Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki

MSDS-Europe – Opracowanie i tworzenie kart charakterystyki

 

Podczas opracowywania kart charakterystyki stosujemy przepisy art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), rozporządzenia (UE) 2020/878 i innych odpowiednich przepisów krajowych.

W ramach usługi nasi klienci otrzymują profesjonalną i poprawną kartę charakterystyki, która jest w pełni zgodna z wymogami prawnymi.

Ze względów profesjonalnych nasza firma nie korzysta z „oprogramowania SDS” do przygotowywania kart charakterystyki. W procesie opracowywania kart charakterystyki uczestniczą wyłącznie eksperci znający przepisy bezpieczeństwa chemicznego i posiadający wystarczające doświadczenie w przygotowywaniu kart charakterystyki.

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych usług prosimy o kontakt z działem obsługi klienta

Poproś o wycenę opracowania nowej karty charakterystyki

Kiedy konieczne jest opracowanie nowej karty charakterystyki?

Wymogi prawne stosowane podczas opracowywania kart charakterystyki

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą firmę?

Nasze usługi

Opracowanie nowych kart charakterystyki

Zapewnienie jakości w procesie opracowywania kart charakterystyki

Pozostałe usługi związane z opracowywaniem kart charakterystyki

Poproś o wycenę opracowania karty charakterystyki

Wsparcie klienta po opracowaniu karty charakterystyki

Gwarancja

 

Kiedy konieczne jest opracowanie nowej karty charakterystyki?

Nowe karty charakterystyki mogą być niezbędne przede wszystkim dla dalszych użytkowników produkujących mieszaniny oraz przedsiębiorstw importujących substancje i mieszaniny chemiczne.

Zazwyczaj podczas produkcji mieszaniny znany jest tylko jej skład oraz podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne, ale na podstawie tych danych i z uwzględnieniem odpowiednich przepisów nasi eksperci są w stanie opracować odpowiednią kartę charakterystyki.

Importując substancje lub mieszaniny chemiczne, należy pamiętać, że wymogi dotyczące kart charakterystyki i związana z nimi odpowiedzialność spoczywają wyłącznie na importerze. W związku z tym może być nadal konieczne przygotowanie nowej karty charakterystyki (lub dokonanie przeglądu istniejącej), nawet jeśli została ona dostarczona przez dostawcę.

 

Wymogi prawne stosowane podczas opracowywania kart charakterystyki

Przygotowując karty charakterystyki, stosujemy odpowiednie przepisy UE i kraju docelowego obowiązujące w momencie opracowania karty.

Pracownicy naszej firmy posiadają aktualną wiedzę dzięki ciągłemu monitorowaniu zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego.

Wymagania dotyczące treści i formatu kart charakterystyki

Rozporządzenie (UE) 2020/878 zawierające wymogi dotyczące treści i formatu kart charakterystyki, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastąpiło rozporządzenie (UE) 2015/830.

Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie karty charakterystyki dołączone do produktów znajdujących się w obrocie muszą być zgodne z rozporządzeniem (UE) 2020/878 (zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)) i tylko te wymogi prawne muszą być stosowane podczas opracowywania kart charakterystyki.

 

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą firmę?

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe

ToxInfo Kft. jest wiodącą firmą usługową i konsultingową na Węgrzech, specjalizującą się w bezpieczeństwie chemicznym.

Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w opracowywaniu kart charakterystyki oraz ciągłe doskonalenie zawodowe gwarantują wysoką jakość opracowanej karty charakterystyki i jej zgodność z wymogami prawnymi.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom usługi najwyższej jakości, które w pełni zaspokoją ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

ToxInfo — ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego.

 

Ciągłe wprowadzanie innowacji i nastawienie na rozwiązywanie problemów

W ramach projektu wspieranego i wdrażanego przez fundusz NRDI (pl. Krajowy Fundusz ds. Badań, Rozwoju i Innowacji) opracowano nowy proces i powiązaną platformę usługową, umożliwiającą wyszukanie w bazie danych kart charakterystyki wymagających przeglądu w przypadku zmian prawnych. Usługa kontroli kart charakterystyki

 

Nasze usługi

Opracowanie nowych kart charakterystyki

Nasi eksperci przygotowują karty charakterystyki na podstawie dostępnych danych, informacji i dokładnego składu mieszaniny oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi.

Dane i informacje wymagane do opracowania karty charakterystyki

 • „wymyślna nazwa” mieszaniny,
 • zamierzone zastosowanie (przemysłowe, prywatne, zawodowe),
 • przeznaczenie mieszaniny (np. farba elewacyjna),
 • procentowy skład masy,
 • właściwości fizyczne i chemiczne (barwa, zapach, stan i w stosownych przypadkach pH, temperatura zapłonu, lepkość, granice wybuchowości itp.),
 • zalecane metody recyklingu,
 • informacje dotyczące obchodzenia się i przechowywania, dane i informacje toksykologiczne, o ile nasi klienci je posiadają.

