Sprawdzenie, aktualizacja karty charakterystyki zgodnie z obecnymi przepisami

MSDS-Europe – Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk

 

W ramach naszej usługi aktualizacji i przeglądu kart charakterystyki (ang. safety data sheet, SDS) dostarczamy poprawną pod względem technicznym kartę charakterystyki w pełni zgodną z wymogami prawnymi obowiązującymi w momencie przeglądu i aktualizacji.

Podczas opracowywania kart charakterystyki stosujemy przepisy art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), rozporządzenia (UE) 2020/878 i innych odpowiednich przepisów krajowych.

Oferujemy usługi aktualizacji i przeglądu kart charakterystyki w dowolnym języku urzędowym EOG.

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych usług prosimy o kontakt z działem obsługi klienta

Poproś o wycenę usług aktualizacji i przeglądu kart charakterystyki

Znaczenie aktualizowania kart charakterystyki

Kiedy należy dokonać przeglądu lub aktualizacji karty charakterystyki?

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą firmę?

Nasze usługi

Przegląd, aktualizacja i korygowanie kart charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pozostałe usługi związane z aktualizacjami i korektami kart charakterystyki

Poproś o wycenę aktualizacji kart charakterystyki

Wsparcie klienta po korekcie karty charakterystyki

Gwarancja

Zasady dotyczące poprawionej i zaktualizowanej karty charakterystyki

Znaczenie aktualizowania kart charakterystyki

Regularna aktualizacja karty charakterystyki jest niezwykle ważna, ponieważ zmiany właściwości substancji lub mieszanin lub ich zastosowania mogą wymagać skorygowania lub aktualizacji informacji zawartych w karcie charakterystyki. Najczęściej jednak konieczność aktualizacji i poprawek wynika ze zmian prawnych wymogów merytorycznych i formalnych dotyczących kart charakterystyki.

Co istotne, zmienione karty charakterystyki mogą wymagać modyfikacji etykiet produktów, a także aktualizacji dotychczasowych obowiązkowych zgłoszeń (np. PCN).

 

Kiedy należy dokonać przeglądu lub aktualizacji karty charakterystyki?

Nieustannie zmieniające się wymogi prawne merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki lub najnowsze informacje pozyskane przez producenta/dystrybutora (takie jak zmiany składu, nowe dane toksykologiczne, numery rejestracyjne REACH itp.) wymuszają stałe aktualizowanie kart charakterystyki.

Poniżej wymienione zostały przypadki wymagające przeprowadzenia korekty karty charakterystyki

Korekta lub aktualizacja kart charakterystyki nie muszą być przeprowadzane w określonych odstępach czasu (tj. nie ma wymogu przeglądu kart charakterystyki co roku/pół roku/pięć lat).

Aktualizacja jest konieczna za każdym razem, gdy pojawią się nowe informacje o produkcie lub zmiana przepisów wpływająca na kartę charakterystyki produktu.

Aktualizacji karty charakterystyki należy dokonać w przypadkach określonych w art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH.

 

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą firmę?

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe

ToxInfo Kft. jest wiodącą firmą usługową i konsultingową na Węgrzech, specjalizującą się w bezpieczeństwie chemicznym.

Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w opracowywaniu kart charakterystyki oraz ciągłe doskonalenie zawodowe gwarantują wysoką jakość zweryfikowanej karty charakterystyki i jej zgodność z wymogami prawnymi.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom usługi najwyższej jakości, które w pełni zaspokoją ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

ToxInfo — ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego.

 

Międzynarodowe doświadczenie w aktualizowaniu kart charakterystyki

Od 2004 roku firma ToxInfo Kft. działająca pod międzynarodową marką MSDS-Europe świadczy usługi eksportowe w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, głównie w zakresie aktualizacji i tłumaczenia kart charakterystyki.
To właśnie dzięki oczekiwaniom szerokiego grona naszych międzynarodowych klientów osiągnęliśmy najwyższy możliwy poziom umiejętności zawodowych, wewnętrznych mechanizmów kontroli jakości i systemu szkoleń.

 

Ciągłe wprowadzanie innowacji i nastawienie na rozwiązywanie problemów

W ramach projektu wspieranego i wdrażanego przez fundusz NRDI (pl. Krajowy Fundusz ds. Badań, Rozwoju i Innowacji) opracowano nowy proces i powiązaną platformę usługową, umożliwiającą wyszukanie w bazie danych kart charakterystyki wymagających przeglądu w przypadku zmian prawnych. Usługa kontroli kart charakterystyki

 

Nasze usługi

Przegląd, aktualizacja i korygowanie kart charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepisami

Karta charakterystyki może być aktualizowana lub korygowana na podstawie istniejącej, ale nieaktualnej karty charakterystyki lub nowszej wersji karty charakterystyki wydanej przez producenta lub dostawcę (nawet jeśli jest ona w innym języku niż ta, która wymaga aktualizacji).

 

Procedura weryfikacji kart charakterystyki

Podczas procesu aktualizacji karty charakterystyki przeprowadzamy niezbędne modyfikacje treści i formatu na podstawie przekazanych informacji i obowiązujących przepisów.

