Usługi tłumaczenia kart charakterystyki

MSDS-Europe Tłumaczenie karty charakterystyki (SDS)

 

Tłumaczenie kart charakterystyki wraz z profesjonalną korektą i adaptacją prawną zapewnia zgodność ich przetłumaczonej wersji z przepisami UE i kraju docelowego zarówno pod względem merytorycznym (treść), jak i formalnym (format). Profesjonalna korekta oznacza również usunięcie istniejących wad lub niespójności źródłowej karty charakterystyki oraz weryfikację poprawności klasyfikacji składników i mieszanin pod względem zagrożeń.

W przypadku usługi tłumaczenia kart charakterystyki bez profesjonalnej korekty i adaptacji prawnej nie sprawdzamy poprawności bezpieczeństwa chemicznego ani nie dokonujemy niezbędnych korekt. Karta charakterystyki przetłumaczona na język urzędowy kraju docelowego dostarczana klientom ma ten sam format i treść, co źródłowa karta charakterystyki.

Zapewniamy tłumaczenia kart charakterystyki z dowolnego języka urzędowego UE i na dowolny język urzędowy UE.

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych usług prosimy o kontakt z działem obsługi klienta

Poproś o wycenę tłumaczenia kart charakterystyki

Co to jest karta charakterystyki?

Dlaczego należy tłumaczyć karty charakterystyki?

Kto jest odpowiedzialny za przetłumaczenie karty charakterystyki i jej dostarczenie w łańcuchu dostaw?

Dlaczego ważne jest tłumaczenie kart charakterystyki?

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą firmę?

Znaczenie krajowej adaptacji i profesjonalnej weryfikacji w procesie tłumaczenia

Nasze usługi

Tłumaczenie karty charakterystyki wraz z profesjonalną korektą i dostosowaniem do wymogów prawnych (krajową adaptacją)

Tłumaczenie kart charakterystyki bez profesjonalnej korekty i adaptacji prawnej

Pozostałe usługi związane z tłumaczeniem kart charakterystyki

Poproś o wycenę tłumaczenia karty charakterystyki

Wsparcie klienta po przetłumaczeniu karty charakterystyki

Gwarancja

Co to jest karta charakterystyki?

Karta charakterystyki (ang. safety data sheet, SDS) to dokument zawierający wyczerpujące informacje na temat składu, właściwości fizycznych i chemicznych oraz wpływu substancji lub mieszaniny na zdrowie i środowisko. Zawiera między innymi wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem, jego użytkowania, przechowywania i utylizacji.

 

Dlaczego należy tłumaczyć karty charakterystyki?

Na terytorium EOG produkt chemiczny, dla którego należy opracować kartę charakterystyki, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie wraz z kartą charakterystyki przetłumaczoną na język urzędowy danego państwa członkowskiego. Tylko przetłumaczona karta charakterystyki umożliwia oznakowanie produktu chemicznego niezbędnymi informacjami oraz przeprowadzenie procedur zgłoszenia i dopuszczenia do obrotu.

Karty charakterystyki są ważnymi narzędziami komunikacji w łańcuchu dostaw, ułatwiającymi zainteresowanym stronom wypełnianie ich obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem substancji i mieszanin.

 

Kto jest odpowiedzialny za przetłumaczenie karty charakterystyki i jej dostarczenie w łańcuchu dostaw?

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH):

(5) Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzany do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

W związku z tym podmiotem odpowiedzialnym za przetłumaczenie i dostarczenie karty charakterystyki w języku urzędowym kraju docelowego będzie firma wwożąca produkt chemiczny do danego kraju. Oczywiście ze względów biznesowych partnerzy biznesowi mogą „przejąć” ten obowiązek i dobrowolnie dostarczyć kartę charakterystyki przetłumaczoną na język urzędowy kraju docelowego.

 

Dlaczego ważne jest tłumaczenie kart charakterystyki?

