Fraze de pericol H

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Frazele de pericol H

descărca: Frazele de pericol H

 

Frazele de pericol și de precauție sunt codificate folosind un cod alfanumeric unic, care constă dintr-o literă și trei numere, după cum urmează:

  • litera “H” (pentru „fraza de pericol”) sau “P” (pentru „fraza de precauție“). Rețineți că frazele de pericol care sunt transmise de DSD și DPD, dar care nu sunt incluse în GHS sunt codificate ca “EUH”;
  • o cifră care desemnează tipul de pericol, de ex. “2” pentru pericolele fizice; și
  • două numere care corespund numerotării succesive a pericolelor, cum ar fi explozivitatea (codurile de la 200 la 210), inflamabilitatea (codurile de la 220 la 230) etc.

Etichetele dvs. trebuie să conţine și frazele de pericol relevante care descriu natura și gravitatea pericolelor substanței sau amestecului (articolul 21 din CLP).

Frazele de pericol relevante pentru fiecare clasificare specifică a pericolelor sunt stabilite în tabelele din părțile 2-5 din anexa I al regulamentului CLP. În cazul în care o clasificare a substanțelor este armonizată și inclusă în partea 3 a anexei VI al reg. CLP, pe etichetă trebuie să se utilizeze fraza de pericol corespunzătoară pentru această clasificare, împreună cu orice altă frază de pericol pentru o clasificare nearmonizată.

Anexa III din CLP enumeră formularea corectă a frazei de pericol așa trebuie să apară pe etichetă. Frazele de pericol ale unei limbi trebuie grupate împreună cu frazele de precauție de aceeași limbă pe etichetă.

 

Fraze de pericol H

H200

Exploziv instabil.

H201

Exploziv; pericol de explozie în masă.

H202

Exploziv; pericol grav de proiectare.

H203

Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare.

H204

Pericol de incendiu sau de proiectare.

H205

Pericol de explozie în masă în caz de incendiu.

H220

Gaz extrem de inflamabil.

H221

Gaz inflamabil.

H222

Aerosol extrem de inflamabil.

H223

Aerosol inflamabil.

H224

Lichid și vapori extrem de inflamabili.

H225

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226

Lichid și vapori inflamabili.

H228

Solid inflamabil.

H229

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

H230

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

H231

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

H240

Pericol de explozie în caz de încălzire.

H241

Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire.

H242

Pericol de incendiu în caz de încălzire.

H250

Se aprinde spontan, în contact cu aerul.

H251

Se autoîncălzește, pericol de aprindere.

H252

Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.

H260

În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan.

H261

În contact cu apa degajă gaze inflamabile.

H270

Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.

H271

Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H272

Poate agrava un incendiu; oxidant.

H280

Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

H281

Conține un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice.

H290

Poate fi corosiv pentru metale.

H300

Mortal în caz de înghițire.

H301

Toxic în caz de înghițire.

H302

Nociv în caz de înghițire.

H304

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H310

Mortal în contact cu pielea.

H311

Toxic în contact cu pielea.

H312

Nociv în contact cu pielea.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H317

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H330

Mortal în caz de inhalare.

H331

Toxic în caz de inhalare.

H332

Nociv în caz de inhalare.

H334

Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

H335

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336

Poate provoca somnolență sau amețeală.

H340

Poate provoca anomalii genetice <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H341

Susceptibil de a provoca anomalii genetice < indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H350

Poate provoca cancer <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H350i

Poate provoca cancer prin inhalare.

H351

Susceptibil de a provoca cancer <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H360

Poate dăuna fertilității sau fătului <indicați efectul specific, dacă este cunoscut><indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H360F – Poate dăuna fertilității.

H360D – Poate dăuna fătului.

H360FD – Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului.

H360Fd – Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

H360Df – Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilității.

H361

Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului <indicați efectul specific, dacă este cunoscut><indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H361f – Susceptibil de a dăuna fertilității.

H361d – Susceptibil de a dăuna fătului.

H361fd – Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

H362

Poate dăuna copiilor alăptați la sân.

H370

Provoacă leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H371

Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H372

Provoacă leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H373

Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

H300 + H310

Mortal în caz de înghițire sau în contact cu pielea

H300 + H330

Mortal în caz de înghițire sau inhalare

H310 + H330

Mortal în contact cu pielea sau prin inhalare

H300 + H310 + H330

Mortal în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare

H301 + H311

Toxic în caz de înghițire sau în contact cu pielea

H301 + H331

Toxic în caz de înghițire sau prin inhalare

H311 + H331

Toxic în contact cu pielea sau prin inhalare

H301 + H311 + H331

Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare

H302 + H312

Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea

H302 + H332

Nociv în caz de înghițire sau inhalare

H312 + H332

Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare

H302 + H312 + H332

Nociv în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare

H400

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H413

Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

H420

Dăunează sănătății publice și mediului înconjurător prin distrugerea ozonului în atmosfera superioară

 

 

 

EUH 001

Exploziv în stare uscată.

EUH 014

Reacționează violent în contact cu apa.

EUH 018

În timpul utilizării poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv.

EUH 019

Poate forma peroxizi explozivi.

EUH 044

Risc de explozie, dacă este încălzit în spațiu închis.

EUH 029

În contact cu apa, degajă un gaz toxic.

EUH 031

În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

EUH 032

În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.

EUH 066

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH 070

Toxic în caz de contact cu ochii.

EUH 071

Corosiv pentru căile respiratorii.

EUH 201/ 201A

Conține plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii. Atenție! Conține plumb.

EUH 202

Cianoacrilat. Pericol. Se lipește de piele și ochi în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

EUH 203

Conține crom (VI). Poate provoca o reacție alergică.

EUH 204

Conține izocianați. Poate provoca o reacție alergică.

EUH 205

Conține componenți epoxidici. Poate provoca o reacție alergică.

EUH 206

Atenție! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).

EUH 207

Atenție! Conține cadmiu. În timpul utilizării se degajă un fum periculos. A se vedea informațiile furnizate de producător. A se respecta instrucțiunile privind siguranța.

EUH 208

Conține <denumirea substanței sensibilizante>. Poate provoca o reacție alergică.

EUH 209/ 209A

Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării. Poate deveni inflamabil în timpul utilizării.

EUH 210

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

EUH 401

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

 

Serviciile oferite

Informaţii utile