Naše služby týkající se tvoření a oznamování UFI kódu

MSDS-Europe – UFI služby

Naše UFI služby byly vytvořeny v souladu s nařízením Komise /EU) 2017/542. Naším cílem je poskytovat profesionální služby na nejvyšší úrovni dovozcům a následným autorům receptur směsí, aby jsme jim mohli pomáhat s řešením úloh souvisejících s aplikací UFI kódu a snížili tak jejich administrativní zátěž.

 

Pomoc při tvoření a potvrzení UFI kódu

Formou konzultací poskytujeme našim zákazníkům s oznamovací povinností profesionální pomoc s využitím online generátoru UFI kódů na stránce ECHA. Jestli naši partneři nemají potřebnou personální kapacitu, můžeme za ně převzít tvoření a potvrzení UFI kódů pro jejich výrobky, za předpokladu, že nám umožní přístup k potřebným údajům.

Specifikace ohledně UFI kódu a označování nebezpečných směsí

Naše služba oznamování UFI kódu

Víme zabezpečit oznamování UFI kódů do všech států EHP, a to v jejich oficiálním jazyku.

V rámci oznamování UFI kódu předkládáme určeným orgánům následovné údaje/informace:

Identifikace směsi a předkladatele

 • Identifikátor výrobku pro směs
 • Údaje o pňedkladateli
 • Telefonní Āíslo a e-mailová adresa pro rychlý pňístup k doplňujícím informacím o výrobku

Identifikace nebezpečnosti a doplňující informace

 • Klasifikace směsi
 • Prvky oznaĀení
 • Toxikologické informace
 • Doplňující informace

Informace týkající se složek směsi

 • Složky směsi
 • Složky směsi, na něž se vztahují požadavky na pňedkládání informací
 • Koncentrace a rozmezí koncentrace složek směsi
 • NebezpeĀné složky se zásadním významem z hlediska reakce na ohrožení zdraví a preventivní opatňení
 • Jiné nebezpeĀné složky a složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpeĀné
 • Klasifikace složek směsi

 

Aktualizace podání

Když navazujeme blízky komunikační vztah s našimi partnery, profesionálně vyhodnotíme změny, ovlivňující jejich směsi a jestli je to potřebné, aktualizujeme údaje uvedené v rámci oznamování UFI kódu.

Je důležité, aby si navrhovatel uvědomil, že UFI kód identifikuje specifické složení!  Speciální UFI kód se může používat, jenom pokud se složení, nebo poměr složek (v rámci určitého rozsahu koncentrace) dané směsi nezmění.

Podle nařízení Komise (EU) 2017/542 je nevyhnutné aktualizovat údaje uvedené při oznámení UFI kódu v následujících případech:

 • v pňípadě změny identifikátoru výrobku pro směs (vĀetně UFI),
 • v pňípadě změny klasifikace směsi z hlediska nebezpeĀnosti pro zdraví a fyzikální nebezpeĀnosti,
 • v pňípadě, že jsou k dispozici nové toxikologické informace o nebezpeĀných vlastnostech dané směsi nebo jejích složek, jež jsou požadovány v oddíle 11 bezpeĀnostního listu,
 • jestli se složení směsi změnilo způsobem/v rozsahu uvedeném v příslušných právních předpisech

 

Naše služba řízení UFI kódu

Zkušenosti naší společnosti s licenčním a oznamovacím procesem a dostupnost potřebných kapacit nám umožňuji zabezpečovat pro naše partnery všechny úkoly spojené s UFI kódy.

Naše služby pokrývají kompletní proces od vygenerování UFI kódu po označení směsi a také zahrnují pravidelnou aktualizaci oznámení.

Vytvoření návrhu etikety

Garance

V průběhu oznamování postupujeme v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/542. Přebíráme plnou profesionální a finanční odpovědnost za odpovídající provedení oznámení UFI kódu.

 

Asistenční služby týkající se našich UFI služeb, objednávka našich služeb

Náš zákaznický servis poskytuje profesionální pomoc a odpovědi na jakékoliv otázky ohledně nařízení Komise (EU) 2017/542 nebo našich služeb.

Revize a aktualizace bezpečnostních listů