Výstražné symboly nebezpečnosti podle předpisu CLP.

Základna vědomostí pro bezpečnostní listy – Výstražné symbol nebezpečnosti

 

Obecné informace o piktogramech nebezpečí

Výstražné symbol nebezpečnosti je obrázkové znázornění konkrétního nebezpečí.
Klasifikace vaší látky nebo směsi proto určuje Výstražné symboly nebezpečnosti, které by měly být uvedeny na etiketě, jak je stanoveno v části 2 (fyzické nebezpečí), 3 (nebezpečí pro zdraví) a 4 (nebezpečí pro životní prostředí) přílohy I CLP (CLP článek 19).

Platnost výstražné symbol nebezpečnosti v souladu s konkrétními třídami nebezpečí a kategoriemi nebezpečí můžete najít v příloze V CLP.

 

Výstražné symbol nebezpečnosti na etiketě

Barva a vzhled vaší etikety musí umožňovat umístění výstražných symbolů nebezpečnosti a jeho pozadí musí být jasně viditelné. Výstražné symbol nebezpečnosti mají tvar kosočtverce a musí obsahovat černý symbol na bílém pozadí s červeným rámečkem (část 1.2.1 přílohy I CLP).

Každý výstražné symbol nebezpečnosti musí pokrývat minimálně jednu patnáctinu plochy harmonizované etikety, přičemž minimální plocha nesmí být menší než 1 cm2.

 

Použití výstražné symbol nebezpečnosti v rámci postupu klasifikace CLP

V souladu s článkem 19 směrnice (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 o klasifikaci, značení a balení látek a směsí a doplňující a rušící směrnici 67/548/EHS a 1999/45/ES budou v klasifikaci CLP používány následující piktogramy nebezpečí.

 

Výstražné symboly nebezpečnosti CLP

 

Stáhnout výstražné symboly nebezpečnosti

Můžete kliknout na příslušný obrázek pro prohlížení ve větší velikosti nebo stažení daného výstražné symboly nebezpečnosti

 

Nabízené služby

 

Užitečné informace