Překlad bezpečnostního listu v souladu s předpisy v oblasti chemické bezpečnosti

MSDS-Europe – Překlad bezpečnostního listu. Překlad SDS

SDS překladatelské služby

 

Překlad a adaptace bezpečnostních listů

Výsledkem našich služeb je odborně správný bezpečnostní list pro naše klienty, kteří plně splňují aktuální platné předpisy.
Při překladu a úpravu bezpečnostního listu aplikujeme ustanovení článku 31 nařízení (EU) 1907/2006 (REACH), NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 a dalších příslušných předpisů.

Vedle úpravy bezpečnostního listu v souladu s legislativou EU naše služba zahrnuje uvedení nezbytných mezních hodnot expozice na pracovišti pro cílovou zemi a rovněž doplnění povinných telefonních čísel pro mimořádné situace, jsou-li k dispozici.

Zohlednění specifik obsahu a formátu bezpečnostního listu v rámci procesu překladu zaručuje odpovídající odbornou kvalitu.

Překlad SDS a adaptace bezpečnostních listů do následujících jazyků:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, holandština, chorvatština, polština, lotyština, litevština, maďarština, němčina, italština, portugalština, rumunština, španělština, švédština, slovenština, slovinština.

Naše reference ohledně našich mezinárodních zkušeností s překlady bezpečnostních listů.

 

Důležitost odborné úpravy při překladu bezpečnostního listu

Předpisy v oblasti chemické bezpečnosti představují jednotný „legislativní rámec“ EU. Doslovný překlad cizojazyčného bezpečnostního listu však nemusí zajišťovat soulad, protože v různých členských zemích jsou specifické požadavky.

Nejčastější chyby v „originálech“ bezpečnostních listů před překladem:

 • formátové a obsahové nesprávnosti
 • sporné a špatně formulované věty
 • nesprávná klasifikace rizik, nesprávné standardní věty o nebezpečnosti H a pokyny pro bezpečné zacházení P
 • chybějící mezní hodnoty expozice, další chybějící údaje, které je nutno zahrnout na základě národní legislativy

Software na vytváření bezpečnostních listů. Náš článek o výhodách a nevýhodách softwaru na vytváření bezpečnostních listů.

 

Postup překladu a uzpůsobení bezpečnostního listu

Obdržené cizojazyčné bezpečnostní listy přeloží naši překladatelé s využitím příslušné terminologie a zohledněním požadavků na formát bezpečnostního listu.

Přeložené bezpečnostní listy revidují naši odborníci, kteří zohledňují příslušné předpisy v oblasti chemické bezpečnosti.

Odborná revize bezpečnostního listu není totéž jako jazyková korektura. Naši pracovníci jsou odborníci v oblasti chemické bezpečnosti. Odborná revize bezpečnostních listů znamená srovnání údajů a informací obsažených v bezpečnostním listu s příslušnou platnou legislativou. Je-li to nutné, doplníme chybějící údaje a opravíme technické chyby.

V každém případě budou o změnách informováni naši klienti, aby mohli podat hlášení svému dodavateli.

Bezpečnostní list plně přijatelný pro úřady může být pouze překlad, u nějž byla provedena odborná revize.

 

Naše služby zahrnují

 • Kontrola názvu IUPAC, klasifikace nebezpečnosti složek a případná úprava.
 • Klasifikace podle předpisu CLP (1272/2008/ES) nebo pokud je list již k dispozici: kontrola správnosti a v případě nutnosti provedení oprav.
 • Úprava formátu bezpečnostního listu v souladu s NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878.
 • Kontrola správnosti standardních vět o nebezpečnosti H a pokynů pro bezpečné zacházení P, případně jejich oprava.
 • Úprava znění bezpečnostního listu spolu s klasifikací nebezpečnosti výrobku
 • Uvedení chybějících mezních hodnot expozice na pracovišti
 • Uvedení evropského kódu pro odpady
 • Vytvoření logicky správného bezpečnostního listu, který je zcela konzistentní
 • Kontrola přepravních informací (třída ADR, číslo UN atd.)
 • Nahrazení obecných, odporujících se, nesprávně formulovaných vět odbornými a stylisticky správnými větami.
 • Uvedení příslušné platné legislativy EU*

* Z důvodu znalosti konkrétních národních požadavků cílových zemí a konkrétní potřeby místních úřadů je za nezbytné úpravy bezpečnostního listu zodpovědný zákazník.

