Vytvoření návrhu etikety CLP pro látky a směsi

MSDS-Europe – Vytvoření návrhu etikety

 

V případě výrobků, které se dostaly na trh po 1. červnu 2015, by značení mělo být prováděno v souladu se Směrnicí 1272/2008/ES (CLP) a mělo by brát do úvahy další zvláštní požadavky na tyto výrobky.

 

Dodavatel výrobku má povinnost označit výrobek

  • pokud látka nebo směs samotná je klasifikovaná jako nebezpečná v souladu s předpisem CLP 
  • pokud se jedná o výbušný výrobek
  • pokud se jedná o bezpečnou směs obsahující jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné při překročení koncentrace uvedené v části 2 přílohy II CLP

V případě povinnosti zajistit označení výrobku vytvoříme návrh etikety pro výrobek v souladu se směrnicí (ES) č. 1272/2008.

 

Obsah naší služby vytváření návrhu etikety

Stanovení prvků etikety výrobku v souladu s předpisy v oblasti chemické bezpečnosti a dalšími relevantními předpisy a na základě bezpečnostního listu poskytnutého zákazníkem.

 

Dokumenty a údaje potřebné na vytvoření návrhu etikety

Stanovení prvků etikety je založeno na bezpečnostním listu se zohledněním příslušných předpisů.

Můžeme rovněž zajistit pomoc klientům při revizi nebo vytvoření bezpečnostního listu, který je podstatný pro přípravu návrhu etikety.

 

Překlad návrhu etikety

Překlad návrhu etiket do následujících jazyků:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, holandština, chorvatština, polština, lotyština, litevština, maďarština, němčina, italština, portugalština, rumunština, španělština, švédština, slovenština, slovinština.

 

Zajištění kvality v rámci procesu vytvoření návrhu etikety

Když vytváříte návrh etikety, naši odborníci rovněž zkontrolují bezpečnostní list, který byl použit jako základ pro vytvoření etikety, a budou věnovat zvláštní pozornost klasifikaci nebezpečnosti. standardním větám o nebezpečnosti H a pokynům pro bezpečné zacházení P.

Řádný dohled nad zdrojovými dokumenty a obdrženými údaji zaručuje správnost předložených návrhů etiket jako výstupu této služby.

 

Služby umožňující snadné využití

Na žádost o cenovou nabídku zaslanou e-mailem odpovíme do 24 hodin.
V příloze k naší cenové nabídce vám rovněž zašleme formulář objednávky pro usnadnění postupu objednávky.

Pokud již máte bezpečnostní list, který splňuje aktuální předpisy, zašlete nám prosím rovněž tento bezpečnostní list spolu s vyplněným formulářem objednávky.

Když využíváte jednu z našich služeb vytváření bezpečnostních listů, můžete rovněž požádat o návrh etikety jako doplňkovou službu, která bude připravena spolu s bezpečnostním listem.
V takovém případě je provedení mnohem rychlejší, protože nám nemusíte znovu zasílat originál bezpečnostního listu a v rámci komplexní služby vám poskytneme návrh etikety současně s bezpečnostním listem.

 

Záruka

Přebíráme plnou odbornou a finanční odpovědnost za návrh etiket vytvořený naší společností. Naše finanční záruka zahrnuje náhradu všech přímých a nepřímých škod. Naše zákaznické služby začnou řešit váš dotaz do 24 hodin.

 

Odborná asistence po využití našich služeb

Když využijete naše služby, naši odborníci ze zákaznických služeb vám budou rovněž pomáhat s výkladem a používáním vytvořeného návrhu etiket a mohou vám pomáhat se souvisejícím úkoly v oblasti chemické bezpečnosti.

 

Služby související se službou vytváření návrhů etiket

 

Užitečné odborné materiály související s naší službou vytváření návrhů etiket