpisi. Skrivnost popolnega varnostnega lista je v visoki stopnji vedno aktualnega znanja, izkušenj in nadzornih mehanizmih, ki jih uporabljamo v delovnih postopkih.

 

Potek dela

Naši strokovnjaki pripravijo nov varnostni list v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in na podlagi dostopnih informacij ter v skladu z znanjem o točnih sestavinah.

 

Predmet naše storitve izdelave varnostnega lista

 • Izdelava varnostnega lista v skladu z uredbo (EU) 2020/878 in glede na veljavne predpise EU.
 • Posredovanje imen IUPAC in razvrščanje sestavin glede na stopnjo nevarnosti
 • Razvrstitev v skladu z uredbo CLP (1272/2008/ES)
 • Izbira stavkov H in P v skladu s kategorijami nevarnosti proizvoda
 • Urejanje manjkajočih dovoljenih vrednosti izpostavljenosti
 • Urejanje Evropskega kataloga odpadkov
 • Izdelava logično pravilnega in doslednega varnostnega lista
 • Posredovanje informacij glede prevoza (razred ADR, številka UN itd.)
 • Posredovanje veljavne zakonodaje

 

Potrebne informacije/podatki za sestavo in izdelavo varnostnega lista

 • Ime zmesi
 • Vrsta uporabe (industrijska, stranka, strokovna)
 • Uporaba proizvoda (npr. zidarska barva)
 • Sestava odstotka teže
 • Fizikalne in kemične lastnosti (barva, vonj, agregatno stanje in če je na voljo: vrednost pH, plamenišče, viskoznost, mejne vrednosti eksplozivnosti itd.)
 • Priporočljiva metoda odstranjevanje
 • Če je na voljo: informacije o ravnanju in skladiščenju, toksikološki podatki/informacije

Storitve v zvezi s spletno zahtevo – Sestava in izdelava varnostnega lista

 

Garancija

Prevzemamo popolno strokovno in finančno odgovornost za varnostne liste, ki jih bo naše podjetje pripravilo/sestavilo in za vse s tem povezane storitve. Naša finančna garancija vključuje povračilo vse posredne ali neposredne škode. Naša služba za stranke bo začela preiskavo v roku 24 ur.

Služba za stranke

 

Sestava in izdelava varnostnega lista - MSDS-Europe program za podporo strankamMSDS-Europe program za podporo strankam

Poslovna kultura MSDS-Europe je vedno postavljala v ospredje osredotočenost na stranko, na podlagi tega smo oblikovali naš program za podporo strankam. Z njim želimo ponuditi dolgoročne ugodnosti našim strankam.

Kontakt s ključnimi kupci med storitvami v povezavi z varnostnimi listi

Prepričani smo, da se lahko visoko kakovostna storitev na področju kemijske varnosti doseže s tesnim sodelovanjem in dobro komunikacijo. Našim strankam dodelimo osebno kontaktno osebo, da zagotovimo gladko izvedbo naročila.

Podpora po opravljeni storitvi  

Stik s stranko se ne konča s sestavo in pripravo varnostnega lista.

Vaša osebna kontaktna oseba vam bo posredovala strokovno podporo pri razlagi in uporabi varnostnega lista ter vas seznanila s predpisi na področju kemijske varnosti, tudi po opravljeni storitvi.

Program za podporo strankam – skupaj za kemijsko varnost  

 

SDS control and quality certification

After the SDS has been prepared, we guarantee our customers that during a period of 3 years we will inform them about the SDSs to be updated because of some legislative change.

More information 

 

Storitve, vezane na storitev sestave in izdelave varnostnega lista

 

Uporaben strokovni material, vezan na storitev sestave in izdelave varnostnega lista