Spremembe predpisov na področju kemijske varnosti

MSDS-Europe – Spremljevalec sprememb predpisov

 

predpisov - kemijske varnosti

Za iskanje sprememb lahko uporabite tudi polje za iskanje na naši spletni strani.
Če bost vnesli ustrezne ključne besede ali številko predpisa, ki ga iščete, boste hitro in preprosto videli in lahko prenesli ustrezni predpis na področju kemijske varnosti.

 

Novi in spremenjeni predpisi na področju kemijske varnosti

 

2024

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/1328 z dne 16. maja 2024

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede oktametilciklotetrasiloksana (D4), dekametilciklopentasiloksana (D5) in dodekametilcikloheksasiloksana (D6)

 

2023

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2055 z dne 25. septembra 2023

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede sintetičnih polimernih mikrodelcev

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/923 z dne 3. maja 2023

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede svinca in njegovih spojin v PVC

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/707 z dne 19. decembra 2022

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 glede razredov nevarnosti in kriterijev za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi

 

2022

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/586 z dne 8. aprila 2022

o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

Datum poteka: 1. maj 2025

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/692 z dne 16. februarja 2022

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

POPRAVKI

Stran 4, člen 2, drugi odstavek:

besedilo: „Uporablja se od 23. novembra 2023.“

se glasi: „ Uporablja se od 1. decembra 2023.“

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/643 z dne 10. februarja 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvrstitve pesticidov, industrijskih kemikalij, obstojnih organskih onesnaževal in živega srebra na seznam ter posodobitve carinskih oznak

Uporablja se od 1. julija 2022.

 

DIREKTIVA (EU) 2022/431 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2022

o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

 

2021

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2204 z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede rakotvornih, mutagenih ali strupenih snovi za razmnoževanje (CMR)

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2045 z dne 23. novembra 2021

o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2030 z dne 19. novembra 2021

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede N,N-dimetilformamida

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1962 z dne 12. avgusta 2021

o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1297 z dne 4. avgusta 2021

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede perfluorokarboksilnih kislin, ki vsebujejo od 9 do 14 ogljikovih atomov v verigi (PFCA C9–C14), njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9–C14

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1199 z dne 20. julija 2021

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAO) v zrncih ali zastirkah, ki se uporabljajo kot polnilo v terenih z umetno travo ali v razsutem stanju na otroških igriščih ali v športne namene

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/979 z dne 17. junija 2021

o spremembi prilog VII do XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/876 z dne 31. maja 2021

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1907/2006 v zvezi z vlogami za avtorizacijo in poročili o pregledu za uporabo snovi pri proizvodnji obstoječih nadomestnih delov ter pri popravilu izdelkov in kompleksnih izdelkov, ki se ne izdelujejo več, ter o spremembi Uredbe (ES) št. 340/2008

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/849 z dne 11. marca 2021

o spremembi dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/643 z dne 3. februarja 2021

o spremembi dela 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/57 z dne 25. januarja 2021

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede svinčenih izstrelkov v mokriščih ali okrog njih

 

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2151 z dne 17. decembra 2020

o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

 

2020

 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2151 z dne 17. decembra 2020

o določitvi pravil o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2096 z dne 15. decembra 2020

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede rakotvornih, mutagenih ali strupenih snovi za razmnoževanje (CMR), pripomočkov iz Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta, obstojnih organskih onesnaževal, nekaterih tekočih snovi ali zmesi, nonilfenola in testnih metod za azo barvila

 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2081 z dne 14. decembra 2020

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi v črnilih za tetoviranje ali trajnih ličilih

 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1435 z dne 9. oktobra 2020

o obveznostih registracijskih zavezancev, da dopolnijo svoje registracije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1677 z dne 31. avgusta 2020

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi zaradi lažje izvedljivosti zahtev po informacijah, povezanih z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1676 z dne 31. avgusta 2020

o spremembi člena 25 Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi glede barv po naročilu

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1149 z dne 3. avgusta 2020

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede diizocianatov

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1036 z dne 15. julija 2020

o zavrnitvi odobritve nekaterih aktivnih snovi v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1182 z dne 19. maja 2020

o spremembi dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/659 z dne 15. maja 2020

o harmoniziranem standardu za tehnično dokumentacijo, potrebno za ocenjevanje materialov, sestavnih delov ter električne in elektronske opreme, pripravljenem v podporo Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/507 z dne 7. aprila 2020

o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede odstotka registracijske dokumentacije, ki se izbere za preverjanje skladnosti

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/364 z dne 17. decembra 2019

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo kadmija v nekaterih na sevanje odpornih snemalnih ceveh video kamer

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/365 z dne 17. decembra 2019

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/366 z dne 17. decembra 2019

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca kot termičnega stabilizatorja v polivinilkloridu, ki se uporablja v nekaterih diagnostičnih in vitro medicinskih pripomočkih za analize krvi, telesnih tekočin in telesnih plinov, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/11 z dne 29. oktobra 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi glede informacij v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči

 

2019

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/957 z dne 11. junija 2019

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- tridekafluorooktil) silantriola in TDFA

 

DIREKTIVA (EU) 2019/983 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. junija 2019

o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

 

UREDBA (EU) 2019/1021 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019

o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev)

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/521 z dne 27. marca 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/330 z dne 11. decembra 2018

o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018

o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematiĀno preverjanje vseh obstojeĀih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