 

W ramach opracowywania kart charakterystyki wykonujemy między innymi następujące zadania cząstkowe:

 • Klasyfikacja zagrożeń mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
 • Określenie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i środki ostrożności w zależności od zagrożeń związanych z produktem
 • Określenie składników, które należy wskazać w karcie charakterystyki (w przypadku mieszanin)
 • Weryfikacja i korekta nazwy nomenklatury IUPAC i klasyfikacji składników mieszaniny
 • Podanie wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy zgodnie z krajowymi wymogami kraju docelowego (jeśli istnieją)
 • Przypisanie kodu odpadów
 • Opracowanie logicznie spójnej karty charakterystyki, pozbawionej wewnętrznych sprzeczności
 • Podanie informacji dotyczących transportu (klasa ADR, numer UN itp.)

 

Oferujemy opracowanie nowej karty charakterystyki w następujących językach:

Angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, holenderski, chorwacki, polski, łotewski, litewski, węgierski, niemiecki, włoski, portugalski, rumuński, hiszpański, szwedzki, słowacki i słoweński.

Jeśli mieszanina jest wprowadzana do obrotu w wielu krajach przeznaczenia, wystarczy opracować jedną kartę charakterystyki, a wersje w dodatkowych językach można zamówić za pośrednictwem naszych usług tłumaczenia kart charakterystyki.

Poproś o wycenę online opracowania karty charakterystyki

 

Zapewnienie jakości w procesie opracowywania kart charakterystyki

Naszym celem jest dostarczanie klientom kart charakterystyki, które są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dzięki naszemu ponad 20-letniemu doświadczeniu zawodowemu i kilku innowacyjnym rozwiązaniom zorientowanym na proces nasza firma opracowała wewnętrzne procesy kontroli jakości, które plasują nas w międzynarodowej czołówce pod względem zapewnienia jakości w zakresie opracowywania kart charakterystyki.

Wysoki poziom aktualnej wiedzy specjalistycznej i mechanizmy kontroli stosowane w naszych procesach pracy zapewniają wysoką profesjonalną jakość tworzonych przez nas kart charakterystyki.

 

Pozostałe usługi związane z opracowywaniem kart charakterystyki

 • Kontrola kart charakterystyki

W przypadku zmiany przepisów wskazujemy karty charakterystyki wymagające zmiany. Usługę tę można zamówić wyłącznie wraz z naszą usługą opracowania kart charakterystyki. Dzięki temu przy jednorazowej płatności zyskuje się gwarancję zgodności karty z przepisami przez 24 miesiące. Więcej informacji

 • Tworzenie wersji roboczej etykiety

Określenie elementów etykiety zgodnie z opracowaną kartą charakterystyki z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP), a także innych specjalnych wymogów dotyczących określonych produktów (takich jak farby zawierające LZO, środki czyszczące, produkty biobójcze itp.). Więcej informacji

 • Zgłoszenie PCN

Zgłaszanie za pośrednictwem portalu PCN (w chmurze IUCLID) niebezpiecznych mieszanin objętych załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/542 z późniejszymi zmianami. Więcej informacji

 • SOS — szybkie usługi

Zapewniamy również „ekspresową” 24-godzinną lub „szybką” 72-godzinną usługę opracowania nowych kart charakterystyki (w zależności od naszych aktualnych możliwości i liczby wymaganych kart charakterystyki). Więcej informacji

 

Poproś o wycenę opracowania karty charakterystyki

Po wypełnieniu naszego formularza ofertowego online lub wysłaniu zapytania pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin przygotujemy ofertę na opracowanie karty charakterystyki.

Prosimy o wskazanie ewentualnych usług dodatkowych w sekcji komentarzy formularza.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług, procesu zamawiania lub bezpieczeństwa chemicznego prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Poproś o wycenę online opracowania karty charakterystyki

 

Długoterminowa współpraca

W przypadku ciągłego zapotrzebowania na nasze usługi oferujemy w ramach umowy ramowej możliwość uzyskania skumulowanych rabatów cenowych na karty charakterystyki zamówione w określonym okresie (np. miesiąc kalendarzowy lub kwartał) oraz odroczony termin płatności.

Aby uzyskać więcej informacji lub projekt umowy, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta

 

Wsparcie klienta po opracowaniu karty charakterystyki

Program wsparcia klientów firmy MSDS-Europe

Naszym klientom oferujemy wsparcie osobistego doradcy zapewniającego sprawną obsługę ich zamówień.

Dla nas wsparcie klienta nie kończy się na opracowaniu i dostarczeniu kart charakterystyki.
Nawet po zakończeniu świadczenia usługi osobisty doradca będzie pomagać w interpretacji i korzystaniu z kart charakterystyki oraz w rozwiewaniu wątpliwości związanych z obowiązującymi przepisami.

Program wsparcia klienta — razem dla bezpieczeństwa chemicznego

 

Gwarancja

Udzielamy pełnej profesjonalnej i finansowej gwarancji na karty charakterystyki opracowane przez naszą firmę.

Nasza gwarancja finansowa obejmuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód wynikających z błędów wykonania.

Dział obsługi klienta rozpatruje wszelkie uwagi lub wnioski w ciągu 24 godzin i niezwłocznie informuje klientów o wynikach postępowania.

Obsługa klienta

 

Pozostałe powiązane usługi

Najnowsze artykuły

 

Polecane artykuły

 

Przydatne profesjonalne materiały

Baza wiedzy na temat kart charakterystyki
Baza wiedzy na temat kart charakterystyki zapewnia pomoc w interpretacji kart charakterystyki i związanych z nimi przepisów prawnych.