Stavki P

Baza znanja varnostnih listov – Stavki P

Prenesi: Stavki P

 

Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki so kodificirani z uporabo edinstvene alfa numerične kode, ki je sestavljena iz ene črke in treh številk, kakor sledi:

  • črka “H” (za “stavek o nevarnosti“) ali “P” (za “previdnostni stavek”).     Prosimo upoštevajte, da so stavki o nevarnosti od DSD do DPD, pri čemer pa tisti, ki niso vključeni v GHS, nosijo oznako “EUH”;
  • številka, ki označuje vrsto nevarnosti, npr. “2” za fizično nevarnost; in
  • dve številki, ki ustrezata zaporednemu številčenju nevarnosti, kot so npr. eksplozivnost (kode od 200 do 210), vnetljivost (kode od 220 do 230) itd.

Vaše oznake morajo vsebovati ustrezne previdnostne stavke (22. člen CLP), ki svetujejo glede ukrepov za preprečevanje ali minimiziranje škodljivih vplivov na človekovo zdravje ali okolje, ti pa izhajajo iz nevarnosti vaše snovi ali zmesi. Celoten nabor previdnostnih stavkov za vsako specifično razvrstitev najdete v tabelah z navedenimi elementi oznak za vsak razred nevarnosti v delih 2 do 5 Priloge I k uredbi CLP.

Previdnostne stavke izberite v skladu z 28. členom in delom 1 Priloge IV k uredbi CLP.  Vsaka izbira naj upošteva tudi uporabljene stavke o nevarnosti in nameravano ali določeno uporabo snovi ali zmesi.  Običajno je na oznaki navedenih do šest previdnostnih stavkov, razen če je drugače potrebno glede na naravo in resnost nevarnosti.  V ustreznih razdelkih bomo navedli nadaljnje smernice z namenom zagotavljanja pomoči pri izbiri najbolj primernih previdnostnih stavkov.

Del 2 Priloge IV k uredbi CLP navaja točno besedilo za stavke o nevarnosti, kakor morajo biti navedeni na oznakah. Na oznaki morajo biti stavki o nevarnosti navedeni skupaj s previdnostnimi stavki v istem jeziku.

 

Spremembe pri stavkih P

V skladu z uredbo Komisije (EU) 2016/918 morajo od 1. februarja 2018 določeni spremenjeni stavki P biti obvezno navedeni skupaj z besedilom v uredbi (stavki P, označeni z rdečimi številkami P na spodnjem seznamu).

Snovi in zmesi, ki so bile dane na trg pred 1. februarjem 2018, v skladu s to uredbo ni potrebno ponovno označevati in pakirati pred 1. februarjem 2020.

Podjetje, ki pa vpeljuje na trg proizvod, se lahko samo odloči za zgodnejše spreminjanje spremenjenih stavkov P.

Za zagotavljanje doslednosti med označevanjem in varnostnim listom, je pomembno posodabljanje varnostnih listov, ko se spremeni oznaka.

 

Celoten seznam stavkov P

 

P101

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102

Hraniti zunaj dosega otrok.

P103

Pred uporabo preberite etiketo.

P201

Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P202

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211

Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P220

Hraniti ločeno od oblačil/…/vnetljivih materialov.

P221

Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi …

P222

Preprečiti stik z zrakom.

P223

Preprečiti stik z vodo.

P230

Hraniti prepojeno z …

P231

Hraniti v ustreznem inertnem plinu.

P232

Zaščititi pred vlago.

P233

Hraniti v tesno zaprti posodi.

P234

Hraniti samo v originalni posodi.

P235

Hraniti na hladnem.

P240

Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.

P241

Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam.

P242

Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.

P243

Preprečiti statično naelektrenje.

P244

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

P250

Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/…/trenju.

P251

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P260

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.

P261

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.

P262

Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

P263

Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem.

P264

Po uporabi temeljito umiti …

P270

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P271

Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P272

Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P273

Preprečiti sproščanje v okolje.

P280

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P282

Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/ zaščito za oči.

P283

Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju.

P284

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

P231 + P232

Hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago.

P235 + P410

Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.

P301

PRI ZAUŽITJU:

P302

PRI STIKU S KOŽO:

P303

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):

P304

PRI VDIHAVANJU:

P305

PRI STIKU Z OČMI:

P306

PRI STIKU Z OBLAČILI:

P308

PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:

P310

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/…

P311

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P312

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

P313

Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P314

Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

P315

Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P320

Posebno zdravljenje je nujno (glejte … na tej etiketi).

P321

Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi).

P330

Izprati usta.

P331

NE izzvati bruhanja.

P332

Če nastopi draženje kože:

P333

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:

P334

Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

P335

S krtačo odstraniti razsute delce s kože.

P336

Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.

P337

Če draženje oči ne preneha:

P338

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P340

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P342

Pri respiratornih simptomih:

P351

Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

P352

Umiti z veliko vode/…

P353

Kožo izprati z vodo/prho.

P360

Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P361

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

P362

Sleči kontaminirana oblačila.

P363

Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

P364

In jih oprati pred ponovno uporabo.

P370

Ob požaru:

P371

Ob velikem požaru in velikih količinah:

P372

Nevarnost eksplozije ob požaru.

P373

NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.

P374

Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje.

P375

Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P376

Zaustaviti puščanje, če je varno.

P377

Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.

P378

Za gašenje se uporabi…

P380

Izprazniti območje.

P381

Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.

P390

Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

P391

Prestreči razlito tekočino.

P301 + P310

PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P301 + P312

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/.

P301 + P330 + P331

PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P302 + P334

PRI STIKU S KOŽO: potopiti v hladno vodo/ zaviti v mokre povoje.

P302 + P352

PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…

P303 + P361 + P353

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P304 + P340

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P305 + P351 + P338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P306 + P360

PRI STIKU Z OBLAČILI: takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P308 + P311

Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P308 + P313

PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P332 + P313

Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P333 + P313

Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P335 + P334

S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

P337 + P313

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P342 + P311

Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P361 + P364

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P362 + P364

Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P370 + P376

Ob požaru: zaustaviti puščanje, če je varno.

P370 + P378

Ob požaru: Za gašenje se uporabi …

P370 + P380

Ob požaru: izprazniti območje.

P370 + P380 + P375

Ob požaru: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P371 + P380 + P375

Ob velikem požaru in velikih količinah: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P401

Hraniti …

P402

Hraniti na suhem.

P403

Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P404

Hraniti v zaprti posodi.

P405

Hraniti zaklenjeno.

P406

Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/…, z odporno notranjo oblogo.

P407

Ohraniti zračno režo med skladi/paletami.

P410

Zaščititi pred sončno svetlobo.

P411

Hraniti pri temperaturi do … o C/… o F.

P412

Ne izpostavljati temperaturam nad 50 o C/ 122 o F.

P413

Razsute količine, večje od … kg/… lbs, hraniti pri temperaturi do … o C/… o F.

P420

Hraniti ločeno od drugih materialov.

P422

Vsebino hraniti v …

P402 + P404

Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.

P403 + P233

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P403 + P235

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P410 + P403

Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412

Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 o C/122 o F.

P411 + P235

Hraniti pri temperaturi do … o C/… o F. Hraniti na hladnem.

P501

Odstraniti vsebino/posodo …

P502

Za podatke glede obnovitve/reciklaže se obrnite na proizvajalca/dobavitelja

 

Ponujene storitve

 

Koristne informacije