Tłumaczenie kart charakterystyki jest niezbędne do przeprowadzania czynności z użyciem substancji chemicznych i mieszanin na rynkach docelowych.

Tylko prawidłowo przetłumaczona i poprawna pod względem prawnym karta charakterystyki spełnia wymogi merytoryczne i formalne określone w odpowiednich przepisach.

 

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą firmę?

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe

ToxInfo Kft. jest wiodącą firmą usługową i konsultingową na Węgrzech, specjalizującą się w bezpieczeństwie chemicznym.

Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w tłumaczeniu kart charakterystyki oraz ciągłe doskonalenie zawodowe gwarantują wysoką jakość opracowanej karty charakterystyki i jej zgodność z wymogami prawnymi.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom usługi najwyższej jakości, które w pełni zaspokoją ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

ToxInfo — ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego.

 

Międzynarodowe doświadczenie w tłumaczeniu kart charakterystyki

Od 2004 roku firma ToxInfo Kft. działająca pod międzynarodową marką MSDS-Europe świadczy usługi eksportowe w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, głównie w zakresie aktualizacji i tłumaczenia kart charakterystyki.
To właśnie dzięki oczekiwaniom szerokiego grona naszych międzynarodowych klientów osiągnęliśmy najwyższy możliwy poziom umiejętności zawodowych, wewnętrznych mechanizmów kontroli jakości i systemu szkoleń.

 

Ciągłe wprowadzanie innowacji i nastawienie na rozwiązywanie problemów

W ramach projektu wspieranego i wdrażanego przez fundusz NRDI (pl. Krajowy Fundusz ds. Badań, Rozwoju i Innowacji) opracowano nowy proces i powiązaną platformę usługową, umożliwiającą wyszukanie w bazie danych kart charakterystyki wymagających przeglądu w przypadku zmian prawnych.

Usługa kontroli kart charakterystyki

 

Znaczenie krajowej adaptacji i profesjonalnej weryfikacji w procesie tłumaczenia

Podczas tłumaczenia i profesjonalnego przeglądu karty charakterystyki bierzemy pod uwagę zarówno aspekty adaptacji do wymogów krajowych, jak i profesjonalnego przeglądu oraz odpowiednio modyfikujemy tłumaczoną kartę charakterystyki.

Adaptacja do wymogów krajowych

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa chemicznego stanowią ujednolicone „ramy prawne” UE. Mimo to w każdym państwie członkowskim, w tym na Węgrzech, obowiązują szczegółowe przepisy, których nie można spełnić poprzez dosłowne tłumaczenie obcojęzycznej karty charakterystyki.

Profesjonalny przegląd

Przetłumaczona karta charakterystyki substancji lub mieszaniny chemicznej wprowadzanej do obrotu musi być zgodna z wymogami prawnymi obowiązującymi w momencie tłumaczenia karty.

Jak wynika z doświadczenia, źródłowa karta charakterystyki jest często opracowywana zgodnie z poprzednią wersją przepisów, dlatego nasi eksperci również aktualizują kartę charakterystyki podczas procesu tłumaczenia, aby spełniała aktualne wymagania formalne i merytoryczne.

Dodatkowo przeprowadzany jest także profesjonalny przegląd w celu usunięcia błędów w dokumencie źródłowym.

Typowe błędy źródłowych kart charakterystyki:

 • nieścisłości formalne i merytoryczne,
 • sprzeczne, źle sformułowane zdania,
 • nieprawidłowa klasyfikacja pod względem zagrożeń, nieprawidłowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności,
 • brak odniesień do krajowych przepisów.

 

Nasze usługi

Tłumaczenie karty charakterystyki wraz z profesjonalną korektą i dostosowaniem do wymogów prawnych (krajową adaptacją)

Podczas tłumaczenia i profesjonalnej adaptacji kart charakterystyki stosujemy przepisy art. 31 rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH), rozporządzenia (UE) 2020/878 oraz odpowiednie przepisy obowiązujące w kraju docelowym.

