Sestavení a vytvoření bezpečnostního listu

MSDS-Europe – sestavení, vytvoření bezpečnostního listu

 

Výsledkem našich služeb je odborně správný bezpečnostní list pro náš klient, který plně splňuje aktuální platné předpisy.
Při vytvoření nového bezpečnostního listu aplikujeme ustanovení článku 31 nařízení (EU) 1907/2006 (REACH), nařízení (EU) 2015/830 a dalších příslušných předpisů.

Pro kosmetické výrobky nabízíme naši službu vytvoření bezpečnostního listu pro kosmetické výrobky.

 

Sestavení a vytvoření bezpečnostního listu může být nezbytné

Sestavení bezpečnostního listu může být vyžadováno zejména v případě výroby směsí, nebo pokud dodavatel z nějakého důvodu neposkytne příslušný bezpečnostní list (např. Dovoz).

Naši odborníci vytvoří bezpečnostní list na základě obsahu a na základě relevantních údajů.

 

Zajištění kvality v rámci postupu vytváření bezpečnostního listu

Díky více než 15 letům odborných zkušeností a několika inovacím orientovaných na proces naše společnost úspěšně vyvinula prvotřídní postupy, které zaručují vysoce kvalitní překlad a vytváření bezpečnostních listů.

Naším cílem je poskytnout našim klientům bezpečnostní list, který splňuje všechny příslušné předpisy. Tajemství dokonalého bezpečnostního listu spočívá ve vysoké úrovni aktuálních odborných znalostí a kontrolním mechanismu používaném v rámci pracovního postupu.

 

Pracovní postup

Náš odborník připraví nový bezpečnostní list v souladu s aktuálními předpisy na základě dostupných informací a se ohledem na znalost přesného složení.

 

Obsah naší služby vytvoření bezpečnostního listu

 • Vytvoření bezpečnostního listu v souladu se směrnicí (EU) 2015/830 a příslušných předpisů EU.
 • Uvedení názvu IUPAC a klasifikace nebezpečnosti složek
 • Klasifikace podle směrnice CLP (1272/2008/ES).
 • Výběr standardních vět o nebezpečnosti H a pokynů pro bezpečné zacházení P podle kategorie nebezpečnosti výrobku
 • Uvedení mezních hodnot expozice na pracovišti
 • Uvedení evropského kódu pro odpady
 • Vytvoření logicky správného bezpečnostního listu bez jakýchkoliv rozporů
 • Uvedení informací o přepravě (třída ADR, číslo UN atd.)
 • Uvedení příslušných předpisů

 

Informace/údaje vyžadované pro sestavení a vytvoření bezpečnostního listu

 • Název směsi
 • Typ využití (průmyslové, spotřebitelské, odborné)
 • Použití výrobku (např. barva na stěnu)
 • Složení hmotnostního procenta
 • Fyzikální a chemické vlastnosti (barva, zápach, agregát, případně hodnota pH, bod vznícení, viskozita, mez výbušnosti atd.)
 • Doporučený způsob likvidace
 • Je-li k dispozici: informace o manipulaci a uskladnění, toxikologické údaje/informace

 

Záruka

Přijímáme plnou odbornou a finanční odpovědnost za bezpečnostní listy připravené/sestavené naší společností a za všechny naše související služby. Naše finanční záruka zahrnuje náhradu všech přímých a nepřímých škod. Naše zákaznické služby začnou řešit váš dotaz do 24 hodin.

 

Odborná asistence po využití našich služeb

Když využijete naše služby, naši odborníci ze zákaznických služeb vám budou rovněž pomáhat s výkladem a používáním vytvořeného bezpečnostního listu a mohou vám pomáhat se souvisejícím úkoly v oblasti chemické bezpečnosti.

 

Služby související se službou sestavení a vytvoření bezpečnostního listu

Překlad bezpečnostního listu

Revize a aktualizace bezpečnostních listů

Vytvoření návrhu etikety

Užitečné odborné materiály týkající se naší služby sestavení a vytvoření bezpečnostního listu

Software na vytváření bezpečnostních listů

Pracovní postup vytvoření a překladu bezpečnostního listu

Užitečné základní materiály a příručky pro bezpečnostní listy