Pokyny pro bezpečné zacházení

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Pokyny pro bezpečné zacházení 

 

Věty nebezpečnosti a preventivní věty jsou kodifikovány pomocí jedinečného alfanumerického kódu složeného z jednoho písmene a tří číslic následovně:

  • písmeno „H“ (zkratka “Standardní věta o nebezpečnosti“) nebo „P“ (zkratka “Pokyn pro bezpečné zacházení“).     Upozorňujeme, že věty o nebezpečnosti realizované prostřednictvím DSD a DPD, avšak nezahrnuté v GHS jsou kodifikovány jako „EUH“;
  • číslo označující typ nebezpečí, např. „2“ pro fyzické nebezpečí a
  • dvě čísla odpovídající pořadovému číslu nebezpečí, např. výbušnost (kódy od 200 do 210), hořlavost (kódy od 220 do 230) atd.

Vaše etikety by měly obsahovat příslušná preventivní věty (CLP článek 22), které poskytují rady ohledně opatření na prevenci nebo minimalizaci nepříznivých dopadů na zdraví nebo životní prostředí v důsledku nebezpečnosti vaší látky nebo směsi. Kompletní seznam preventivních vět relevantních pro každou příslušnou klasifikaci je uveden v tabulkách udávajících prvky etiket požadované pro každou třídu nebezpečnosti v části 2 až 5 přílohy I CLP.

Preventivní věty je nutno vybírat v souladu s článkem 28 a části 1 přílohy IV CLP.  Každý výběr musí rovněž brát do úvahy použité věty o nebezpečnosti a zamýšlené nebo stanovené použití látky nebo směsi.  Zpravidla by se na etiketě nemělo uvádět více než šest preventivních vět, pokud to není nezbytné z důvodu povahy nebo vážnosti nebezpečí.  Jako pomoc s výběrem nejvhodnějších preventivních vět vám další rady poskytneme v příslušných částech.

Část 2 přílohy IV CLP uvádí správné znění preventivních vět, jak je nutno je uvádět na etiketách. Na etiketě musí být věty o nebezpečnosti uváděny spolu s preventivními větami ve stejném jazyce.

 

Změny v pokynech pro bezpečné zacházení

Revidovaný seznam pokynů pro bezpečné zacházení obsahuje nová nebo upravená prohlášení zvýrazněná červeně, která jsou podle nařízení Komise (EU) č. 2019/521 platná od 17. října 2020.

Pro zajištění konzistentnosti značení a bezpečnostního listu je důležité po změně značení provést rovněž aktualizaci bezpečnostního listu!

EN  I  DE  I  FR  I  ES  I  IT  I  PL  I  CS  I  RO  I  SL  I  SK  I  HU

Kompletní seznam pokynů pro bezpečné zacházení

Platí od 17. října 2020

 

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 – Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

P201 – Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202 – Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 – Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P212 – Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího prostředku.

P220 – Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

P222 – Zabraňte styku se vzduchem.

P223 – Zabraňte styku s vodou.

P230 – Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …

P231 – Manipulace a skladování pod inertním plynem/…

P232 – Chraňte před vlhkem.

P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234 – Uchovávejte pouze v původním balení.

P235 – Uchovávejte v chladu.

P240 – Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

P241 – Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.

P242 – Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

P243 – Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P244 – Udržujte ventily i příslušenství čisté – bez olejů a maziv.

P250 – Nevystavujte obrušování/nárazům/tření/… .

P251 – Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů.

P262 – Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P263 – Zabraňte styku během těhotenství a kojení.

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ….

P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P272 – Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/…

P282 – Používejte ochranné rukavice proti chladu a buď obličejový štít, nebo ochranné brýle.

P283 – Používejte ohnivzdorný oděv nebo oděv zpomalující hoření.

P284 – [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P231 + P232 – Manipulace a skladování pod inertním plynem/…. Chraňte před vlhkem..

P301 – PŘI POŽITÍ:

P302 – PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P303 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P304 – PŘI VDECHNUTÍ:

P305 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P306 – PŘI STYKU S ODĚVEM:

P308 – PŘI expozici nebo podezření na ni:

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P311 – Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P313 – Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P314 – Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P315 – Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P320 – Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P321 – Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P330 – Vypláchněte ústa.

P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P332 – Při podráždění kůže:

P333 – Při podráždění kůže nebo vyrážce:

P334 – Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].

P335 – Volné částice odstraňte z kůže.

P336 – Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

P337 – Přetrvává-li podráždění očí:

P338 – Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P340 – Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P342 – Při dýchacích potížích:

P351 – Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P352 – Omyjte velkým množstvím vody/…

P353 – Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P360 – Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P361 – Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte.

P363 – Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P364 – A před opětovným použitím vyperte.

P370 – V případě požáru:

P371 – V případě velkého požáru a velkého množství:

P372 – Nebezpečí výbuchu.

P373 – Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

P375 – Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P376 – Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P377 – Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

P378 – K uhašení použijte…

P380 – Vykliďte _roctor.

P381 – V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení.

P390 – Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

P391 – Uniklý produkt seberte.

P301 + P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ ….

P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře/…

P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P334 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody nebo zabalte do vlhkého obvazu.

P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P303 + P361 + P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P304 + P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P306 + P360 – PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P308 + P311 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

P308 + P313 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P332 + P313 – Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P342 + P311 – Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P361 + P364 – Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P362 + P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P370 + P376 – V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P370 + P378 – V případě požáru: K uhašení použijte…

P370 + P380 + P375 – V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P371 + P380 + P375 – V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P401 – Skladujte v souladu s … .

P402 – Skladujte na suchém místě.

P403 – Skladujte na dobře větraném místě.

P404 – Skladujte v uzavřeném obalu.

P405 – Skladujte uzamčené.

P406 – Skladujte v obalu odolném proti korozi/ … obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

P407 – Mezi stohy nebo paletami ponechte vzduchovou mezeru.

P410 – Chraňte před slunečním zářením.

P411 – Skladujte při teplotě nepřesahující … o C/… o F.

P412 – Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C/ 122 o F.

P413 – Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … o C/… o F.

P420 – Skladujte odděleně.

P422 – Skladujte pod …

P402 + P404 – Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P403 + P233 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403 + P235 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P410 + P403 – Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

P410 + P412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C/ 122 o F.

P411 + P235 – Skladujte při teplotě nepřesahující … o C/… o F. Uchovávejte v chladu.

P501 – Odstraňte obsah/obal …

P502 – Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

P503 – Informujte se u výrobce nebo dodavatele o odstranění, regeneraci nebo recyklaci.

 

Stahování seznamu příslušných pokynů pro bezpečné zacházení

 

Nabízené služby

 

Užitečné informace