Překladatelské služby v oblasti BL

MSDS-Europe – Překlad bezpečnostního listu. Překlad SDS

 

Překlad bezpečnostních listů s odbornou korekturou a právní úpravou zajišťuje, že přeložený bezpečnostní list bude z hlediska obsahu i formátu v souladu s předpisy EU a národními předpisy cílové země. Odborná korektura také znamená, že opravíme případné nedostatky nebo nesrovnalosti zdrojového bezpečnostního listu a ověříme správnost klasifikace nebezpečnosti složek a směsí.

V rámci naší služby překladu bezpečnostních listů bez odborné korektury a právní úpravy neprovádíme kontroly chemické bezpečnosti ani opravy během procesu překladu. Bezpečnostní list přeložený do úředního jazyka cílové země našim klientům dodáme se stejným formátem a obsahem, jako má zdrojový bezpečnostní list.

Poskytujeme překlady bezpečnostních listů z jakéhokoli a do jakéhokoli jazyka EU.

V případě dalších dotazů ohledně našich služeb kontaktujte náš zákaznický servis

Vyžádejte si cenovou nabídku na překlad bezpečnostních listů

Co je bezpečnostní list (BL)?

Proč je nutné překládat bezpečnostní list?

Kdo je odpovědný za překlad bezpečnostního listu a poskytnutí přeloženého BL v dodavatelském řetězci?

Proč je důležité překládat bezpečnostní listy?

Proč si vybrat právě nás?

Význam přizpůsobení národním podmínkám a odborné revize při procesu překladu

Naše služby

Překlad bezpečnostního listu s odbornou korekturou a právní úpravou (přizpůsobení národním podmínkám)

Překlad bezpečnostních listů bez odborné korektury a právní úpravy

Další služby související s překladem bezpečnostních listů

Žádost o cenovou nabídku na překlad bezpečnostního listu

Zákaznická podpora po překladu bezpečnostního listu

Záruka

Co je bezpečnostní list (BL)?

Bezpečnostní list (BL) je dokument, který obsahuje komplexní informace o složení, fyzikálních a chemických vlastnostech, účincích látky nebo směsi na zdraví a životní prostředí. Poskytuje mimo jiné pokyny pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování a likvidaci.

 

Proč je nutné překládat bezpečnostní list?

Na území EHP lze chemický produkt, na který se vztahuje bezpečnostní list, uvádět na trh pouze s bezpečnostním listem přeloženým do úředního jazyka daného členského státu. Pouze přeložený bezpečnostní list umožňuje označit chemický produkt štítkem s nezbytnými informacemi a provádět regulační postupy týkající se oznamování a autorizace.

Bezpečnostní listy jsou důležitým komunikačním nástrojem v dodavatelském řetězci, který pomáhá zúčastněným stranám plnit jejich povinnosti v souvislosti s řízením rizik spojených s používáním látek a směsí.

 

Kdo je odpovědný za překlad bezpečnostního listu a poskytnutí přeloženého BL v dodavatelském řetězci?

Podle článku 31 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH):

(5) Bezpečnostní list se poskytuje v úředním jazyce členského státu (členských států), kde je látka nebo směs uváděna na trh, pokud dotčený členský stát (členské státy) nestanoví jinak.

Proto společnost, která přepravuje chemický produkt do dané země, bude zodpovědná za překlad a poskytnutí bezpečnostního listu v jazyce dané země. Samozřejmě z obchodních důvodů mohou tuto odpovědnost „převzít“ obchodní partneři a dobrovolně poskytnout svým partnerům bezpečnostní list přeložený do jazyka cílové země.

 

Proč je důležité překládat bezpečnostní listy?

Překlad bezpečnostních listů je nezbytný pro provádění činností s chemickými látkami a směsmi na trzích cílových zemí.

Pouze řádně přeložený a právně přizpůsobený bezpečnostní list může splňovat obsahové a formální požadavky stanovené v předpisech týkajících se bezpečnostních listů.

 

Proč si vybrat právě nás?

Více než 20 let odborných zkušeností

Společnost ToxInfo Kft. je předním poskytovatelem a poradenskou společností v Maďarsku se specializací na chemickou bezpečnost.

Našich více než 20 let zkušeností s překlady bezpečnostních listů ve spojitosti s průběžným odborným školením zaručuje kvalitu připraveného bezpečnostního listu a jeho soulad s právními požadavky.

Naše společnost se zavazuje poskytovat svým klientům služby nejvyšší možné kvality, které plně odpovídají jejich potřebám v oblasti chemické bezpečnosti.

ToxInfo – expert na chemickou bezpečnost.

