Címke: základna vědomostí pro bezpečnostní listy

Obsahové a formální prvky bezpečnostního listu

Databáze bezpečnostních listů – Obsahové a formální prvky bezpečnostního listu (EU) 2020/878   Bezpečnostní list musí poskytovat informace o nebezpečnosti a také o bezpečném skladování, manipulaci a likvidaci látky nebo směsi. Znalost těchto informací umožní uživatelům přijímat nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví a bezpečnosti na pracovišti a ochrany životního prostředí. Požadavky…

Štítek CLP, označování v praxi

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Štítek CLP, označování v praxi Produkty podléhající chemické bezpečnosti musí být označeny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP).   Povinnost označování Pokud je látka nebo směs samotná klasifikována jako nebezpečná podle nařízení CLP Pokud se jedná o výbušný produkt Pokud se jedná o…

Předkládání PCN

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – předkládání PCN Sjednocené, harmonizované oznamování směsí s jedinečným identifikátorem vzorce (UFI) uvedeným v Nařízení Komise (EU) č. 2017/542 (předkládání PCN) poskytuje ve všech členských státech EHS příležitost rychle nahlásit informace týkající se směsi při reakci na situaci zdravotnické nouze.   Povinnost předložit PCN V případě…

Informace týkající se použití UFI (Jedinečný identifikátor vzorce)

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Jedinečný identifikátor vzorce Jedinečný identifikátor vzorce (UFI) je 16místný kód, který se uvádí na štítku směsí. UFI je prvek při předkládání nebezpečných směsí, který se musí realizovat v harmonizované podobě (PCN). Výsledkem předkládání bude, že zdravotnický personál v členských státech EU dostane k dispozici…

Standardní věty o nebezpečnosti

Kompletní seznam vět o nebezpečnosti (standardních vět o nebezpečnosti H) v souladu s předpisem CLP.

Symbolů nebezpečnosti

Soubor symbolů nebezpečí DPD (neplatí od 1. června 2017).

Výstražné symbol nebezpečnosti

Užitečný základní materiál pro praktickou realizaci povinnosti značení na základě předpisu CLP.

Věty R a věty S

Kompletní seznam věty R a S.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Kompletní seznam preventivních vět v souladu s předpisem CLP.

Software na vytváření bezpečnostních listů

Náš článek o výhodách a nevýhodách softwaru na vytváření bezpečnostních listů.

Pracovní postup vytvoření a překladu bezpečnostního listu

Popis pracovního postupu, který naše společnost používá na překlad bezpečnostních listů.

Užitečné základní materiály a příručky pro bezpečnostní listy

Souhrn užitečných základních materiálů a příruček pro výklad a přípravu bezpečnostních listů.