Gdy dostępna jest najnowsza obcojęzyczna karta charakterystyki dostawcy, nie tylko nowe informacje są tłumaczone i włączane do karty charakterystyki w celu aktualizacji, ale także korygowane są wszelkie ewentualne wcześniejsze błędy w tłumaczeniu.

Nasza usługa aktualizacji kart charakterystyki obejmuje następujące kontrole poprawności i modyfikacje:

 • Modyfikacje formatu i treści w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (UE) 2020/878 i odpowiednimi przepisami krajowymi kraju docelowego.
 • Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) lub weryfikacja i w razie potrzeby korekta istniejącej klasyfikacji.
 • Weryfikacja i modyfikacja nazw IUPAC składników i klasyfikacji pod względem zagrożeń.
 • Weryfikacja wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.
 • Modyfikacja treści zgodnie ze zmianami prawnymi.
 • Zastąpienie ogólnych, sprzecznych lub niewłaściwie sformułowanych stwierdzeń profesjonalnie i stylistycznie poprawnymi zdaniami.
 • Weryfikacja informacji dotyczących transportu (klasa ADR, numer UN itp.).
 • Wskazanie odpowiednich aktualnych przepisów podczas aktualizacji karty charakterystyki.

 

Pozostałe usługi związane z aktualizacjami i korektami kart charakterystyki

 • Kontrola kart charakterystyki

W przypadku zmiany przepisów wskazujemy karty charakterystyki wymagające zmiany. Usługę tę można zamówić wyłącznie wraz z naszą usługą korekty kart charakterystyki. Dzięki temu przy jednorazowej płatności zyskuje się gwarancję zgodności karty z przepisami przez 24 miesiące. Więcej informacji

 • Tworzenie wersji roboczej etykiety

Określenie elementów etykiety zgodnie ze zaktualizowaną kartą charakterystyki z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP), a także innych specjalnych wymogów dotyczących określonych produktów (takich jak farby zawierające LZO, środki czyszczące, produkty biobójcze itp.). Więcej informacji

 • Zgłoszenie PCN

Zgłaszanie za pośrednictwem portalu PCN (w chmurze IUCLID) niebezpiecznych mieszanin objętych załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/542 z późniejszymi zmianami.

Jeśli produkt został już wcześniej zgłoszony, aktualizujemy poprzednie zgłoszenie PCN na podstawie zaktualizowanej karty charakterystyki i, jeśli to konieczne, generujemy nowy kod UFI w celu identyfikacji zmienionego składu. Więcej informacji

 • SOS — szybkie usługi

Zapewniamy również „ekspresową” 24-godzinną lub „szybką” 72-godzinną usługę korekty kart charakterystyki (w zależności od naszych aktualnych możliwości i liczby wymaganych kart charakterystyki). Więcej informacji

 

Poproś o wycenę aktualizacji kart charakterystyki

Po wypełnieniu naszego formularza ofertowego online lub wysłaniu zapytania pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin przygotujemy ofertę na opracowanie karty charakterystyki.

Prosimy o wskazanie ewentualnych usług dodatkowych w sekcji komentarzy formularza.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług, procesu zamawiania lub bezpieczeństwa chemicznego prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Poproś o wycenę online korekty karty charakterystyki

Długoterminowa współpraca

W przypadku ciągłego zapotrzebowania na nasze usługi oferujemy w ramach umowy ramowej możliwość uzyskania skumulowanych rabatów cenowych na karty charakterystyki zamówione w określonym okresie (np. miesiąc kalendarzowy lub kwartał) oraz odroczony termin płatności.

Aby uzyskać więcej informacji lub projekt umowy, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta

 

Wsparcie klienta po korekcie karty charakterystyki

Program wsparcia klientów firmy MSDS-Europe

Naszym klientom oferujemy wsparcie osobistego doradcy zapewniającego sprawną obsługę ich zamówień.

Dla nas wsparcie klienta nie kończy się na weryfikacji i dostarczeniu kart charakterystyki.

Nawet po zakończeniu świadczenia usługi osobisty doradca będzie pomagać w interpretacji i korzystaniu z kart charakterystyki oraz w rozwiewaniu wątpliwości związanych z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji

 

Gwarancja

Udzielamy pełnej profesjonalnej i finansowej gwarancji na karty charakterystyki zaktualizowane przez naszą firmę.

Nasza gwarancja finansowa obejmuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód wynikających z błędów wykonania.

Dział obsługi klienta rozpatruje wszelkie uwagi lub wnioski w ciągu 24 godzin i niezwłocznie informuje klientów o wynikach postępowania.

Obsługa klienta

 

Zasady dotyczące poprawionej i zaktualizowanej karty charakterystyki

Zaktualizowaną kartę charakterystyki należy bezpłatnie i bez żądania przesłać w formie papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom, którym dostarczono substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Okres ważności karty charakterystyki.

 

Pozostałe powiązane usługi

 

Najnowsze artykuły

 

Polecane artykuły

 

Przydatne profesjonalne materiały

Baza wiedzy na temat kart charakterystyki
Baza wiedzy na temat kart charakterystyki zapewnia pomoc w interpretacji kart charakterystyki i związanych z nimi przepisów prawnych.