 

Mezinárodní zkušenosti s překlady bezpečnostních listů

MSDS-Europe jako mezinárodní značka společnosti ToxInfo Kft. poskytuje od roku 2004 exportní služby v oblasti chemické bezpečnosti, především v oblasti aktualizace a překladu bezpečnostních listů.
V reakci na očekávání naší rozsáhlé mezinárodní klientely jsme rozvinuli naše odborné dovednosti, interní mechanismy kontroly kvality a systém školení na nejvyšší možnou úroveň.

 

Neustálé inovace a myšlení zaměřené na řešení problémů

V rámci projektu podporovaného a realizovaného fondem NRDI jsme vyvinuli nový proces a související platformu služeb umožňující identifikovat v databázi ty BL, kterých se týkají případné právní změny a vyžadují revizi.

Služba kontroly BL

 

Význam přizpůsobení národním podmínkám a odborné revize při procesu překladu

Při překladu a odborné revizi bezpečnostního listu zohledňujeme aspekty přizpůsobení národním podmínkám i odborné revize a BL, který má být přeložen, odpovídajícím způsobem upravujeme.

Přizpůsobení národním podmínkám

Předpisy o chemické bezpečnosti tvoří jednotný „právní rámec“ EU. Navzdory tomu existují v jednotlivých členských státech, včetně Maďarska, specifické předpisy, které nelze splnit doslovným překladem cizojazyčného bezpečnostního listu.

Odborná revize

Přeložený bezpečnostní list chemické látky nebo směsi uváděné na trh musí v době překladu splňovat související právní požadavky.

Dle naší obecné zkušenosti je zdrojový BL často připraven podle předchozí verze předpisů, proto naši odborníci aktualizují bezpečnostní list také během procesu překladu, aby vyhovoval aktuálním formálním a obsahovým požadavkům.

Kromě výše uvedeného je nutná i odborná revize za účelem opravy chyb zdrojového dokumentu.

Běžné chyby ve zdrojových bezpečnostních listech:

 • formální a obsahové nepřesnosti
 • rozporuplné, špatně formulované věty
 • nesprávná klasifikace nebezpečnosti, nesprávné H věty a P věty
 • chybějící odkazy na vnitrostátní právní předpisy

 

Naše služby

Překlad bezpečnostního listu s odbornou korekturou a právní úpravou (přizpůsobení národním podmínkám)

Při překladu a odborné úpravě bezpečnostních listů se řídíme ustanoveními článku 31 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), nařízení (EU) 2020/878 a příslušných národních předpisů cílové země.

Prostřednictvím našich služeb poskytujeme našim klientům bezpečnostní listy, které odpovídají předpisům EU i národním předpisům, jsou správné po odborné stránce a přeložené do úředního jazyka cílové země.

 

Nabízíme překlad bezpečnostních listů s odbornou korekturou do a z následujících jazyků:

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, nizozemština, chorvatština, polština, lotyština, litevština, maďarština, němčina, italština, portugalština, rumunština, španělština, švédština a slovinština.

 

Pracovní postup překladu bezpečnostního listu a odborné korektury

Při překladu bezpečnostního listu je také kontrolován jeho obsah a přeložený bezpečnostní list předáváme našim zákazníkům ve formátu, který splňuje formální požadavky platné v době překladu.

Během odborné korektury jsou ověřovány a v případě potřeby upravovány následující údaje:

 • Ověření a úprava názvů IUPAC a klasifikací nebezpečnosti složek a v případě potřeby jejich doplnění
 • Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) nebo ověření a případně oprava stávající klasifikace (např. ověření H vět a P vět)
 • Formální změna bezpečnostního listu podle nařízení (EU) 2020/878
 • Ověření přesnosti prohlášení o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení a jejich případné opravy
 • Přizpůsobení požadavků na bezpečnostní list klasifikaci nebezpečnosti
 • Poskytnutí chybějících limitních hodnot expozice
 • Poskytnutí kódu odpadu
 • Vytvoření logicky konzistentního bezpečnostního listu bez vnitřních rozporů
 • Ověření informací o přepravě (třída ADR, UN číslo atd.)
 • Nahrazení obecných, rozporuplných nebo špatně formulovaných tvrzení odborně správnými a stylisticky vhodnými větami

 

Důležité poznámky týkající se přeložených a odborně zkontrolovaných bezpečnostních listů

Odborně zkontrolovaný bezpečnostní list se může od zdrojového dokumentu lišit jak ve formátu, tak i obsahu (z důvodu právních úprav nebo oprav chyb).

Pokud náš klient trvá na precizním překladu zdrojového dokumentu bez korektury a odborné úpravy, doporučujeme vyžádat si naši službu „překlad bezpečnostního listu bez odborné korektury“. V tomto případě však nemůžeme zaručit soulad s právními předpisy.

