Fraze de precauţie P

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Frazele de precauţie P

descărca: Fraze de precauţie P

 

Frazele de pericol și de precauție sunt codificate folosind un cod alfanumeric unic, care constă dintr-o literă și trei numere, după cum urmează:

  • litera “H” (pentru „fraza de pericol“) sau “P” (pentru „fraza de precauție”). Rețineți că frazele de pericol care sunt transmise de DSD și DPD, dar care nu sunt incluse în GHS sunt codificate ca “EUH”;
  • o cifră care desemnează tipul de pericol, de ex. “2” pentru pericolele fizice; și
  • două numere care corespund numerotării succesive a pericolelor, cum ar fi explozivitatea (codurile de la 200 la 210), inflamabilitatea (codurile de la 220 la 230) etc.

Etichetele dvs. ar trebui să conțină frazele de precauție relevante (articolul 22 din CLP), care oferă sfaturi cu privire la măsurile de prevenire sau de reducere la minimum a efectelor adverse asupra sănătății umane sau asupra mediului, cauzate de pericolele substanței sau amestecului dumneavoastră. Frazele de precauție relevante pentru fiecare clasificare specifică a pericolelor sunt stabilite în tabelele din părțile 2-5 din anexa I al regulamentului CLP.

Frazele de precauție trebuie selectate în conformitate cu articolul 28 și cu partea 1 din anexa IV al reg. CLP  Orice selecție ar trebui să ia în considerare, de asemenea, frazele de pericol utilizate și utilizarea sau utilizările intenționate sau identificate ale substanței sau amestecului.  În mod normal, nu trebuie să apară mai mult de șase fraze de precauție pe etichetă, cu excepția cazului în care sunt necesare mai multe fraze pentru a reflecta natura și gravitatea pericolelor.  Pentru a oferi asistență în selectarea celor mai adecvate fraze de precauție, vom oferi îndrumări suplimentare în secțiunile respective.

Partea 2 din anexa IV al reg. CLP enumeră formularea corectă a frazelor de precauție, aşa cum acestea trebuie să apară pe etichetele dumneavoastră. Frazele de pericol ale unei limbi trebuie grupate împreună cu frazele de precauție de aceeași limbă pe etichetă.

 

Modificări în frazele P

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/918 al Comisiei din 1 februarie 2018, anumite fraze P s-au modificat și trebuie utilizate în mod obligatoriu în conformitate cu formularea prezentată în regulament (fraze P marcate cu roșu din lista de mai jos).

Substanțele și amestecurile introduse pe piață înainte de 1 februarie 2018 nu trebuie să fie etichetate și reambalate înainte de 1 februarie 2020 în conformitate cu prezentul regulament.

Desigur, compania care plasează produsul pe piață poate decide să utilizeze mai devreme frazele P modificate.

Pentru a asigura coerența dintre etichetare și fișa cu date de securitate, este important să actualizați și fișa cu date de securitate atunci când etichetarea a fost modificată!

 

Lista completă al frazelor P

P101

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103

Citiți eticheta înainte de utilizare.

P201

Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P202

A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P210

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211

Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P220

A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/ …/materiale combustibile.

P221

Luați toate măsurile de precauție pentru a evita amestecul cu combustibili…

P222

A nu se lăsa în contact cu aerul.

P223

A nu se lăsa în contact cu apa.

P230

A se păstra umezit cu…

P231

A se manipula sub un gaz inert.

P232

A se proteja de umiditate.

P233

Păstrați recipientul închis etanș.

P234

Păstrați numai în recipientul original.

P235

A se păstra la rece.

P240

Legătură la pământ/conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție.

P241

Utilizați echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/…/ antideflagrante.

P242

Nu utilizați unelte care produc scântei.

P243

Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.

P244

Feriti valvele si racordurile de ulei si grăsime.

P250

A nu supune la abraziuni/șocuri/…/frecare.

