Fraze de precauţie P

Fișa cu date de securitate bază de cunoștințe – Frazele de precauţie P

Frazele de pericol și de precauție sunt codificate folosind un cod alfanumeric unic, care constă dintr-o literă și trei numere, după cum urmează:

  • litera „H” (pentru „fraza de pericol„) sau „P” (pentru „fraza de precauție”). Rețineți că frazele de pericol care sunt transmise de DSD și DPD, dar care nu sunt incluse în GHS sunt codificate ca „EUH”;
  • o cifră care desemnează tipul de pericol, de ex. „2” pentru pericolele fizice; și
  • două numere care corespund numerotării succesive a pericolelor, cum ar fi explozivitatea (codurile de la 200 la 210), inflamabilitatea (codurile de la 220 la 230) etc.

Etichetele dvs. ar trebui să conțină frazele de precauție relevante (articolul 22 din CLP), care oferă sfaturi cu privire la măsurile de prevenire sau de reducere la minimum a efectelor adverse asupra sănătății umane sau asupra mediului, cauzate de pericolele substanței sau amestecului dumneavoastră. Frazele de precauție relevante pentru fiecare clasificare specifică a pericolelor sunt stabilite în tabelele din părțile 2-5 din anexa I al regulamentului CLP.

Frazele de precauție trebuie selectate în conformitate cu articolul 28 și cu partea 1 din anexa IV al reg. CLP  Orice selecție ar trebui să ia în considerare, de asemenea, frazele de pericol utilizate și utilizarea sau utilizările intenționate sau identificate ale substanței sau amestecului.  În mod normal, nu trebuie să apară mai mult de șase fraze de precauție pe etichetă, cu excepția cazului în care sunt necesare mai multe fraze pentru a reflecta natura și gravitatea pericolelor.  Pentru a oferi asistență în selectarea celor mai adecvate fraze de precauție, vom oferi îndrumări suplimentare în secțiunile respective.

Partea 2 din anexa IV al reg. CLP enumeră formularea corectă a frazelor de precauție, aşa cum acestea trebuie să apară pe etichetele dumneavoastră. Frazele de pericol ale unei limbi trebuie grupate împreună cu frazele de precauție de aceeași limbă pe etichetă.

EN  I  DE  I  FR  I  ES  I  IT  I  PL  I  CS  I  RO  I  SL  I  SK  I  HU  

Modificări în frazele P

REGULAMENTUL (UE) 2019/521 AL COMISIEI din 27 martie 2019 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Se aplică de la 17 octombrie 2020.

În tabelul 6.1, rubrica referitoare la codul P103 se înlocuiește cu următorul text:

P103 – Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

Rubrica referitoare la codul P280 se înlocuiește cu următorul text:

P280 – A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție a auzului/…

Rubricile referitoare la codurile P371 + P380 + P375 se înlocuiesc cu următorul text:

P371 + P380 + P375 – În caz de incendiu de proporții și de cantități mari: A se evacua zona. A se stinge incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

 

La tabelul 1.2, se adaugă următoarea rubrică nouă:

P212 – A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare.

P503 – A se adresa producătorului/furnizorului/… pentru informații privind eliminarea/recuperarea/reciclarea

 

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

Paragraful introductiv al anexei IV se înlocuiește cu următorul text:

Această anexă stabilește o matrice care include frazele de precauție pentru fiecare clasă de pericol și categorie de pericol în funcție de tipul de frază de precauție. Matricea orientează asupra selectării frazelor de precauție corespunzătoare și include elemente pentru toate categoriile de acțiuni de securitate. Se utilizează toate elementele specifice referitoare la anumite clase de pericol. În plus, atunci când este relevant, se utilizează frazele de precauție generale, care nu sunt legate de o anumită clasă sau categorie de pericol.

Pentru a oferi flexibilitate în aplicarea frazelor de securitate, se încurajează utilizarea de combinații sau de consolidări ale frazelor de precauție pentru a se economisi spațiu pe etichete și pentru a se îmbunătăți lizibilitatea. Matricea și tabelele din partea 1 a prezentei anexe includ un număr de fraze de precauție combinate. Acestea sunt, totuși, doar exemple, iar furnizorii pot combina și consolida în continuare frazele, în cazul în care acest lucru contribuie la claritatea și la comprehensibilitatea informațiilor cuprinse pe etichete în conformitate cu articolul 22 și cu articolul 28 alineatul (3).

Fără a aduce atingere articolului 22, frazele de precauție care apar pe etichete sau în fișele cu date de securitate pot include modificări de text minore față de cele stabilite în prezenta anexă, dacă aceste modificări ajută la comunicarea informațiilor privind siguranța și dacă nu se diminuează sau nu se compromite recomandarea de siguranță. Acestea pot include variații ale ortografiei, sinonime sau alți termeni echivalenți corespunzător regiunii în care produsul este furnizat și utilizat.