 

Překlad bezpečnostního list bez přizpůsobení

Zajišťujeme překlad bezpečnostního listu z/do všech úředních jazyků Evropské unie.

V rámci překladu neměníme obsah ani formu dokumentu, pouze překládáme text do požadovaného cílového jazyka.

Avšak překlad bez odborné úpravy ve většině případů nezaručuje soulad se zákonným prostředím EU (zejména v případech, kdy originál dokumentu rovněž není bezchybný).

V rámci našich služeb přebíráme odpovědnost jen za správnost překladu, nikoliv za úřední soulad bezpečnostního listu.

 

Obsah naší služby překladu bezpečnostního listu

Bezpečnostní listy se překládají z „originálního“ bezpečnostního listu, a to s ohledem na formu i obsah, bez žádného přizpůsobení nebo odborného dohledu. Žádné změny a revize nebudou provedeny u klasifikace rizik, čísel CAS, legislativních odkazů atd.
Můžeme však zaručit, že v rámci našich služeb budeme používat odborně a stylisticky správné věty a příslušnou terminologii.

 

Záruka

Přebíráme plnou profesionální a finanční odpovědnost za bezpečnostní listy přeložené naší společností. Naše finanční záruka zahrnuje náhradu všech přímých a nepřímých škod. Naše zákaznické služby začnou řešit váš dotaz do 24 hodin.

Zákaznické služby

Jednoduché a rychlé postupy v rámci našich služeb

Žádost o cenovou nabídku překladu bezpečnostního listu

Na žádost o cenovou nabídku zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře odpovíme do 24 hodin.

V příloze k naší cenové nabídce vám rovněž zašleme formulář objednávky* pro usnadnění postupu objednávky.

*Přijímáme jiné formuláře objednávky našich služeb, ale v takovém případě vás žádáme o poskytnutí všech nezbytných údajů a informací, které požadujeme v našem formuláři objednávky.

Nezbytné údaje, dokumenty

Náš formulář objednávky obsahuje některé technické informace požadované pro překlad a úpravu bezpečnostního listu, jejichž zaslání e-mailem od vás požadujeme spolu s bezpečnostními listy.

Dodání služby

Vaše objednávka bude potvrzena do 24 hodin a přeložený(é) bezpečnostní list(y) vám bude(ou) zaslán(y) e-mailem do stanovené lhůty.

Online žádost o cenovou nabídku – Překlad bezpečnostního listu

 

Překlad bezpečnostního listu - Program zákaznické podpory společnosti MSDS-EuropeProgram zákaznické podpory společnosti MSDS-Europe

Jako výsledek přístupu zaměřeného na zákazníka, který vždy definoval firemní kulturu společnosti MSDS-Europe, jsme vytvořili náš program zákaznické podpory, abychom našim zákazníkům poskytli nejvyšší kvalitu služeb.

Kontakt s klíčovými klienty při poskytování služeb týkajících se bezpečnostních listů

Věříme, že vysoce kvalitních služeb v oblasti chemické bezpečnosti lze dosáhnout pouze díky úzkému kontaktu a dobré komunikaci. Našim zákazníkům přidělujeme osobní kontaktní osobu, abychom zajistili hladký průběh objednávky.

Asistence po přijetí služby

Kontakt se zákazníkem nekončí překladem bezpečnostního listu.

Vaše osobní kontaktní osoba poskytne odbornou pomoc při interpretaci a aplikaci bezpečnostních listů i předpisů souvisejících s chemickou bezpečností, a to i po provedení služby.

Program zákaznické podpory – společně pro chemickou bezpečnost

 

Kontrola SDS a certifikace kvality

Po přípravě SDS zaručujeme našim zákazníkům, že je během období 2 let budeme informovat o aktualizacích SDS v důsledku změn legislativy.

Více informací

 

Služby související s naší službou překladu bezpečnostního listu

 

Užitečné odborné materiály týkající se naší služby překladu bezpečnostního listu