Dostarczamy naszym klientom karty charakterystyki, które są zgodne zarówno z przepisami UE, jak i krajowymi, poprawne pod względem merytorycznym i formalnym oraz przetłumaczone na język urzędowy kraju docelowego.

 

Oferujemy tłumaczenie kart charakterystyki wraz z profesjonalną korektą na następujące języki oraz z następujących języków:

Angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, holenderski, chorwacki, polski, łotewski, litewski, węgierski, niemiecki, włoski, portugalski, rumuński, hiszpański, szwedzki i słoweński.

 

Procedura tłumaczeń i profesjonalnej korekty kart charakterystyki

Podczas tłumaczenia karty charakterystyki sprawdzana jest również jej zawartość merytoryczna, a klienci otrzymują przetłumaczoną kartę w formacie spełniającym wymogi formalne obowiązujące w momencie tłumaczenia.

Podczas profesjonalnej korekty weryfikowane i w razie potrzeby modyfikowane i uzupełniane są następujące dane:

 • Weryfikacja i modyfikacja nazw IUPAC składników i ich klasyfikacji pod względem zagrożeń oraz w razie potrzeby ich uzupełnienie
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) lub weryfikacja i w razie potrzeby korekta istniejącej klasyfikacji (np. weryfikacja zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i środki ostrożności)
 • Formalna zmiana karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/878
 • Weryfikacja dokładności zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i środki ostrożności oraz ich korekta w razie potrzeby
 • Dostosowanie wymagań karty charakterystyki do klasyfikacji pod względem zagrożeń
 • Podanie brakujących wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia
 • Podanie kodu odpadów
 • Tworzenie logicznie spójnej karty charakterystyki, pozbawionej wewnętrznych sprzeczności
 • Weryfikacja informacji dotyczących transportu (klasa ADR, numer UN itp.)
 • Zastąpienie ogólnych, sprzecznych lub niewłaściwie sformułowanych stwierdzeń profesjonalnie i stylistycznie poprawnymi zdaniami.

 

Ważne uwagi dotyczące przetłumaczonych i profesjonalnie sprawdzonych kart charakterystyki

Profesjonalnie sprawdzona karta charakterystyki może różnić się od dokumentu źródłowego zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym (ze względu na poprawki prawne lub usunięte błędy).

Jeśli nasz klient nalega na dokładne tłumaczenie dokumentu źródłowego bez korekty i profesjonalnej adaptacji, zalecamy zamówienie usługi tłumaczenia karty charakterystyki bez profesjonalnej korekty. W takim przypadku jednak nie możemy zagwarantować zgodności karty z prawem.

Zapytanie ofertowe o usługi związane z kartami charakterystyk

 

Tłumaczenie kart charakterystyki bez profesjonalnej korekty i adaptacji prawnej

Podczas tłumaczenia karty charakterystyki nie zmieniamy jej treści (nie usuwamy błędów ani nie poprawiamy nieścisłości) ani formatu. Nasza usługa obejmuje jedynie tłumaczenie karty na wybrany język docelowy.

 

Oferujemy tłumaczenie kart charakterystyki na następujące języki i z następujących języków:

Angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, holenderski, chorwacki, polski, łotewski, litewski, węgierski, niemiecki, włoski, portugalski, rumuński, hiszpański, szwedzki, słowacki i słoweński.

 

Gwarancje jakości dla przetłumaczonych kart charakterystyki

Zapewniamy naszym klientom dokładne i precyzyjne tłumaczenie. Przetłumaczona karta charakterystyki będzie identyczna zarówno pod względem formalnym (format), jak i merytorycznym (treść) jak „oryginalna” karta charakterystyki.

Gwarantujemy stosowanie profesjonalnie i stylistycznie poprawnych zdań oraz odpowiedniej terminologii.

 

Specjalne warunki gwarancji

Gdy tłumaczenie jest wykonywane bez profesjonalnej korekty i adaptacji prawnej, możemy jedynie przyjąć odpowiedzialność za dokładność naszych usług tłumaczenia, ale nie za zgodność karty charakterystyki z oficjalnymi wymogami kraju docelowego.

