Címke: bezpečnostní list

Obsahové a formální prvky bezpečnostního listu

Databáze bezpečnostních listů – Obsahové a formální prvky bezpečnostního listu (EU) 2020/878   Bezpečnostní list musí poskytovat informace o nebezpečnosti a také o bezpečném skladování, manipulaci a likvidaci látky nebo směsi. Znalost těchto informací umožní uživatelům přijímat nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví a bezpečnosti na pracovišti a ochrany životního prostředí. Požadavky…

Štítek CLP, označování v praxi

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Štítek CLP, označování v praxi Produkty podléhající chemické bezpečnosti musí být označeny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP).   Povinnost označování Pokud je látka nebo směs samotná klasifikována jako nebezpečná podle nařízení CLP Pokud se jedná o výbušný produkt Pokud se jedná o…

Standardní věty o nebezpečnosti

Kompletní seznam vět o nebezpečnosti (standardních vět o nebezpečnosti H) v souladu s předpisem CLP.

Symbolů nebezpečnosti

Soubor symbolů nebezpečí DPD (neplatí od 1. června 2017).

Online žádost o cenovou nabídku na službu bezpečnostních listů

Online žádost o cenovou nabídku na službu bezpečnostních listů. Písemná cenová nabídka do 24 hodin.

Vytváření bezpečnostních listů pro kosmetické výrobky

Naše služba vytváření bezpečnostních listů je v případě kosmetických výrobků volitelná. Není povinné vytvářet bezpečnostní listy pro kosmetické výrobky, ale v mnoha případech mohou představovat vhodný prostředek komunikace s ohledem na bezpečnost na pracovišti.

Vytvoření návrhu etikety

Vytvoření návrhu etikety CLP pro chemické látky a směsi. Překlad návrhu etikety do všech jazyků EU.

Expresní služby pro bezpečnostní listy do 24 hodin

Naše expresní služby: překlad nebo revize bezpečnostního listu a vytvoření návrhu etikety. Do 24 nebo 72 hodin.

Revize a aktualizace bezpečnostních listů

Naše služby revize a aktualizace bezpečnostních listů zajistí soulad bezpečnostních listů s aktuálními předpisy.

Výstražné symbol nebezpečnosti

Užitečný základní materiál pro praktickou realizaci povinnosti značení na základě předpisu CLP.

Věty R a věty S

Kompletní seznam věty R a S.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Kompletní seznam preventivních vět v souladu s předpisem CLP.

Software na vytváření bezpečnostních listů

Náš článek o výhodách a nevýhodách softwaru na vytváření bezpečnostních listů.

Pracovní postup vytvoření a překladu bezpečnostního listu

Popis pracovního postupu, který naše společnost používá na překlad bezpečnostních listů.

Užitečné základní materiály a příručky pro bezpečnostní listy

Souhrn užitečných základních materiálů a příruček pro výklad a přípravu bezpečnostních listů.

Sestavení a vytvoření bezpečnostního listu

Naše služba vytvoření bezpečnostního listu. Je možné, že bude nutné vytvořit nový bezpečnostní list, zejména v případě výroby směsí nebo v případě dovozní činnosti.

Překladatelské služby v oblasti BL

Služby týkající se přípravy a překladu bezpečnostních listů. Překlad do všech jazyků EU. Zohlednění specifik obsahu a formátu bezpečnostního listu v rámci procesu překladu zaručuje odpovídající odbornou kvalitu.

MSDS-Europe – Skutečná alternativa softwaru pro bezpečnostní listy

Společnost ToxInfo Kft. Působí v oblasti chemické bezpečnosti více než 17 let.Poznejte naši společnost, naše služby v oblasti chemické bezpečnosti a mnoho našich odborných článků a základních materiálů.