Zmiana rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa chemicznego

MSDS-Europe – Obserwator zmian rozporządzeń

 

rozporządzeń - bezpieczeństwa chemicznego

Aby wyszukiwać rozporządzeń można również użyć pola wyszukiwania na naszej stronie głównej.
Wprowadzając odpowiednie słowa kluczowe lub numer rozporządzenia, którego się szuka, można szybko i łatwo zobaczyć i pobrać odpowiednie przepisy dotyczące bezpieczeństwa chemicznego.

 

Nowe i zmienione rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa chemicznego

 

2024

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/197 z dnia 19 października 2023 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji

 

2023

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/923 z dnia 3 maja 2023 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do ołowiu i jego związków w PCW

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/707 z dnia 19 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

2022

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/586 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Data ostateczna: 1 maja 2025 r

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

SPROSTOWANIA

Strona 4, art. 2 akapit drugi:

zamiast: „Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 23 listopada 2023 r.”,

powinno być: „Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2023 r.”.

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/643 z dnia 10 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 w odniesieniu do wykazów pestycydów, chemikaliów przemysłowych, trwałych zanieczyszczeń organicznych i rtęci oraz aktualizacji kodów celnych

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2022 r

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r.

zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

 

2021

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/2204 z dnia 13 grudnia 2021 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR)

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/2045 z dnia 23 listopada 2021 r.

zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/2030 z dnia 19 listopada 2021 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do N,N-dimetyloformamidu

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1962 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie sprostowania załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

Sprostowanie do dyrektywy Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r.

ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywę Komisji 2000/39/WE

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1297 z dnia 4 sierpnia 2021 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do perfluorowanych kwasów karboksylowych zawierających od 9 do 14 atomów węgla w łańcuchu (PFCA C9-C14), ich soli oraz substancji pochodnych PFCA C9-C14

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1199 z dnia 20 lipca 2021 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w granulatach lub ścinkach wykorzystywanych jako materiał wypełniający na boiskach ze sztuczną murawą lub w postaci luźnej na placach zabaw lub w zastosowaniach sportowych

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/979 z dnia 17 czerwca 2021 r.

zmieniające załączniki VII–XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/876 z dnia 31 maja 2021 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do wniosków o udzielenie zezwolenia i sprawozdań z przeglądu dotyczących zastosowań substancji do produkcji starszych części zamiennych oraz do naprawy wyrobów i produktów złożonych, które nie są już produkowane, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/849 z dnia 11 marca 2021 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/643 z dnia 3 lutego 2021 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 1 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich

 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r.

ustanawiającego zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

 

2020

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r.

ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/2096 z dnia 15 grudnia 2020 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR), wyrobów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, trwałych zanieczyszczeń organicznych, niektórych substancji lub mieszanin ciekłych, nonylfenolu i metod badania barwników azowych

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1435 z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie obowiązków nałożonych na rejestrujących w zakresie aktualizacji ich rejestracji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1677 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w celu poprawy wykonalności wymogów informacyjnych dotyczących pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1676 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

zmieniające art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do farb na zamówienie

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów

 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1036 z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych w produktach biobójczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/659 z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej dokumentacji technicznej wymaganej do oceny materiałów, elementów składowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którą to normę opracowano na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/507 z dnia 7 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do odsetka dokumentacji rejestracyjnych wybranych w celu kontroli ich zgodności z przepisami

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2020/364 z dnia 17 grudnia 2019 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania kadmu w niektórych lampach analizujących odpornych na promieniowanie

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2020/365 z dnia 17 grudnia 2019 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych i wykończeniach końcówek w niektórych ręcznych silnikach spalinowych

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2020/366 z dnia 17 grudnia 2019 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu jako stabilizatora termicznego w polichlorku winylu stosowanym w niektórych wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro do analizy krwi i innych płynów i gazów ustrojowych

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

 

2019

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/957 z dnia 11 czerwca 2019 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktylo)silanetriolu oraz TDFA

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r.

zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r.

dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/330 z dnia 11 grudnia 2018 r.

zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/157 z dnia 6 listopada 2018 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r.

zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

 

2018

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/2005 z dnia 17 grudnia 2018 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP)

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1881 z dnia 3 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załączników I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII w celu uwzględnienia nanopostaci substancji

 

PROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r.

zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego)

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1513 z dnia 10 października 2018 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1A lub 1B

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/742 z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/741 z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w miedzi

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/740 z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w aluminium

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/739 z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/738 z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w elementach potencjometrów dostrojczych opartych na cermecie

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/737 z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w lutach do lutowania dotyczącego wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych z matrycą dyskową i planarną z otworami przelotowymi

 

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/736 z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia niektórych komponentów elektrycznych i elektronicznych zawierających ołów w szkle lub ceramice

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/675 z dnia 2 maja 2018 r.

zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/589 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/588 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/35 z dnia 10 stycznia 2018 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5)

 

2017

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1510 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r.

zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/706 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania uczulającego na skórę i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/735 z dnia 14 lutego 2017 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do rozporządzenia (WE) nr 440/2008 ustalającego metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/698 z dnia 3 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

 

DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r.

ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego)

 

2016

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/26 z dnia 13 stycznia 2016 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oksyetylenowanych nonylofenoli

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kadmu

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/266 z dnia 7 grudnia 2015 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/770 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

określająca wspólny format do celów przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania procedur na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r.

zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania żrącego/drażniącego na skórę i poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy oraz toksyczności ostrej

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1005 z dnia 22 czerwca 2016 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do włókien azbestu (chryzotylowego)

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1017 z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych

 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1115 z dnia 7 lipca 2016 r.

określająca format do celów przekazywania przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji dotyczących funkcjonowania procedur na mocy rozporządzenia (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r.

dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1688 z dnia 20 września 2016 r.

zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania uczulającego na skórę

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1802 z dnia 11 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2013 określające procedurę wydawania pozwoleń dla takich samych produktów biobójczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

 

DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2016/2037 z dnia 21 listopada 2016 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w odniesieniu do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dozowników aerozoli oraz mająca na celu dostosowanie jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do bisfenolu A

 

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

 

– 2016

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 366/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (akryloamid)

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XIII

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/ EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.

dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie detergentów

 

DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r.

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych

 

DYREKTYWA RADY z dnia 27 lipca 1976 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych

 

DYREKTYWA 98/8/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 lutego 1998 r.

dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

DYREKTYWA RADY 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r.

w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/107/WE z dnia 16 września 2009 r.

zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

dotyczące produktów kosmetycznych

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne)