Címke: baza wiedzy karta charakterystyk

Etykieta zgodna z rozporządzeniem CLP, oznakowanie w praktyce

Baza wiedzy karta charakterystyk  – Etykieta zgodna z rozporządzeniem CLP, oznakowanie w praktyce Produkty objęte wymogami w zakresie bezpieczeństwa chemicznego powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).   Obowiązki dotyczące oznakowania Jeżeli substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP Jeśli jest materiałem wybuchowym Jeżeli…

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki

Baza danych kart charakterystyki — Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878   Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy…

Przekazywanie informacji do PCN

Baza wiedzy karta charakterystyk – przekazywanie informacji do PCN Ujednolicone, zharmonizowane przekazywanie informacji o mieszaninach z przypisanym niepowtarzalnym identyfikatorem postaci czynnej (UFI) określonym w Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/542 (przekazywanie informacji do PCN) stwarza we wszystkich państwach członkowskich EWG możliwość szybkiego przekazania informacji dotyczących mieszaniny w sytuacji zagrożenia zdrowia.   Kto…

Informacje dotyczące stosowania UFI (niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej)

Baza wiedzy karta charakterystyk  – Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej  Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) jest 16-znakowym kodem dodawanym na etykietach mieszanin niebezpiecznych. UFI jest elementem uwzględnianym podczas przekazywania informacji o mieszaninach niebezpiecznych, które musi być dokonywane w zharmonizowanym formacie (PCN).  W wyniku przekazania informacji, personel medyczny w państwach członkowskich UE…

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

Pełna lista zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty H) zgodnie z przepisami CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z przepisami CLP.

Zwroty R i zwroty S

Pełna lista zwroty R i S.

Proces roboczy tworzenia, tłumaczenia karty charakterystyki

Opis przepływu pracy, który wykorzystuje nasza firma podczas tłumaczenia karty charakterystyki.

Piktogram zagrożeniu

Użyteczne materiały pomocnicze do praktycznego wdrożenia obowiązku oznakowania zgodnie z przepisami CLP.

Symbole zagrożenia

Zbiór symboli o zagrożeniach DPD (nie obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku).

Informacje o oprogramowaniach do tworzenia kart charakterystyk

Nasz artykuł o mocnych i słabych stronach oprogramowań do tworzenia kart charakterystyk.

Przydatne materiały pomocnicze i wskazówki dla kart charakterystyk

Gromadzenie przydatnych materiałów pomocniczych i wskazówek w celu interpretacji i przygotowania kart charakterystyk.