 

DIREKTIVA EU 2019_130 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. januarja 2019

o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

 

2018

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2005 z dne 17. decembra 2018

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP), dibutil ftalata (DBP), benzil butil ftalata (BBP) in diizobutil ftalata (DIBP)

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1881 z dne 3. decembra 2018

o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), da se zajamejo nanooblike snovi

 

POPRAVKI Popravek Uredbe Komisije (EU) 2017/227 z dne 9. februarja 2017

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede bis(pentabromofenil)etra

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1480 z dne 4. oktobra 2018

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku ter popravku Uredbe Komisije (EU) 2017/776

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1513 z dne 10. oktobra 2018

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nekaterih snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/742 z dne 1. marca 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah z visokimi temperaturami taljenja zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/741 z dne 1. marca 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v bakrovih zlitinah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/740 z dne 1. marca 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v zlitinah z aluminijem zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/739 z dne 1. marca 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v zlitinah z jeklom zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/738 z dne 27. februarja 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v kovinsko-keramičnih (cermet) potenciometrskih elementih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/737 z dne 27. februarja 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah za spajkanje metaliziranih lukenj diskoidalnih in strojno luknjanih ploščatih večplastnih kondenzatorjev zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/736 z dne 27. februarja 2018

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za določene električne in elektronske sestavne dele, ki vsebujejo svinec, v steklu ali keramiki zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/675 z dne 2. maja 2018

o spremembi dodatkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje

 

Popravek Uredbe Komisije (EU) 2018/589 z dne 18. aprila 2018

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede metanola

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/588 z dne 18. aprila 2018

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede 1-metil-2-pirolidona

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/669 z dne 16. aprila 2018

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/35 z dne 10. januarja 2018

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede oktametilciklotetrasiloksana („D4“) in dekametilciklopentasiloksana („D5“)

 

2017

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1510 z dne 30 avgusta 2017

o spremembi dodatkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1000 z dne 13. junija 2017

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih snovi

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/999 z dne 13. junija 2017

o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

 

UREDBA SVETA (EU) 2017/997 z dne 8. junija 2017

o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarne lastnosti HP 14 „ekotoksično“

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/776 z dne 4. maja 2017

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/706 z dne 19. aprila 2017

o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede preobčutljivosti kože in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) 2016/1688

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/542 z dne 22. marca 2017

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, z dodajanjem priloge o usklajenih informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/735 z dne 14. februarja 2017

o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/698 z dne 3. februarja 2017

o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

 

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/164 z dne 31. januarja 2017

o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktiv Komisije 91/322/EGS, 2000/39/ES in 2009/161/EU

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/227 z dne 9. februarja 2017

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede bis(pentabromofenil) etra

 

2016

 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/9 z dne 5. januarja 2016

o skupni predložitvi in souporabi podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/26 z dne 13. januarja 2016

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nonilfenol etoksilatov

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/217 z dne 16. februarja 2016

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede kadmija

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/266 z dne 7. decembra 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 440/2008 o dolo itvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehni nemu napredku

 

UREDBA (EU) 2016/425 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2016

o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/770 z dne 14. aprila 2016

o dolo itvi skupne oblike pošiljanja informacij o izvajanju postopkov v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/863 z dne 31. maja 2016

o spremembi prilog VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), kar se tiče jedkosti za kožo/draženja kože, hudih poškodb oči/draženja oči in akutne strupenosti

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/918 z dne 19. maja 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1005 z dne 22. junija 2016

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede azbestnih vlaken (krizotil)

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1017 z dne 23. junija 2016

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede anorganskih amonijevih soli

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1115 z dne 7. julija 2016

o dolo itvi oblike, v kateri Evropska agencija za kemikalije predloži informacije o izvajanju postopkov v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1179 z dne 19. julija 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1688 z dne 20. septembra 2016

o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede preobčutljivosti kože

 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1802 z dne 11. oktobra 2016

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 414/2013 o podrobni določitvi postopka za izdajo dovoljenj za enake biocidne proizvode v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

 

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/2037 z dne 21. novembra 2016

o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS glede najvišjega dovoljenega tlaka aerosolnih razpršilnikov in za prilagoditev njenih določb o označevanju Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2235 z dne 12. decembra 2016

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede bisfenola A

 

POPRAVKI

Popravek Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

 

– 2016 

 

UREDBA (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. decembra 2006

o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

 

UREDBA (ES) št. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. marca 2004

o detergentih

 

DIREKTIVA 1999/45/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. maja 1999

o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov

 

DIREKTIVA SVETA z dne 27. julija 1976

o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki

 

DIREKTIVA 98/8/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. februarja 1998

o dajanju biocidnih pripravkov v promet

 

UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008

o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/ 548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

 

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

 

DIREKTIVA SVETA 1999/13/ES z dne 11. marca 1999

o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih

 

DIREKTIVA 2009/107/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009

o spremembi Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet glede podaljšanja nekaterih obdobij

 

UREDBA (ES) št. 1223/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009

o kozmetičnih izdelkih

 

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 276/2010 z dne 31. marca 2010

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (diklorometana, olj za svetilke in tekočin za prižiganje žara ter organokositrnih spojin)

 

UREDBA (EU) št. 528/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. maja 2012

o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)