Pokyny pro bezpečné zacházení

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Pokyny pro bezpečné zacházení P

Stažení: Pokyny pro bezpečné zacházení

 

Věty nebezpečnosti a preventivní věty jsou kodifikovány pomocí jedinečného alfanumerického kódu složeného z jednoho písmene a tří číslic následovně:

  • písmeno „H“ (zkratka “Standardní věta o nebezpečnosti“) nebo „P“ (zkratka “Pokyn pro bezpečné zacházení“).     Upozorňujeme, že věty o nebezpečnosti realizované prostřednictvím DSD a DPD, avšak nezahrnuté v GHS jsou kodifikovány jako „EUH“;
  • číslo označující typ nebezpečí, např. „2“ pro fyzické nebezpečí a
  • dvě čísla odpovídající pořadovému číslu nebezpečí, např. výbušnost (kódy od 200 do 210), hořlavost (kódy od 220 do 230) atd.

Vaše etikety by měly obsahovat příslušná preventivní věty (CLP článek 22), které poskytují rady ohledně opatření na prevenci nebo minimalizaci nepříznivých dopadů na zdraví nebo životní prostředí v důsledku nebezpečnosti vaší látky nebo směsi. Kompletní seznam preventivních vět relevantních pro každou příslušnou klasifikaci je uveden v tabulkách udávajících prvky etiket požadované pro každou třídu nebezpečnosti v části 2 až 5 přílohy I CLP.

Preventivní věty je nutno vybírat v souladu s článkem 28 a části 1 přílohy IV CLP.  Každý výběr musí rovněž brát do úvahy použité věty o nebezpečnosti a zamýšlené nebo stanovené použití látky nebo směsi.  Zpravidla by se na etiketě nemělo uvádět více než šest preventivních vět, pokud to není nezbytné z důvodu povahy nebo vážnosti nebezpečí.  Jako pomoc s výběrem nejvhodnějších preventivních vět vám další rady poskytneme v příslušných částech.

Část 2 přílohy IV CLP uvádí správné znění preventivních vět, jak je nutno je uvádět na etiketách. Na etiketě musí být věty o nebezpečnosti uváděny spolu s preventivními větami ve stejném jazyce.

 

Změny v pokynech pro bezpečné zacházení P

V souladu se směrnicí Komise (EU) 2016/918 z 1. února 2018 došlo ke změně některých pokynů pro bezpečné zacházení P, které musí být povinně používány ve znění daném směrnicí (pokyny pro bezpečné zacházení P označené v níže uvedeném seznamu červenými čísly P).

Látky a směsi uvedené na trh do 1. února 2018 nemusí být nově označeny a nově zabaleny v souladu s touto směrnicí do 1. února 2020.

Společnost, která uvádí výrobek na trh, se samozřejmě může rozhodnout změnit upravené věty P dříve.

Pro zajištění konzistentnosti značení a bezpečnostního listu je důležité po změně značení provést rovněž aktualizaci bezpečnostního listu!

 

Kompletní seznam pokynů pro bezpečné zacházení P

 

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P220

Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů /…/hořlavých materiálů.

P221

Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…

P222

Zabraňte styku se vzduchem.

P223

Zabraňte styku s vodou.

P230

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …

P231

Manipulace pod inertním plynem.

P232

Chraňte před vlhkem.

P233

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234

Uchovávejte pouze v původním obalu.

P235

Uchovávejte v chladu.

P240

Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P241

Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/ zařízení do výbušného prostředí.

P242

Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

P243

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P244

Udržujte ventily i příslušenství čisté – bez olejů a maziv.

P250

Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P263

Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ….

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P272

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

P282

Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P283

Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.

P284

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P231 + P232

Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.

P235 + P410

Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

P301

PŘI POŽITÍ:

P302

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P303

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P304

PŘI VDECHNUTÍ:

P305

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P306

PŘI STYKU S ODĚVEM:

P308

PŘI expozici nebo podezření na ni:

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P311

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P313

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P314

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P315

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P320

Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P321

Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P330

Vypláchněte ústa.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P332

Při podráždění kůže:

P333

Při podráždění kůže nebo vyrážce:

P334

Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P335

Volné částice odstraňte z kůže.

P336

Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

P337

Přetrvává-li podráždění očí:

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P340

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P342

Při dýchacích potížích:

P351

Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P352

Omyjte velkým množstvím vody/…

P353

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P360

Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P364

A před opětovným použitím vyperte.

P370

V případě požáru:

P371

V případě velkého požáru a velkého množství:

P372

Nebezpečí výbuchu v případě požáru.

P373

Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

P374

Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

P375

Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P376

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P377

Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

P378

K uhašení použijte…

P380

Vykliďte _roctor.

P381

Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

P390

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

P391

Uniklý produkt seberte.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ ….

P301 + P312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře/…

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P334

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P306 + P360

PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P308 + P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

P308 + P313

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P335 + P334

Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P342 + P311

Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P361 + P364

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P362 + P364

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P370 + P376

V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P370 + P378

V případě požáru: K uhašení použijte…

P370 + P380

V případě požáru: Vykliďte prostor.

P370 + P380 + P375

V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P371 + P380 + P375

V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P401

Skladujte …

P402

Skladujte na suchém místě.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P404

Skladujte v uzavřeném obalu.

P405

Skladujte uzamčené.

P406

Skladujte v obalu odolném proti korozi/ … obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

P407

Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P411

Skladujte při teplotě nepřesahující … o C/… o F.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C/ 122 o F.

P413

Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … o C/… o F.

P420

Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

P422

Skladujte pod …

P402 + P404

Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P403 + P233

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403 + P235

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P410 + P403

Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

P410 + P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C/ 122 o F.

P411 + P235

Skladujte při teplotě nepřesahující … o C/… o F. Uchovávejte v chladu.

P501

Odstraňte obsah/obal …

P502

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

 

Nabízené služby

 

Užitečné informace