Previdnostni stavek

Baza znanja varnostnih listov – Previdnostni stavek

 

Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki so kodificirani z uporabo edinstvene alfa numerične kode, ki je sestavljena iz ene črke in treh številk, kakor sledi:

  • črka “H” (za “stavek o nevarnosti“) ali “P” (za “previdnostni stavek“).     Prosimo upoštevajte, da so stavki o nevarnosti od DSD do DPD, pri čemer pa tisti, ki niso vključeni v GHS, nosijo oznako “EUH”;
  • številka, ki označuje vrsto nevarnosti, npr. “2” za fizično nevarnost; in
  • dve številki, ki ustrezata zaporednemu številčenju nevarnosti, kot so npr. eksplozivnost (kode od 200 do 210), vnetljivost (kode od 220 do 230) itd.

 

Vaše oznake morajo vsebovati ustrezne previdnostne stavke (22. člen CLP), ki svetujejo glede ukrepov za preprečevanje ali minimiziranje škodljivih vplivov na človekovo zdravje ali okolje, ti pa izhajajo iz nevarnosti vaše snovi ali zmesi. Celoten nabor previdnostnih stavkov za vsako specifično razvrstitev najdete v tabelah z navedenimi elementi oznak za vsak razred nevarnosti v delih 2 do 5 Priloge I k uredbi CLP.

Previdnostne stavke izberite v skladu z 28. členom in delom 1 Priloge IV k uredbi CLP.  Vsaka izbira naj upošteva tudi uporabljene stavke o nevarnosti in nameravano ali določeno uporabo snovi ali zmesi.  Običajno je na oznaki navedenih do šest previdnostnih stavkov, razen če je drugače potrebno glede na naravo in resnost nevarnosti.  V ustreznih razdelkih bomo navedli nadaljnje smernice z namenom zagotavljanja pomoči pri izbiri najbolj primernih previdnostnih stavkov.

Del 2 Priloge IV k uredbi CLP navaja točno besedilo za stavke o nevarnosti, kakor morajo biti navedeni na oznakah. Na oznaki morajo biti stavki o nevarnosti navedeni skupaj s previdnostnimi stavki v istem jeziku.

Dopolnjen seznam previdnostnih stavkov vključuje nove ali spremenjene stavke, ki so označeni z rdečo, kateri v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 2019/521 veljajo od 17. oktobra 2020.

Za zagotavljanje doslednosti med označevanjem in varnostnim listom, je pomembno posodabljanje varnostnih listov, ko se spremeni oznaka.

EN  I  DE  I  FR  I  ES  I  IT  I  PL  I  CS  I  RO  I  SL  I  SK  I  HU

Celoten seznam previdnostnih stavkov

Velja od 17. Oktobra 2020

 

P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 – Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P201 – Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P202 – Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 – Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P212 – Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

P220 – Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov.

P222 – Preprečiti stik z zrakom.

P223 – Preprečiti stik z vodo.

P230 – Hraniti prepojeno z …

P231 – Ravnati z vsebino in jo hraniti v inertnem plinu/…

P232 – Zaščititi pred vlago.

P233 – Hraniti v tesno zaprti posodi.

P234 – Hraniti samo v originalni embalaži.

P235 – Hraniti na hladnem.

P240 – Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale.

P241 – Uporabiti [električno opremo/prezračevalno opremo/ opremo za razsvetljavo/…], odporno proti eksplozijam.

P242 – Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.

P243 – Preprečiti statično naelektrenje.

P244 – Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

P250 – Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/trenju/… .

P251 – Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.

P261 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.

P262 – Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

P263 – Preprečiti stik med nosečnostjo in dojenjem.

P264 – Po uporabi temeljito umiti …

P270 – Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P272 – Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/…

P282 – Nositi izolirne rokavice za zaščito pred mrazom in zaščito za obraz oziroma zaščito za oči.

P283 – Nositi negorljiva oblačila ali oblačila, odporna proti ognju.

P284 – [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

P231 + P232 – Ravnati z vsebino in jo hraniti v ustreznem inertnem plinu/…. Zaščititi pred vlago.

P301 – PRI ZAUŽITJU:

P302 – PRI STIKU S KOŽO:

P303 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):

P304 – PRI VDIHAVANJU:

P305 – PRI STIKU Z OČMI:

P306 – PRI STIKU Z OBLAČILI:

P308 – PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:

P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/…

P311 – Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

P313 – Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P314 – Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

P315 – Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P320 – Posebno zdravljenje je nujno (glejte … na tej etiketi).

P321 – Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi).

P330 – Izprati usta.

P331 – NE izzvati bruhanja.

P332 – Če nastopi draženje kože:

P333 – Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:

P334 – Potopiti v hladno vodo [ali zaviti v mokre povoje].

P335 – S krtačo odstraniti razsute delce s kože.

P336 – Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.

P337 – Če draženje oči ne preneha:

P338 – Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P340 – Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P342 – Pri respiratornih simptomih:

P351 – Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

P352 – Umiti z veliko vode/…

P353 – Kožo izprati z vodo [ali prho].

P360 – Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P361 – Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

P362 – Sleči kontaminirana oblačila.

P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

P364 – In jih oprati pred ponovno uporabo.

P370 – Ob požaru:

P371 – Ob velikem požaru in velikih količinah:

P372 – Nevarnost eksplozije.

P373 – NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.

P375 – Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P376 – Zaustaviti puščanje, če je varno.

P377 – Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.

P378 – Za gašenje se uporabi…

P380 – Izprazniti območje.

P381 – V primeru uhajanja odstraniti vse vire vžiga.

P390 – Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

P391 – Prestreči razlito tekočino.

P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P301 + P312 – PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/… .

P301 + P330 + P331 – PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.

P302 + P334 – PRI STIKU S KOŽO: Potopiti v hladno vodo ali zaviti v mokre povoje.

P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…

P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].

P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P306 + P360 – PRI STIKU Z OBLAČILI: takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P308 + P311 – Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P308 + P313 – PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P333 + P313 – Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P342 + P311 – Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

P361 + P364 – Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P362 + P364 – Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P370 + P376 – Ob požaru: zaustaviti puščanje, če je varno.

P370 + P378 – Ob požaru: Za gašenje se uporabi …

P370 + P380 + P375 – Ob požaru: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P371 + P380 + P375 – Ob velikem požaru in velikih količinah: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije

P401 – Hraniti v skladu s/z… .

P402 – Hraniti na suhem.

P403 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P404 – Hraniti v zaprti posodi.

P405 – Hraniti zaklenjeno.

P406 – Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/…, z odporno notranjo oblogo.

P407 – Ohraniti zračno režo med skladi ali paletami.

P410 – Zaščititi pred sončno svetlobo.

P411 – Hraniti pri temperaturi do … o C/… o F.

P412 – Ne izpostavljati temperaturam nad 50 o C/ 122 o F.

P413 – Razsute količine, večje od … kg/… lbs, hraniti pri temperaturi do … o C/… o F.

P420 – Hraniti ločeno.

P402 + P404 – Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.

P403 + P233 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P403 + P235 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P410 + P403 – Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412 – Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 o C/122 o F.

P501 – Odstraniti vsebino/posodo …

P502 – Za podatke glede predelave ali reciklaže se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.

P503 – Za podatke glede odstranitve/obnovitve/reciklaŭe se obrnite na proizvajalca/dobavitelja/…

 

Prenos veljavnega seznama previdnostnih stavkov

 

Ponujene storitve

 

Koristne informacije