P251

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P260

Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul.

P261

Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul.

P262

Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P263

Evitați contactul în timpul sarcinii/alăptării.

P264

Spălați-vă … bine după utilizare.

P270

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P271

A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P272

Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P273

Evitați dispersarea în mediu.

P280

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P282

Purtați mănuși izolante împotriva frigului/echipament de protecție a feței/ochilor.

P283

Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ ignifugă.

P284

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

P231 + P232

A se manipula sub un gaz inert. A se proteja de umiditate.

P235 + P410

A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.

P301

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE:

P302

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

P303

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):

P304

ÎN CAZ DE INHALARE:

P305

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

P306

ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA:

P308

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:

P310

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P311

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

P312

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

P313

Consultați medicul.

P314

Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P315

Consultați imediat medicul.

P320

Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă).

P321

Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă).

P330

Clătiți gura.

P331

NU provocați voma.

P332

În caz de iritare a pielii:

P333

În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată:

P334

Introduceți în apă rece/acoperiți cu o compresă umedă.

P335

Îndepărtați particulele depuse pe piele.

P336

Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată.

P337

Dacă iritarea ochilor persistă:

P338

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P340

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P342

În caz de simptome respiratorii:

P351

Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.

P352

Spălați cu multă apă/…

P353

Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

P360

Clătiți imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

P361

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

P362

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

P363

Spălați îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

P364

Și spălați înainte de reutilizare.

P370

În caz de incendiu:

P371

În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs:

P372

Risc de explozie în caz de incendiu.

P373

NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.

P374

Stingeți incendiul de la o distanță rezonabilă, luând măsuri normale de precauție.

P375

Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

P376

Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță.

P377

Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță.

P378

A se utiliza… pentru a stinge.

P380

Evacuați zona.

P381

Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță.

P390

Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

P391

Colectați scurgerile de produs.

P301 + P310

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P301 + P312

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

P301 + P330 + P331

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma.

P302 + P334

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: introduceți în apă rece/acoperiți cu o compresă umedă.

P302 + P352

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/…

P303 + P361 + P353

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

P304 + P340

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305 + P351 + P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P306 + P360

ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiți imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

P308 + P311

ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P308 + P313

ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P332 + P313

În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

P333 + P313

În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P335 + P334

Îndepărtați particulele depuse pe piele. Introduceți în apă rece/acoperiți cu o compresă umedă.

P337 + P313

Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P342 + P311

În caz de simptome respiratorii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P361 + P364

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.

P362 + P364

Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.

P370 + P376

În caz de incendiu: opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță.

P370 + P378

În caz de incendiu: a se utiliza… pentru a stinge.

P370 + P380

În caz de incendiu: evacuați zona.

P370 + P380 + P375

În caz de incendiu: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

P371 + P380 + P375

În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

P401

A se depozita…

P402

A se depozita într-un loc uscat.

P403

A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

P404

A se depozita într-un recipient închis.

P405

A se depozita sub cheie.

P406

Depozitați într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din… cu dublură interioară rezistentă la coroziune.

P407

Păstrați un spațiu gol între stive/paleți.

P410

A se proteja de lumina solară.

P411

A se depozita la temperaturi care să nu depășească … o C/… o F.

P412

Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 o C/ 122 o F.

P413

Depozitați cantitățile în vrac mai mari de … kg/ … lbs la temperaturi care să nu depășească … o C/… o F.

P420

Depozitați departe de alte materiale.

P422

Depozitați conținutul sub …

P402 + P404

A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.

P403 + P233

A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P403 + P235

A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

P410 + P403

A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

P410 + P412

A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 o C/ 122 o F.

P411 + P235

A se depozita la temperaturi care să nu depășească … o C/… o F. A se păstra la rece.

P501

Aruncați conținutul/recipientul la …

P502

Adresați-vă producătorului pentru informații privind recuperarea/reciclarea

 

Serviciile oferite

 

Informaţii utile