Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki

MSDS-Europe – Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki

 

W ramach naszej usługi tworzymy naszemu klientowi profesjonalnie skorygowaną kartę charakterystyki, która w pełni spełnia wymagania obecnych przepisów.
Podczas tworzenia nowej karty charakterystyki stosujemy zapisy artykułu 31 rozporządzenia (UE) 1907/2006 (REACH), rozporządzeniem (UE) 2015/830 / ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 i innych odpowiednich przepisów.

Dla produktów kosmetycznych oferujemy usługa tworzenie kart charakterystyk dla produktów kosmetycznych.

 

Może być konieczna kompilacja, tworzenie karty charakterystyki

Kompilacja karty charakterystyki może być wymagana głównie w przypadku mieszanin produkcyjnych lub jeśli dostawca z jakiegoś powodu (np. Import) nie dostarcza odpowiedniej karty charakterystyki.

Nasi eksperci tworzą kartę charakterystyki w oparciu o treść i niektóre inne stosowne dane.

 

Zapewnianie jakości w procesie tworzenia kart charakterystyk

Dzięki ponad 15-letniemu profesjonalnemu doświadczeniu i kilku innowacjom ukierunkowanym na proces, nasza firma z sukcesem opracowała wysokiej klasy procesy, które zapewniają wysoką jakość tłumaczenia i tworzenia kart charakterystyk.

Naszym celem jest dostarczenie do naszych klientów karty charakterystyki, które spełniają wszystkie obowiązujące przepisy. Sekretem doskonałej karty charakterystyki jest wysokiej jakości aktualne doświadczenie i kontrola mechanizmów używanych podczas procesu.

 

Proces

Nasz ekspert przygotowuje nową kartę charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o dostępne informacje i wiedzę dokładnego składu.

 

Zakres naszej usługi tworzenia karty charakterystyki

 • Tworzenie karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/830 / ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 i odpowiednimi rozporządzeniami UE.
 • Zapewnienie nazwy IUPAC i klasyfikacji zagrożeń składników
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)
 • Wybór zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z kategoriami zagrożeń produktu
 • Zapewnienie wartości ograniczenia narażenia zawodowego
 • Zapewnienie Europejskiego Kodu Odpadów
 • Tworzenie logicznie poprawnej karty charakterystyki, która nie zawiera niezgodności
 • Zapewnienie informacji transportowych (klasa ADR, numer UN itp.)
 • Zapewnianie odpowiednich przepisów

 

Informacje/dane wymagane do kompilacji, tworzenia karty charakterystyki

 • Nazwa mieszaniny
 • Sposób użycia (przemysłowy, konsumencki, zawodowy)
 • Użycie produktu (np. farba elewacyjna)
 • Skład procentowy masy
 • Właściwości fizyczne i chemiczne (kolor, zapach, stan skupienia i jeśli dotyczy: wartość pH, temperatura zapłonu, lepkość, granice wybuchu itp.)
 • Zalecane metody usuwania
 • Jeśli dostępne: informacje dotyczące obsługi i przechowywania, dane/informacje toksykologiczne

Zapytanie ofertowe online – Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki

 

Gwarancja

Ponosimy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za przygotowanie/kompilację karty charakterystyki przez naszą firmę oraz za wszystkie powiązane usługi. Nasz gwarancja finansowa obejmuje zwrot wszystkich szkód pośrednich i bezpośrednich. Nasza obsługa klienta rozpocznie kontrolę zapytania w czasie 24 godzin.

Obsługa klienta

 

Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki - Program wsparcia klienta MSDS-EuropeProgram wsparcia klienta MSDS-Europe

Dzięki naszemu nastawieniu na klienta, które od zawsze definiuje kulturę korporacyjną MSDS-Europe, stworzyliśmy program wsparcia klienta w celu zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości usług.

Kontakt z kluczowymi klientami podczas realizacji usług związanych z kartami charakterystyki

Wierzymy, że wysoką jakość usług w zakresie bezpieczeństwa chemicznego można osiągnąć tylko poprzez bliski kontakt i dobrą komunikację. Naszym klientom przydzielamy dedykowaną osobę do kontaktu, aby zapewnić sprawny przebieg procesu zamówienia.

Wsparcie po wykonaniu usługi

Kontakt z klientem nie kończy się na zestawieniu i opracowaniu karty charakterystyki.

Osoba do kontaktu zapewni fachową pomoc w interpretacji i stosowaniu kart charakterystyki oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, również po wykonaniu usługi.

Program wsparcia klienta — razem dla bezpieczeństwa chemicznego

 

SDS control and quality certification

After the SDS has been prepared, we guarantee our customers that during a period of 3 years we will inform them about the SDSs to be updated because of some legislative change.

More information 

 

Usługi powiązane z naszą usługą kompilacji, tworzenia karty charakterystyki

 

Przydatny profesjonalny materiał związany z naszą usługą kompilacji, tworzenia karty charakterystyki