Online žádost o cenovou nabídku překladu bezpečnostního listu

 

Překlad bezpečnostních listů bez odborné korektury a právní úpravy

Při překladu bezpečnostního listu neměníme jeho obsah (neopravujeme ani nenahrazujeme žádné nedostatky) ani jeho formát. V rámci této naší služby provádíme pouze doslovný překlad do požadovaného cílového jazyka.

 

Nabízíme překlad bezpečnostních listů do a z následujících jazyků:

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, nizozemština, chorvatština, polština, lotyština, litevština, maďarština, němčina, italština, portugalština, rumunština, španělština, švédština, slovenština a slovinština.

 

Záruky kvality u přeložených bezpečnostních listů

Našim zákazníkům poskytujeme přesný a precizní překlad. Přeložený bezpečnostní list bude co do formy i obsahu shodný s „originálním“ bezpečnostním listem.

Garantujeme používání odborně a stylisticky správných vět a odpovídající terminologie.

 

Speciální záruční podmínky

Pokud je překlad proveden bez odborné korektury a právní úpravy, neseme odpovědnost pouze za přesnost našich překladatelských služeb, nikoli však za soulad bezpečnostního listu s oficiálními požadavky cílové země.

Ve většině případů není u překladu bez náležité úpravy zaručen soulad s právními požadavky na chemickou bezpečnost v cílové zemi (zejména když jim nevyhovuje ani originální zdrojový dokument).

Online žádost o cenovou nabídku překladu bezpečnostního listu

 

Další služby související s překladem bezpečnostních listů

 • Kontrola BL

V případě změny legislativy zjistíme, které dotčené bezpečnostní listy vyžadují revizi. Tuto službu lze objednat pouze společně s naší službou překladu bezpečnostních listů. Pomáhá zajistit soulad s předpisy po dobu 24 měsíců s jednorázovou platbou. Více informací

 • Vytvoření návrhu štítku

Určení prvků štítku v souladu s přeloženým bezpečnostním listem s přihlédnutím k požadavkům nařízení 1272/2008/ES (CLP), jakož i dalším speciálním požadavkům na konkrétní produkty (například barvy s obsahem těkavých organických látek, čisticí prostředky, biocidy atd.). Více informací

 • Oznamování PCN

Oznamování těch nebezpečných směsí prostřednictvím portálu PCN (cloudový nástroj IUCLID), které spadají do oblasti působnosti přílohy VIII k nařízení CLP, v souladu s nařízením (EU) 2017/542 a jeho změnami. Více informací

 • S.O.S – rychlé služby

Poskytujeme také „expresní“ 24hodinovou nebo „rychlou“ 72hodinovou službu překladů bezpečnostních listů (v závislosti na naší aktuální kapacitě a počtu požadovaných bezpečnostních listů). Více informací

 

Žádost o cenovou nabídku na překlad bezpečnostního listu

Po vyplnění našeho online formuláře cenové nabídky nebo zaslání poptávky e-mailem připravíme nabídku na vyhotovení bezpečnostního listu do 24 hodin.

Pokud požadujete další služby, uveďte je ve formuláři v sekci pro komentáře.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich služeb, procesu objednávání nebo chemické bezpečnosti, neváhejte se obrátit na náš zákaznický servis.

Online žádost o cenovou nabídku překladu bezpečnostního listu

Dlouhodobá spolupráce

V případě trvalé poptávky našich služeb nabízíme – na základě rámcové smlouvy – možnost získat kumulativní cenové slevy za bezpečnostní listy objednané během určitého období (např. kalendářní měsíc nebo čtvrtletí) s odkladem platby.

Chcete-li získat více informací nebo návrh smlouvy, obraťte se na náš zákaznický servis

 

Zákaznická podpora po překladu bezpečnostního listu

Program zákaznické podpory MSDS-Europe

Našim klientům poskytujeme osobní kontaktní osobu, abychom zajistili hladký průběh jejich objednávek.

Zákaznická podpora pro nás nekončí revizí a dodáním bezpečnostních listů.

Kontaktní osoba pro vaši firmu vám bude i po poskytnutí služby nadále pomáhat s výkladem a používáním bezpečnostních listů, jakož i s příslušnými předpisy.

 

Záruka

Na přeložené bezpečnostní listy poskytujeme plnou odbornou a finanční záruku.

Naše finanční záruka se vztahuje na náhradu veškerých přímých i nepřímých škod vzniklých v důsledku chybného plnění.

Náš zákaznický servis začne prošetřovat jakékoli připomínky nebo požadavky do 24 hodin a o výsledcích bude naše klienty neprodleně informovat.

Zákaznické služby

 

Další související služby

 

Nejnovější články

 

Doporučené články

 

Užitečné odborné materiály

Znalostní báze k bezpečnostním listům
Znalostní báze k bezpečnostním listům poskytuje pomoc při výkladu bezpečnostních listů a souvisejících právních předpisů.