Překlad bezpečnostního listu v souladu s předpisy v oblasti chemické bezpečnosti

MSDS-Europe – Překlad bezpečnostního listu. Překlad SDS

SDS překladatelské služby

 

Překlad a adaptace bezpečnostních listů

Výsledkem našich služeb je odborně správný bezpečnostní list pro naše klienty, kteří plně splňují aktuální platné předpisy.
Při překladu a úpravu bezpečnostního listu aplikujeme ustanovení článku 31 nařízení (EU) 1907/2006 (REACH), nařízení (EU) 2015/830 a dalších příslušných předpisů.

Vedle úpravy bezpečnostního listu v souladu s legislativou EU naše služba zahrnuje uvedení nezbytných mezních hodnot expozice na pracovišti pro cílovou zemi a rovněž doplnění povinných telefonních čísel pro mimořádné situace, jsou-li k dispozici.

Zohlednění specifik obsahu a formátu bezpečnostního listu v rámci procesu překladu zaručuje odpovídající odbornou kvalitu.

Překlad SDS a adaptace bezpečnostních listů do následujících jazyků:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, holandština, chorvatština, polština, lotyština, litevština, maďarština, němčina, italština, portugalština, rumunština, španělština, švédština, slovenština, slovinština.

Naše reference ohledně našich mezinárodních zkušeností s překlady bezpečnostních listů.

 

Důležitost odborné úpravy při překladu bezpečnostního listu

Předpisy v oblasti chemické bezpečnosti představují jednotný „legislativní rámec“ EU. Doslovný překlad cizojazyčného bezpečnostního listu však nemusí zajišťovat soulad, protože v různých členských zemích jsou specifické požadavky.

Nejčastější chyby v „originálech“ bezpečnostních listů před překladem:

 • formátové a obsahové nesprávnosti
 • sporné a špatně formulované věty
 • nesprávná klasifikace rizik, nesprávné standardní věty o nebezpečnosti H a pokyny pro bezpečné zacházení P
 • chybějící mezní hodnoty expozice, další chybějící údaje, které je nutno zahrnout na základě národní legislativy

Software na vytváření bezpečnostních listů. Náš článek o výhodách a nevýhodách softwaru na vytváření bezpečnostních listů.

 

Postup překladu a uzpůsobení bezpečnostního listu

Obdržené cizojazyčné bezpečnostní listy přeloží naši překladatelé s využitím příslušné terminologie a zohledněním požadavků na formát bezpečnostního listu.

Přeložené bezpečnostní listy revidují naši odborníci, kteří zohledňují příslušné předpisy v oblasti chemické bezpečnosti.

Odborná revize bezpečnostního listu není totéž jako jazyková korektura. Naši pracovníci jsou odborníci v oblasti chemické bezpečnosti. Odborná revize bezpečnostních listů znamená srovnání údajů a informací obsažených v bezpečnostním listu s příslušnou platnou legislativou. Je-li to nutné, doplníme chybějící údaje a opravíme technické chyby.

V každém případě budou o změnách informováni naši klienti, aby mohli podat hlášení svému dodavateli.

Bezpečnostní list plně přijatelný pro úřady může být pouze překlad, u nějž byla provedena odborná revize.

 

Naše služby zahrnují

 • Kontrola názvu IUPAC, klasifikace nebezpečnosti složek a případná úprava.
 • Klasifikace podle předpisu CLP (1272/2008/ES) nebo pokud je list již k dispozici: kontrola správnosti a v případě nutnosti provedení oprav.
 • Úprava formátu bezpečnostního listu v souladu s nařízením (EU) 2015/830.
 • Kontrola správnosti standardních vět o nebezpečnosti H a pokynů pro bezpečné zacházení P, případně jejich oprava.
 • Úprava znění bezpečnostního listu spolu s klasifikací nebezpečnosti výrobku
 • Uvedení chybějících mezních hodnot expozice na pracovišti
 • Uvedení evropského kódu pro odpady
 • Vytvoření logicky správného bezpečnostního listu, který je zcela konzistentní
 • Kontrola přepravních informací (třída ADR, číslo UN atd.)
 • Nahrazení obecných, odporujících se, nesprávně formulovaných vět odbornými a stylisticky správnými větami.
 • Uvedení příslušné platné legislativy EU*

* Z důvodu znalosti konkrétních národních požadavků cílových zemí a konkrétní potřeby místních úřadů je za nezbytné úpravy bezpečnostního listu zodpovědný zákazník.

 

Překlad bezpečnostního list bez přizpůsobení

Zajišťujeme překlad bezpečnostního listu z/do všech úředních jazyků Evropské unie.

V rámci překladu neměníme obsah ani formu dokumentu, pouze překládáme text do požadovaného cílového jazyka.

Avšak překlad bez odborné úpravy ve většině případů nezaručuje soulad se zákonným prostředím EU (zejména v případech, kdy originál dokumentu rovněž není bezchybný).

V rámci našich služeb přebíráme odpovědnost jen za správnost překladu, nikoliv za úřední soulad bezpečnostního listu.

 

Obsah naší služby překladu bezpečnostního listu

Bezpečnostní listy se překládají z „originálního“ bezpečnostního listu, a to s ohledem na formu i obsah, bez žádného přizpůsobení nebo odborného dohledu. Žádné změny a revize nebudou provedeny u klasifikace rizik, čísel CAS, legislativních odkazů atd.
Můžeme však zaručit, že v rámci našich služeb budeme používat odborně a stylisticky správné věty a příslušnou terminologii.

 

Záruka

Přebíráme plnou profesionální a finanční odpovědnost za bezpečnostní listy přeložené naší společností. Naše finanční záruka zahrnuje náhradu všech přímých a nepřímých škod. Naše zákaznické služby začnou řešit váš dotaz do 24 hodin.

 

Jednoduché a rychlé postupy v rámci našich služeb

Žádost o cenovou nabídku překladu bezpečnostního listu

Na žádost o cenovou nabídku zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře odpovíme do 24 hodin.

V příloze k naší cenové nabídce vám rovněž zašleme formulář objednávky* pro usnadnění postupu objednávky.

*Přijímáme jiné formuláře objednávky našich služeb, ale v takovém případě vás žádáme o poskytnutí všech nezbytných údajů a informací, které požadujeme v našem formuláři objednávky.

Nezbytné údaje, dokumenty

Náš formulář objednávky obsahuje některé technické informace požadované pro překlad a úpravu bezpečnostního listu, jejichž zaslání e-mailem od vás požadujeme spolu s bezpečnostními listy.

Dodání služby

Vaše objednávka bude potvrzena do 24 hodin a přeložený(é) bezpečnostní list(y) vám bude(ou) zaslán(y) e-mailem do stanovené lhůty.

Online žádost o cenovou nabídku na službu bezpečnostních listů

Odborná asistence po využití našich služeb

Když využijete naše služby, naši odborníci ze zákaznických služeb vám budou rovněž pomáhat s výkladem a používáním přeloženého bezpečnostního listu a mohou vám pomáhat se souvisejícím úkoly v oblasti chemické bezpečnosti.

Zákaznické služby

Služby související s naší službou překladu bezpečnostního listu

 

Užitečné odborné materiály týkající se naší služby překladu bezpečnostního listu