Výstražné upozornenia H

Základňa vedomostí pre karty bezpečnostných údajov – Výstražné upozornenia H

Stiahnutiu: Výstražné upozornenia H

 

Vety nebezpečnosti a preventívne vety sú kodifikované pomocou jedinečného alfanumerického kódu zloženého z jedného písmena a troch číslic nasledovne:

  • Písmeno „H“ (skratka „hazard statement – veta o nebezpečnosti“) alebo „P“ (skratka „precautionary statement – preventívna veta“).     Upozorňujeme, že vety o nebezpečnosti realizované prostredníctvom DSD a DPD, avšak nezahrnuté v GHS, sú kodifikované ako „EUH“;
  • číslo označujúce typ nebezpečenstva, napr. „2“ pre fyzické nebezpečenstvo a
  • dve čísla zodpovedajúce poradovému číslu nebezpečenstva, napr. výbušnosť (kódy od 200 do 210), horľavosť (kódy od 220 do 230) atď.

Vaše označenia však tiež musia byť vybavené príslušnými vetami o nebezpečnosti popisujúcimi povahu a vážnosť nebezpečnosti vašej látky alebo zmesi (CLP článok 21).

Vety o nebezpečnosti pre každú konkrétnu klasifikáciu nebezpečenstva sú uvedené v tabuľkách v časti 2 až 5 prílohy I CLP. Pokiaľ je klasifikácia vety harmonizovaná a zahrnutá v časti 3 prílohy VI CLP, na označení je nutné použiť zodpovedajúcu vetu o nebezpečnosti patriacu k tejto klasifikácii spolu so všetkými ďalšími vetami o nebezpečnosti pre neharmonizovanú klasifikáciu.

Príloha III CLP uvádza správne znenie viet o nebezpečnosti, ako by sa mali uvádzať na označeniach. Vety o nebezpečnosti z jedného jazyka musia byť na označení uvedené spoločne s preventívnymi vetami z toho istého jazyka.

 

Výstražné upozornenia H

H200

Nestabilné výbušniny.

H201

Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.

H202

Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov.

H203

Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov.

H204

Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.

H205

Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari.

H220

Mimoriadne horľavý plyn.

H221

Horľavý plyn.

H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H223

Horľavý aerosól.

H224

Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H228

Horľavá tuhá látka.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H230

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

H231

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

H240

Zahrievanie môže spôsobiť výbuch.

H241

Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

H242

Zahrievanie môže spôsobiť požiar.

H250

Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti.

H251

Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.

H252

Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.

H260

Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.

H261

Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

H270

Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H271

Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.

H272

Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H280

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H281

Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.

H290

Môže byť korozívna pre kovy.

H300

Smrteľný po požití.

H301

Toxický po požití.

H302

Škodlivý po požití.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H310

Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

H311

Toxický pri kontakte s pokožkou.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H330

Smrteľný pri vdýchnutí.

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H334

Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H341

Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H350

Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H350i

Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H360

Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H360F – Môže poškodiť plodnosť.

H360D – Môže poškodiť nenarodené dieťa.

H360FD – Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

H360Fd – Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H360Df – Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

H361

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H361f – Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

H361d – Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H361fd – Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H362

Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

H370

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H371

Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H372

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H300 + H310

Pri požití alebo styku s kožou môže spôsobiť smrť

H300 + H330

Pri požití alebo vdýchnutí môže spôsobiť smrť

H310 + H330

Pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť

H300 + H310 + H330

Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť

H301 + H311

Toxický pri požití a pri styku s kožou

H301 + H331

Toxický pri požití alebo vdýchnutí

H311 + H331

Toxický pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí

H301 + H311 + H331

Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí

H302 + H312

Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou

H302 + H332

Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

H312 + H332

Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí

H302 + H312 + H332

Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H413

Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

H420

Poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie tým, že ničí ozón vo vrchných vrstvách atmosféry

EUH 001

V suchom stave výbušný.

EUH 014

Prudko reaguje s vodou.

EUH 018

Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

EUH 019

Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.

EUH 044

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

EUH 029

Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.

EUH 031

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

EUH 032

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 070

Toxické pri kontakte s očami.

EUH 071

Žieravé pre dýchacie cesty.

EUH 201/ 201A

Obsahuje olov o. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti. Pozor! Obsahuje olov o.

EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečenstv o. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

EUH 203

Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 204

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 206

Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

EUH 207

Pozor! Obsahuje kadmium. Pri používaní sa tvorí nebezpečný dym. Pozri informácie od výrobcu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

EUH 208

Obsahuje <názov senzibilizujúcej látky>. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 209/ 209A

Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou. Pri používaní sa môže stať horľavou.

EUH 210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

 

Ponúkané služby

 

Užitočné informácie