Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

Baza wiedzy karta charakterystyk  – Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

  • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”).     Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
  • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
  • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

Etykieta musi również zawierać odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, opisujące charakter i stopień zagrożeń substancji lub mieszaniny (artykuł 21 CLP).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia odpowiednie dla każdej określonej klasyfikacji nie są określone w tabeli, która znajduje się w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP. Jeśli klasyfikacja substancji jest zharmonizowana i znajduje się w części 3 załącznika VI do CLP, odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla tej klasyfikacji muszą być używane na etykiecie, razem z wszelkimi innymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia dla klasyfikacji niezharmonizowanej.

Załącznik III do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, jak powinny się pojawić na etykietach. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia w jednym języku muszą zostać pogrupowane razem ze zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku na etykiecie.

 

Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

EN  I  DE  I  FR  I  ES  I  IT  I  PL  I  CS  I  RO  I  SL  I  SK  I  HU  

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

 

H200 – Materiały wybuchowe niestabilne.

H201 – Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.

H202 – Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.

H203 – Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.

H204 – Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.

H205 – Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.

H206 – Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H207 – Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H208 – Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz.

H221 – Gaz łatwopalny.

H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol.

H223 – Łatwopalny aerozol.

H224 – Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.

H228 – Substancja stała łatwopalna.

H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H230 – Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

H231 – Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

H232 – Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

H240 – Ogrzanie grozi wybuchem.

H241 – Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.

H242 – Ogrzanie może spowodować pożar.

H250 – Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

H251 – Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.

H252 – Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.

H260 – W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.

H261 – W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.

H270 – Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

H271 – Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H281 – Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

H290 – Może powodować korozję metali.

H300 – Połknięcie grozi śmiercią.

H301 – Działa toksycznie po połknięciu.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H310 – Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.

H311 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H330 – Wdychanie grozi śmiercią.

H331 – Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H340 – Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H341 – Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H350 – Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H350i – Wdychanie może spowodować raka.

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

H360 – Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H360F – Może działać szkodliwie na płodność.

H360D – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H360FD – Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H360Fd – Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H360Df – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H361 – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H361f – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H361fd – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H362 – Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

H370 – Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H371 – Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H372 – Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H373 – Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

H300 + H310 – Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H300 + H330 – Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H310 + H330 – Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H300 + H310 + H330 – Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H301 + H311 – Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H301 + H331 – Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H311 + H331 – Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H301 + H311 + H331 – Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H302 + H312 – Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą.

H302 + H332 – Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H312 + H332 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H302 + H312 + H332 – Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H413 – Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

H420 – Szkodliwe dla zdrowia publicznego i środowiska w związku z niszczącym oddziaływaniem na ozon w górnej warstwie atmosfery.

 

EUH 014 – Reaguje gwałtownie z wodą.

EUH 018 – Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

EUH 019 – Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

EUH 044 – Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

EUH 029 – W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH 032 – W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH 070 – Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

EUH 071 – Działa żrąco na drogi oddechowe.

EUH 201/ 201A – Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci. Uwaga! Zawiera ołów.

EUH 202 – Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

EUH 203 – Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 204 – Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 205 – Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 206 – Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

EUH 207 – Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.

EUH 208 – Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 209/ 209A – Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną. Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.

EUH 210 – Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EUH 211 – Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

EUH 212 – Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

 

Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

 

Oferowane usługi

 

Użyteczne informację