Piktogramy o zagrożeniach zgodne z przepisami CLP

Baza wiedzy kart charakterystyk – Piktogram o zagrożeniu

 

Ogólny opis piktogramów o zagrożeniach

Piktogram o zagrożeniu to obrazowe przedstawienie szczególnego zagrożenia.
Odpowiednio klasyfikacja substancji lub mieszanin określa piktogramy o zagrożeniach, które należy umieścić na etykiecie, jak określono w częściach 2 (zagrożenia fizyczne), 3 (zagrożenia dla zdrowia) i 4 (zagrożenia środowiskowe) załącznika I do CLP (artykuł 19 CLP).

Konieczność stosowania piktogramów o zagrożeniach, zgodnie z określoną klasy zagrożenia i kategorią zagrożenia, można znaleźć w załączniku V do CLP.

 

Piktogram o zagrożeniu na etykiecie

Kolor i sposób przedstawienia etykiet musi zapewnić dobrą widoczność piktogramu o zagrożeniu i jego tła. Piktogramy o zagrożeniach mają kształt kwadratu, o ustawieniu rombu i muszą mieć czarny symbol na białym tle z czerwoną obwódką (akapit 1.2.1 załącznika I do CLP).

Każdy piktogram musi zakrywać przynajmniej jedną piętnastą powierzchni etykiety o zagrożeniu, ale nie mniej niż 1 cm2.

 

Użycie piktogramów o zagrożeniach w procesie klasyfikacji CLP

Zgodnie z artykułem 19 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 roku na temat klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i zastępujące dyrektyw 67/548/EWG and 1999/45/WE i zmieniające rozporządzenie, muszą być używane w klasyfikacji CLP następujące piktogramy o zagrożeniach.

 

Piktogramy o zagrożeniach CLP

 

Pobierz piktogramy o zagrożeniach

Można kliknąć na odpowiedni obraz, aby zobaczyć większy rozmiar lub pobrać wybrany piktogram o zagrożeniu.

 

Oferowane usługi

 

Użyteczne informację