Fraze de pericol

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Frazele de pericol

 

Frazele de pericol și de precauție sunt codificate folosind un cod alfanumeric unic, care constă dintr-o literă și trei numere, după cum urmează:

  • litera „H” (pentru „fraza de pericol”) sau „P” (pentru „fraza de precauție„). Rețineți că frazele de pericol care sunt transmise de DSD și DPD, dar care nu sunt incluse în GHS sunt codificate ca „EUH”;
  • o cifră care desemnează tipul de pericol, de ex. „2” pentru pericolele fizice; și
  • două numere care corespund numerotării succesive a pericolelor, cum ar fi explozivitatea (codurile de la 200 la 210), inflamabilitatea (codurile de la 220 la 230) etc.

Etichetele dvs. trebuie să conţine și frazele de pericol relevante care descriu natura și gravitatea pericolelor substanței sau amestecului (articolul 21 din CLP).

Frazele de pericol relevante pentru fiecare clasificare specifică a pericolelor sunt stabilite în tabelele din părțile 2-5 din anexa I al regulamentului CLP. În cazul în care o clasificare a substanțelor este armonizată și inclusă în partea 3 a anexei VI al reg. CLP, pe etichetă trebuie să se utilizeze fraza de pericol corespunzătoară pentru această clasificare, împreună cu orice altă frază de pericol pentru o clasificare nearmonizată.

Anexa III din CLP enumeră formularea corectă a frazei de pericol așa trebuie să apară pe etichetă. Frazele de pericol ale unei limbi trebuie grupate împreună cu frazele de precauție de aceeași limbă pe etichetă.

 

Lista actualizată a frazele de pericol, marcată cu roșu, conține deja frazele de pericol noi sau modificate, aplicabile începând cu 17 octombrie 2020, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/521 al Comisiei.

EN  I  DE  I  FR  I  ES  I  IT  I  PL  I  CS  I  RO  I  SL  I  SK  I  HU  

Descărcați lista actuală al frazelor de pericol. În vigoare începând cu 17 octombrie 2020.

Fraze de pericol

În vigoare începând cu 17 octombrie 2020

 

H200 – Exploziv instabil.

H201 – Exploziv; pericol de explozie în masă.

H202 – Exploziv; pericol grav de proiectare.

H203 – Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare.

H204 – Pericol de incendiu sau de proiectare.

H205 – Pericol de explozie în masă în caz de incendiu.

H206 – Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

H207 – Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

H208 – Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

H220 – Gaz extrem de inflamabil.

H221 – Gaz inflamabil.

H222 – Aerosol extrem de inflamabil.

H223 – Aerosol inflamabil.

H224 – Lichid și vapori extrem de inflamabili.

H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 – Lichid și vapori inflamabili.

H228 – Solid inflamabil.

H229 – Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

H230 – Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

H231 – Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

H232 – Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.

H240 – Pericol de explozie în caz de încălzire.

H241 – Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire.

H242 – Pericol de incendiu în caz de încălzire.

H250 – Se aprinde spontan, în contact cu aerul.

H251 – Se autoîncălzește, pericol de aprindere.

H252 – Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.

H260 – În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan.

H261 – În contact cu apa degajă gaze inflamabile.

H270 – Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.

H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H272 – Poate agrava un incendiu; oxidant.

H280 – Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

H281 – Conține un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice.

H290 – Poate fi corosiv pentru metale.

H300 – Mortal în caz de înghițire.

H301 – Toxic în caz de înghițire.

H302 – Nociv în caz de înghițire.

H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H310 – Mortal în contact cu pielea.

H311 – Toxic în contact cu pielea.

H312 – Nociv în contact cu pielea.

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 – Provoacă leziuni oculare grave.

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H330 – Mortal în caz de inhalare.

H331 – Toxic în caz de inhalare.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H334 – Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală.

H340 – Poate provoca anomalii genetice <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H341 – Susceptibil de a provoca anomalii genetice < indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H350 – Poate provoca cancer <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H350i – Poate provoca cancer prin inhalare.

H351 – Susceptibil de a provoca cancer <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H360 – Poate dăuna fertilității sau fătului <indicați efectul specific, dacă este cunoscut><indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H360F – Poate dăuna fertilității.

H360D – Poate dăuna fătului.

H360FD – Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului.

H360Fd – Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

H360Df – Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilității.

H361 – Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului <indicați efectul specific, dacă este cunoscut><indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H361f – Susceptibil de a dăuna fertilității.

H361d – Susceptibil de a dăuna fătului.

H361fd – Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

H362 – Poate dăuna copiilor alăptați la sân.

H370 – Provoacă leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H371 – Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H372 – Provoacă leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H300 + H310 – Mortal în caz de înghițire sau în contact cu pielea.

H300 + H330 – Mortal în caz de înghițire sau inhalare.

H310 + H330 – Mortal în contact cu pielea sau prin inhalare.

H300 + H310 + H330 – Mortal în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.

H301 + H311 – Toxic în caz de înghițire sau în contact cu pielea.

H301 + H331 – Toxic în caz de înghițire sau prin inhalare.

H311 + H331 – Toxic în contact cu pielea sau prin inhalare.

H301 + H311 + H331 – Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.

H302 + H312 – Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea.

H302 + H332 – Nociv în caz de înghițire sau inhalare.

H312 + H332 – Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare.

H302 + H312 + H332 – Nociv în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H413 – Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

H420 – Dăunează sănătății publice și mediului înconjurător prin distrugerea ozonului în atmosfera superioară.

 

EUH 014 – Reacționează violent în contact cu apa.

EUH 018 – În timpul utilizării poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv.

EUH 019 – Poate forma peroxizi explozivi.

EUH 044 – Risc de explozie, dacă este încălzit în spațiu închis.

EUH 029 – În contact cu apa, degajă un gaz toxic.

EUH 031 – În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

EUH 032 – În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.

EUH 066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH 070 – Toxic în caz de contact cu ochii.

EUH 071 – Corosiv pentru căile respiratorii.

EUH 201/ 201A – Conține plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii. Atenție! Conține plumb.

EUH 202 – Cianoacrilat. Pericol. Se lipește de piele și ochi în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

EUH 203 – Conține crom (VI). Poate provoca o reacție alergică.

EUH 204 – Conține izocianați. Poate provoca o reacție alergică.

EUH 205 – Conține componenți epoxidici. Poate provoca o reacție alergică.

EUH 206 – Atenție! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).

EUH 207 – Atenție! Conține cadmiu. În timpul utilizării se degajă un fum periculos. A se vedea informațiile furnizate de producător. A se respecta instrucțiunile privind siguranța.

EUH 208 – Conține <denumirea substanței sensibilizante>. Poate provoca o reacție alergică.

EUH 209/ 209A – Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării. Poate deveni inflamabil în timpul utilizării.

EUH 210 – Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

EUH 211 – Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

EUH 212 – Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

EUH 401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

 

Descărcați lista actuală al frazelor de pericol

 

Serviciile oferite

 

Informaţii utile