Regulační změny v oblasti chemické bezpečnosti

 MSDS-Europe– Sledování regulačních změn

 

Regulační - chemické bezpečnosti

Pro hledání předpisů můžete rovněž využít pole hledání na domovské stránce.
Zadáním příslušných klíčových slov nebo čísla směrnice, kterou hledáte, můžete rychle a snadno prohlížet a stahovat příslušnou legislativu v oblasti chemické bezpečnosti.

 

Nové a upravené předpisy v oblasti chemické bezpečnosti

 

2019

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019

kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/330 ze dne 11. prosince 2018

kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/157 ze dne 6. listopadu 2018

kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/130 ze dne 16. ledna 2019

kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

 

2018

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2005 ze dne 17. prosince 2018

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(2-ethylhexyl)- ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP)

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1881 ze dne 3. prosince 2018

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek

 

OPRAVY Oprava nařízení Komise (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018

kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1513 ze dne 10. října 2018

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B

 

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/742 ze dne 1. března 2018

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení

 

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi

 

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/740 ze dne 1. března 2018

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku

 

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/739 ze dne 1. března 2018

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli

 

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/738 ze dne 27. února 2018

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů

 

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech

 

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018

kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/589 ze dne 18. dubna 2018

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o methanol

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/588 ze dne 18. dubna 2018

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o 1-methylpyrrolidin-2-on

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018

kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 

KOMISE (EU) 2018/35 ze dne 10. ledna 2018

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5)

 

2017

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017

kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1000 ze dne 13. června 2017

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA), její soli a chemické látky příbuzné PFOA

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017

kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

 

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017

kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017

kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017

kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017

 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/735 ze dne 14. února 2017

kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/698 ze dne 3. února 2017

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

 

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017

kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/227 ze dne 9. února 2017

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bis (pentabromfenyl)ether

 

2016

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/9 ze dne 5. ledna 2016

o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/26 ze dne 13. ledna 2016

kterým o se registraci, mění hodnocení, příloha povolování XVII nařízení a Evropského omezování ethoxyláty parlamentu chemických a látek, Rady pokud (ES) jde č. o 1907/2006 nonylfenol

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/217 ze dne 16. února 2016

kterým o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o kadmium se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/266 ze dne 7. prosince 2015

kterým zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES). 440/2008, kterým se stanoví

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016

o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/770 ze dne 14. dubna 2016

kterým se zavádí spole ný formát pro předkládání informací týkajících se fungování postupů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  . 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpe ných chemických látek

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016

kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí a akutní toxicitu hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o žíravost/

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016

kterým se parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1005 ze dne 22. června 2016

kterým o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil) se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016

kterým o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o anorganické amonné soli se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1115 ze dne 7. července 2016

kterým se zavádí forma pro předkládání informací Evropskou agenturou pro chemické látky, jež se týkají fungování postupů o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016

kterým se parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1688 ze dne 20. září 2016

kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1802 ze dne 11. října 2016

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 414/2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu č. 528/2012 s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

 

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016

kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2235 ze dne 12. prosince 2016

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o bisfenol A

 

OPRAVY

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

 

– 2016

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 252/2011 ze dne 15. března 2011

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu I

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 366/2011 ze dne 14. dubna 2011

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/2006 o registraci, hodnocen povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (akrylamid)

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 253/2011 ze dne 15. března 2011

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XIII

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 276/2010 ze dne 31. března 2010

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (dichlormethan, oleje do lamp, tekuté podpalovače grilu a organické sloučeniny cínu)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/107/ES ze dne 16. září 2009

kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

 

Nařízení EU o chemické bezpečnosti

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010

kterxým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009

kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998

o uvádění biocidních přípravků na trh

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012

o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

 

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009

o kosmetických přípravcích

 

Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999

o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004

o detergentech