Sestavení a vytvoření bezpečnostního listu

MSDS-Europe – sestavení, vytvoření bezpečnostního listu

 

Výsledkem našich služeb je odborně správný bezpečnostní list pro náš klient, který plně splňuje aktuální platné předpisy.
Při vytvoření nového bezpečnostního listu aplikujeme ustanovení článku 31 nařízení (EU) 1907/2006 (REACH), NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 a dalších příslušných předpisů.

Pro kosmetické výrobky nabízíme naši službu vytvoření bezpečnostního listu pro kosmetické výrobky.

 

Sestavení a vytvoření bezpečnostního listu může být nezbytné

Sestavení bezpečnostního listu může být vyžadováno zejména v případě výroby směsí, nebo pokud dodavatel z nějakého důvodu neposkytne příslušný bezpečnostní list (např. Dovoz).

Naši odborníci vytvoří bezpečnostní list na základě obsahu a na základě relevantních údajů.

 

Zajištění kvality v rámci postupu vytváření bezpečnostního listu

Díky více než 15 letům odborných zkušeností a několika inovacím orientovaných na proces naše společnost úspěšně vyvinula prvotřídní postupy, které zaručují vysoce kvalitní překlad a vytváření bezpečnostních listů.

Naším cílem je poskytnout našim klientům bezpečnostní list, který splňuje všechny příslušné předpisy. Tajemství dokonalého bezpečnostního listu spočívá ve vysoké úrovni aktuálních odborných znalostí a kontrolním mechanismu používaném v rámci pracovního postupu.

 

Pracovní postup

Náš odborník připraví nový bezpečnostní list v souladu s aktuálními předpisy na základě dostupných informací a se ohledem na znalost přesného složení.

 

Obsah naší služby vytvoření bezpečnostního listu

 • Vytvoření bezpečnostního listu v souladu se směrnicí NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 a příslušných předpisů EU.
 • Uvedení názvu IUPAC a klasifikace nebezpečnosti složek
 • Klasifikace podle směrnice CLP (1272/2008/ES).
 • Výběr standardních vět o nebezpečnosti H a pokynů pro bezpečné zacházení P podle kategorie nebezpečnosti výrobku
 • Uvedení mezních hodnot expozice na pracovišti
 • Uvedení evropského kódu pro odpady
 • Vytvoření logicky správného bezpečnostního listu bez jakýchkoliv rozporů
 • Uvedení informací o přepravě (třída ADR, číslo UN atd.)
 • Uvedení příslušných předpisů

 

Informace/údaje vyžadované pro sestavení a vytvoření bezpečnostního listu

 • Název směsi
 • Typ využití (průmyslové, spotřebitelské, odborné)
 • Použití výrobku (např. barva na stěnu)
 • Složení hmotnostního procenta
 • Fyzikální a chemické vlastnosti (barva, zápach, agregát, případně hodnota pH, bod vznícení, viskozita, mez výbušnosti atd.)
 • Doporučený způsob likvidace
 • Je-li k dispozici: informace o manipulaci a uskladnění, toxikologické údaje/informace

Online žádost o cenovou nabídku – Sestavení a vytvoření bezpečnostního listu

 

Záruka

Přijímáme plnou odbornou a finanční odpovědnost za bezpečnostní listy připravené/sestavené naší společností a za všechny naše související služby. Naše finanční záruka zahrnuje náhradu všech přímých a nepřímých škod. Naše zákaznické služby začnou řešit váš dotaz do 24 hodin.

Zákaznické služby

 

Sestavení a vytvoření bezpečnostního listu - Program zákaznické podpory společnosti MSDS-EuropeProgram zákaznické podpory společnosti MSDS-Europe

Jako výsledek přístupu zaměřeného na zákazníka, který vždy definoval firemní kulturu společnosti MSDS-Europe, jsme vytvořili náš program zákaznické podpory, abychom našim zákazníkům poskytli nejvyšší kvalitu služeb.

Kontakt s klíčovými klienty při poskytování služeb týkajících se bezpečnostních listů

Věříme, že vysoce kvalitních služeb v oblasti chemické bezpečnosti lze dosáhnout pouze díky úzkému kontaktu a dobré komunikaci. Našim zákazníkům přidělujeme osobní kontaktní osobu, abychom zajistili hladký průběh objednávky.

Asistence po přijetí služby

Kontakt se zákazníkem nekončí sestavením a přípravou bezpečnostního listu.

Vaše osobní kontaktní osoba poskytne odbornou pomoc při interpretaci a aplikaci bezpečnostních listů i předpisů souvisejících s chemickou bezpečností, a to i po provedení služby.

Program zákaznické podpory – společně pro chemickou bezpečnost

 

SDS control and quality certification

After the SDS has been prepared, we guarantee our customers that during a period of 3 years we will inform them about the SDSs to be updated because of some legislative change.

More information 

 

Služby související se službou sestavení a vytvoření bezpečnostního listu

 

Užitečné odborné materiály týkající se naší služby sestavení a vytvoření bezpečnostního listu