W większości przypadków tłumaczenie bez odpowiedniej adaptacji nie zapewnia zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego w kraju docelowym (zwłaszcza gdy oryginalny dokument źródłowy nie jest zgodny).

Zapytanie ofertowe o usługi związane z kartami charakterystyk

 

Pozostałe usługi związane z tłumaczeniem kart charakterystyki

 • Kontrola kart charakterystyki

W przypadku zmiany przepisów wskazujemy karty charakterystyki wymagające zmiany. Usługę tę można zamówić wyłącznie wraz z naszą usługą tłumaczenia kart charakterystyki. Dzięki temu przy jednorazowej płatności zyskuje się gwarancję zgodności karty z przepisami przez 24 miesiące. Więcej informacji

 • Tworzenie wersji roboczej etykiety

Określenie elementów etykiety zgodnie z przetłumaczoną kartą charakterystyki z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP), a także innych specjalnych wymogów dotyczących określonych produktów (takich jak farby zawierające LZO, środki czyszczące, produkty biobójcze itp.). Więcej informacji

 • Zgłoszenie PCN

Zgłaszanie za pośrednictwem portalu PCN (w chmurze IUCLID) niebezpiecznych mieszanin objętych załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/542 z późniejszymi zmianami. Więcej informacji

 • SOS — szybkie usługi

Zapewniamy również „ekspresową” 24-godzinną lub „szybką” 72-godzinną usługę tłumaczenia kart charakterystyki (w zależności od naszych aktualnych możliwości i liczby wymaganych kart charakterystyki). Więcej informacji

 

Poproś o wycenę tłumaczenia karty charakterystyki

Po wypełnieniu naszego formularza ofertowego online lub wysłaniu zapytania pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin przygotujemy ofertę na opracowanie karty charakterystyki.

Prosimy o wskazanie ewentualnych usług dodatkowych w sekcji komentarzy formularza.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług, procesu zamawiania lub bezpieczeństwa chemicznego prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Poproś o wycenę online tłumaczenia karty charakterystyki

Długoterminowa współpraca

W przypadku ciągłego zapotrzebowania na nasze usługi oferujemy w ramach umowy ramowej możliwość uzyskania skumulowanych rabatów cenowych na karty charakterystyki zamówione w określonym okresie (np. miesiąc kalendarzowy lub kwartał) oraz odroczony termin płatności.

Aby uzyskać więcej informacji lub projekt umowy, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta

 

Wsparcie klienta po przetłumaczeniu karty charakterystyki

Program wsparcia klientów firmy MSDS-Europe

Naszym klientom oferujemy wsparcie osobistego doradcy zapewniającego sprawną obsługę ich zamówień.

Dla nas wsparcie klienta nie kończy się na weryfikacji i dostarczeniu kart charakterystyki.

Nawet po zakończeniu świadczenia usługi osobisty doradca będzie pomagać w interpretacji i korzystaniu z kart charakterystyki oraz w rozwiewaniu wątpliwości związanych z obowiązującymi przepisami.

Program wsparcia klienta — razem dla bezpieczeństwa chemicznego

 

Gwarancja

Udzielamy pełnej profesjonalnej i finansowej gwarancji na przetłumaczone karty charakterystyki.

Nasza gwarancja finansowa obejmuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód wynikających z błędów wykonania.

Dział obsługi klienta rozpatruje wszelkie uwagi lub wnioski w ciągu 24 godzin i niezwłocznie informuje klientów o wynikach postępowania.

Obsługa klienta

 

Pozostałe powiązane usługi

 

Najnowsze artykuły

 

Polecane artykuły

 

Przydatne profesjonalne materiały

Baza wiedzy na temat kart charakterystyki
Baza wiedzy na temat kart charakterystyki zapewnia pomoc w interpretacji kart charakterystyki i związanych z nimi przepisów prawnych.