Pentru a asigura coerența dintre etichetare și fișa cu date de securitate, este important să actualizați și fișa cu date de securitate atunci când etichetarea a fost modificată!

 

Lista completă al frazelor P

P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare.

P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P210 – A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 – Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P220 – A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile.

P222 – A nu se lăsa în contact cu aerul.

P223 – A nu se lăsa în contact cu apa.

P230 – A se păstra umezit cu…

P231 – A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/…

P232 – A se proteja de umiditate.

P233 – Păstrați recipientul închis etanș.

P234 – A se păstra numai în ambalajul original.

P235 – A se păstra la rece.

P240 – Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție.

P241 – Utilizați echipamente [electrice/de ventilare/de iluminat/…] antideflagrante.

P242 – Nu utilizați unelte care produc scântei.

P243 – Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.

P244 – Feriti valvele si racordurile de ulei si grăsime.

P250 – A nu se supune la abraziuni/șocuri/frecare/… .

P251 – Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P260 – Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul.

P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul.

P262 – Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P263 – Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării.

P264 – Spălați-vă … bine după utilizare.

P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P272 – Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P273 – Evitați dispersarea în mediu.

P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P282 – Purtați mănuși izolante împotriva frigului și echipament de protecție a feței sau a ochilor.

P283 – Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc sau ignifugă.

P284 – [În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

P231 + P232 – A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/…. A se proteja de umiditate.

P301 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE:

P302 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

P303 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):

P304 – ÎN CAZ DE INHALARE:

P305 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

P306 – ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA:

P308 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:

P310 – Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P311 – Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

P312 – Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

P313 – Consultați medicul.

P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P315 – Consultați imediat medicul.

P320 – Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă).

P321 – Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă).

P330 – Clătiți gura.

P331 – NU provocați voma.

P332 – În caz de iritare a pielii:

P333 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată:

P334 – Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă].

P335 – Îndepărtați particulele depuse pe piele.

P336 – Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată.

P337 – Dacă iritarea ochilor persistă:

P338 – Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P340 – Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P342 – În caz de simptome respiratorii:

P351 – Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.

P352 – Spălați cu multă apă/…

P353 – Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

P360 – Clătiți imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

P361 – Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

P362 – Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

P363 – Spălați îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

P364 – Și spălați înainte de reutilizare.

P370 – În caz de incendiu:

P371 – În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs:

P372 – Risc de explozie.

P373 – NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.

P374 – Stingeți incendiul de la o distanță rezonabilă, luând măsuri normale de precauție.

P375 – Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

P376 – Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță.

P377 – Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță.

P378 – A se utiliza… pentru a stinge.

P380 – Evacuați zona.

P381 – În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere.

P390 – Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

P391 – Colectați scurgerile de produs.

P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P301 + P312 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/ … dacă nu vă simțiți bine.

P301 + P330 + P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma.

P302 + P334 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Introduceți în apă rece sau acoperiți cu o compresă umedă.

P302 + P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/…

P303 + P361 + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P306 + P360 – ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiți imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

P308 + P311 – ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P308 + P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

P332 + P313 – În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

P333 + P313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P335 + P334 – Îndepărtați particulele depuse pe piele. Introduceți în apă rece/acoperiți cu o compresă umedă.

P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P342 + P311 – În caz de simptome respiratorii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

P361 + P364 – Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.

P362 + P364 – Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.

P370 + P376 – În caz de incendiu: opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță.

P370 + P378 – În caz de incendiu: a se utiliza… pentru a stinge.

P370 + P380 + P375 – În caz de incendiu: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

P371 + P380 + P375 – În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

P401 – A se depozita în conformitate cu… .

P402 – A se depozita într-un loc uscat.

P403 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

P404 – A se depozita într-un recipient închis.

P405 – A se depozita sub cheie.

P406 – Depozitați într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din… cu dublură interioară rezistentă la coroziune.

P407 – Păstrați un spațiu gol între stive sau paleți.

P410 – A se proteja de lumina solară.

P411 – A se depozita la temperaturi care să nu depășească … o C/… o F.

P412 – Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 o C/ 122 o F.

P413 – Depozitați cantitățile în vrac mai mari de … kg/ … lbs la temperaturi care să nu depășească … o C/… o F.

P420 – A se depozita separat.

P402 + P404 – A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.

P403 + P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

P403 + P235 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

P410 + P403 – A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

P410 + P412 – A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 o C/ 122 o F.

P501 – Aruncați conținutul/recipientul la …

P502 – Adresați-vă producătorului sau furnizorului pentru informații privind recuperarea/reciclarea.

 

Serviciile oferite

 

Informaţii utile