Címke: Oznakowanie CLP

Specyfikacje dotyczące UFI i oznakowania mieszanin niebezpiecznych

Baza wiedzy karta charakterystyk  – Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej  Unikalny identyfikator postaci czynnej (UFI) jest 16-znakowym kodem dodawanym na etykietach mieszanin niebezpiecznych. Kod UFI umożliwia ośrodkom toksykologicznym dostarczać informacje o niebezpiecznych mieszaninach w przypadku zagrożenia. Wskazówki dotyczące UFI będą wprowadzane etapami (w zależności od rodzaju zastosowania) w zharmonizowanym formacie dla wszystkich…

Nasze usługi związane z tworzeniem i zgłaszaniem UFI

MSDS-Europe – Usługa UFI Nasze usługi UFI zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542. Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu profesjonalnej obsługi importerów i dalszych wytwórców mieszaniny w celu udzielenia im wsparcia w zakresie ich obowiązków związanych ze stosowaniem UFI, a tym samym zmniejszenia ich obciążeń administracyjnych.   Wsparcie w…

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

Pełna lista zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty H) zgodnie z przepisami CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności P

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z przepisami CLP.

Tworzenie projektu etykiety

Tworzenie projektu etykiety CLP dla substancji i mieszanin chemicznych. Tłumaczenie projektu etykiety na wszystkie języki UE.