Címke: karta bezpečnostných údajov

Obsahové a formálne prvky karty bezpečnostných údajov

  Databáza kariet bezpečnostných údajov – Obsahové a formálne prvky karty bezpečnostných údajov (EÚ) 2020/878 Karta bezpečnostných údajov musí obsahovať informácie o nebezpečenstvách, ako aj o bezpečnom skladovaní, manipulácii a zneškodňovaní látky alebo zmesi. Poznanie týchto informácií umožní používateľom prijať potrebné opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí na pracovisku a ochrany životného…

Výstražné upozornenie

Kompletný zoznam viet o nebezpečnosti (bezpečnostné upozornenia H) v súlade s predpisom CLP.

Bezpečnostné upozornenie

Kompletný zoznam preventívnych viet v súlade s predpisom CLP.

R vety a S vety

Kompletný zoznam viet R a viet S.

Pracovný postup vytvorenia a prekladu karty bezpečnostných údajov

Popis pracovného postupu, ktorý naša spoločnosť používa na preklad kariet bezpečnostných údajov.

Výstražný piktogram

Užitočný základný materiál na praktickú realizáciu povinnosti označovania na základe predpisu CLP.

Vytváranie kariet bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky

Naša služba vytvárania kariet bezpečnostných údajov je v prípade kozmetických výrobkov voliteľná. Nie je povinné vytvárať karty bezpečnostných údajov pre kozmetické výrobky, ale v mnohých prípadoch môžu predstavovať vhodný prostriedok komunikácie vzhľadom na bezpečnosť na pracovisku.

Symboly nebezpečenstva

Súbor symbolov nebezpečenstva DPD (neplatí od 1. júna 2017).

Softvér na vytváranie kariet bezpečnostných údajov

Náš článok o výhodách a nevýhodách softvéru na vytváranie kariet bezpečnostných údajov.

Užitočné základné materiály a príručky pre karty bezpečnostných údajov

Súhrn užitočných základných materiálov a príručiek na výklad a prípravu kariet bezpečnostných údajov.

Online žiadosť o cenovú ponuku na službu kariet bezpečnostných údajov

Online žiadosť o cenovú ponuku na službu kariet bezpečnostných údajov. Písomná cenová ponuka do 24 hodín.

Vytvorenie návrhu označenia

Vytvorenie návrhu označenia CLP pre chemické látky a zmesi. Preklad návrhu označenia do všetkých jazykov EÚ.

Expresné služby pre karty bezpečnostných údajov do 24 hodín

Naše expresné služby: preklad alebo revízia karty bezpečnostných údajov a vytvorenie návrhu označenia. Do 24 alebo 72 hodín.

Zostavenie a vytvorenie karty bezpečnostných údajov

Naša služba vytvorenia karty bezpečnostných údajov. Je možné, že bude nutné vytvoriť novú kartu bezpečnostných údajov, najmä v prípade výroby zmesí alebo v prípade dovoznej činnosti.

Revízia a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov

Naše služby revízie a aktualizácie kariet bezpečnostných údajov zaistia súlad kariet bezpečnostných údajov s aktuálnymi predpismi.

MSDS-Europe – Skutočná alternatíva softvéru pre karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť ToxInfo Kft. pôsobí v oblasti chemickej bezpečnosti viac ako 17 rokov. Spoznajte našu spoločnosť, naše služby v oblasti chemickej bezpečnosti a mnoho našich odborných článkov a základných materiálov.

Preklad karty bezpečnostných údajov

Služby týkajúce sa prekladu kariet bezpečnostných údajov. Preklad do všetkých jazykov EÚ. Zohľadnenie špecifík obsahu a formátu karty bezpečnostných údajov v rámci procesu prekladu zaručuje zodpovedajúcu odbornú kvalitu.