Revize a aktualizace bezpečnostního listu podle aktuálních předpisů

MSDS-Europe – Revize a aktualizace bezpečnostních listů

 

Výsledkem našich služeb je odborně správný, revidovaný bezpečnostní list pro našeho klienta, který plně splňuje aktuální platné předpisy.
Při revizi (aktualizaci) bezpečnostního listu aplikujeme ustanovení článku 31 nařízení (EU) 1907/2006 (REACH), nařízení (EU) 2015/830 a dalších příslušných předpisů.

 

Proč byste měli provádět revize svých bezpečnostních listů

Neustálé změny v legislativě ohledně obsahu a formátu bezpečnostních listů a nejnovější informace, o nichž se výrobce nebo distributor dozví (např. změna složení, nové toxikologické údaje, registrační číslo REACH atd.), mohou vyžadovat revizi bezpečnostního listu.

Revize bezpečnostního listu může provedena na základě:

  • na základě současného, ale zastaralého bezpečnostního listu
  • na základě nejnovější verze bezpečnostního listu vydané výrobcem nebo dodavatelem (který může být rovněž v cizím jazyce)

 

Zajištění kvality

Díky více než 17 letům odborných zkušeností a několika inovacím orientovaných na proces naše společnost úspěšně vyvinula prvotřídní postupy, které zaručují vysoce kvalitní překlad a vytváření bezpečnostních listů.

Kontrolní mechanismy aplikované při aktualizaci a revizi bezpečnostního listu zajišťují odbornou použitelnost vytvořeného bezpečnostního listu.

 

Pracovní postup aktualizace bezpečnostního listu

Při aktualizaci bezpečnostního listu provádíme nezbytné změny obsahu a formátu na základě nejnovějších poskytnutých informací a v souladu s aktuální platnou legislativou.
Pokud dodavatel obdrží nový bezpečností list, provedeme nejen překlad a zahrnutí nejnovějších informací do aktualizovaného bezpečnostního listu, ale rovněž opravíme případné dřívější chyby v překladu.

 

V rámci naší služby revize bezpečnostního listu provádíme následující

  • Změna formy a obsahu bezpečnostního listu v souladu s předpisem 2015/830/EU a příslušných předpisů EU.
  • Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) or, je-li již k dispozici: kontrola jeho správnosti, je-li to nutné: provedení opravy.
  • Kontrola názvu IUPAC, klasifikace nebezpečnosti složek a případná úprava.
  • Kontrola mezních hodnot expozice na pracovišti
  • Aktualizace obsahu bezpečnostního listu, aby byl v souladu s platnými předpisy
  • Používáme odborně správné a stylisticky přesné věty se správnou terminologií namísto obecných, odporujících se a nesprávně odvozených tvrzení.
  • Kontrola přepravních informací (třída ADR, číslo UN atd.)
  • Poskytnutí příslušných předpisů

 

Jednoduchý a rychlý proces při provádění služeb

Žádost o cenovou nabídku revize a aktualizace bezpečnostního listu

Na žádost o cenovou nabídku zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře odpovíme do 24 hodin.

V příloze k naší cenové nabídce vám rovněž zašleme formulář objednávky pro usnadnění postupu objednávky.

*Přijímáme jiné formuláře objednávky našich služeb, ale v takovém případě vás žádáme o poskytnutí všech nezbytných údajů a informací, které požadujeme v našem formuláři objednávky.

Nezbytné údaje, dokumenty

Náš formulář objednávky obsahuje některé technické informace požadované pro revizi a aktualizaci bezpečnostního listu, jejichž zaslání e-mailem od vás požadujeme spolu s bezpečnostními listy.

Způsob dodání

Vaše objednávka bude potvrzena do 24 hodin a aktualizovaný(é) bezpečnostní list(y) vám bude(ou) zaslán(y) e-mailem do stanovené lhůty.

Online žádost o cenovou nabídku na službu bezpečnostních listů

Záruka

Přebíráme plnou profesionální a finanční odpovědnost za bezpečnostní listy revidované naší společností. Naše finanční záruka zahrnuje náhradu všech přímých a nepřímých škod. Naše zákaznické služby začnou řešit váš dotaz do 24 hodin.

 

Odborná asistence po využití našich služeb

Když využijete naše služby, naši odborníci ze zákaznických služeb vám budou rovněž pomáhat s výkladem a používáním aktualizovaného bezpečnostního listu a mohou vám pomáhat se souvisejícím úkoly v oblasti chemické bezpečnosti.

Zákaznické služby

Doplňkové služby, které doporučujeme spolu s revizí bezpečnostních listů, služby aktualizace

 

Zajímavé a užitečné odborné materiály související s našimi službami revize bezpečnostních listů

Užitečné základní materiály a příručky pro bezpečnostní listy