Piktogrami za nevarnosti

Baza znanja varnostnih listov – Piktogrami za nevarnost

 

Splošno o piktogramih za nevarnost

Piktogram za nevarnost je slikovna upodobitev določene nevarnosti.
Skladno s tem določa razvrstitev vaše snovi ali zmesi piktogram za nevarnost, ki mora biti prikazan na vaši oznaki, kakor je navedeno v delu 2 (fizične nevarnosti), 3 (nevarnost za zdravje) in 4 (okoljska nevarnost) v Prilogi I k uredbi CLP (19. člen CLP).

O uporabnosti piktogramov za nevarnost v skladu z določenim razredom nevarnosti in kategorijo nevarnosti lahko več najdete v Prilogi V k uredbi CLP.

 

Piktogram za nevarnost na oznaki

Barva in predstavitev vaših oznak morajo omogočati dobro vidnost piktograma za nevarnost in njegovega ozadja. Piktogrami za nevarnost imajo obliko kvadrata oz. romba in morajo imeti črn simbol na belem ozadju in rdeč rob (razdelek 1.2.1 Priloge I k uredbi CLP).

Vsak piktogram za nevarnost mora pokrivati vsaj eno petnajstino površinskega področja usklajene oznake, najmanjše možno področje pa mora biti veliko najmanj 1 cm2.

 

Uporaba piktogramov za nevarnost v postopku razvrstitve CLP

V skladu z 19. členom uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe morajo biti v razvrstitvi CLP uporabljeni naslednji piktogrami za nevarnost.

 

Piktogram za nevarnost v skladu s CLP

 

Prenesite piktograme za nevarnost

S klikom na ustrezno sliko jo lahko povečate ali prenesete dani piktogram.

 

Ponujene storitve

 

Koristne informacije