Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

VL slovar


SDS Informacije


Kratica

Razlaga
RMM Vključuje vsak ukrep, uporabo orodja,spremembo stanja parametra, ki se uvede med proizvodnjo ali uporabo snovi (v čistem stanju ali v pripravku) za preprečevanje, nadzor ali zmanjšanje izpostavljenosti ljudi in/ali okolja. Taki ukrepi zato nadzorujejo tveganja za zdravje ljudi ali okolje. Ukrepi za obvladovanje tveganja vključujejo npr. zadrževanje procesa, lokalno izpušno prezračevanje, rokavice, čiščenje odpadnih voda, izpušne zračne filtre. .
SAICM Politični okvir za spodbujanje dobrega ravnanja s kemikalijami, sprejet na Mednarodni konferenci o ravnanju s kemikalijami (ICCM) 6. februarja 2006 v Dubaju. SAICM je razvil Pripravljalni odbor, sestavljen iz več interesnih skupin in več sektorjev,  in podpira doseganje cilja, dogovorjenega na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 2002, v zvezi z zagotovilom, da se bodo do leta 2020 kemikalije proizvajale in uporabljale na načine, ki bodo zmanjšali  večje škodljive učinke na okolje in zdravje ljudi.
IK Industrijska kategorija označuje, v katerem gospodarskem sektorju (vključno z zasebnimi gospodinjstvi in javnim sektorjem) se uporablja snov. Ta deskriptor temelji na statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE).
LCx LCx ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči x % smrtnost v določenem časovnem intervalu.
LDx LDx ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči x % smrtnost v določenem časovnem intervalu.
LOAEC Najnižja koncentracija z opaženim škodljivim učinkom je najnižja testirana koncentracija, pri kateri se statistično pomembno poveča pogostnost ali resnost škodljivih učinkov v izpostavljeni populaciji glede na ustrezno kontrolno skupino.
LOAEL Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom je najnižji testirani odmerek ali raven izpostavljenosti, pri katerem se statistično pomembno poveča pogostnost ali resnost škodljivih učinkov v izpostavljeni populaciji glede na ustrezno kontrolno skupino.
LOEC Najnižja koncentracija z opaženim učinkom je najnižja testirana koncentracija, pri kateri se v študiji opazi statistično pomemben učinek v izpostavljeni populaciji v primerjavi z ustrezno kontrolno skupino.
LOEL Najnižja raven z opaženim učinkom je najnižji testirani odmerek ali raven izpostavljenosti, pri kateri se v študiji opazi statistično pomemben učinek v izpostavljeni populaciji v primerjavi z ustrezno kontrolno skupino.
MSC Odbor držav članic (MSC) je odbor Agencije, ki je odgovoren za odpravo morebitnih neskladij v mnenjih o osnutkih odločitev, ki jih predlagajo Agencija ali države članice v skladu s postopkom evalvacije (naslov VI), ter predlogih za identifikacijo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za katere velja postopek za dodelitev avtorizacije. MSC sestavlja en predstavnik, ki ga imenuje vsaka država članica za tri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Člane odbora lahko spremljajo svetovalci na področju znanstvenih, tehničnih ali regulativnih zadev.
NOAEC Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka je najvišja testirana koncentracija, pri kateri ni statistično pomembnega povečanja pogostnosti ali resnosti škodljivih učinkov v izpostavljeni populaciji glede na ustrezno kontrolno skupino, na tej ravni lahko nastanejo nekateri učinki, ki pa ne štejejo za škodljive učinke ali za predhodnike škodljivih učinkov.
NOAEL Raven brez opaženega škodljivega učinka je najvišji testirani odmerek ali raven izpostavljenosti, pri kateri ni statistično pomembnega povečanja pogostnosti ali resnosti škodljivih učinkov v izpostavljeni populaciji glede na ustrezno kontrolno skupino, na tej ravni lahko nastanejo nekateri učinki, ki pa ne štejejo za škodljive učinke ali za predhodnike škodljivih učinkov.
NOEC Koncentracija brez opaznega učinka je najvišja testirana koncentracija, pri kateri se v študiji ne opazi statistično pomemben učinek v izpostavljeni populaciji v primerjavi z ustrezno kontrolno skupino.
NOEL Raven brez opaženega učinka je najvišji testirani odmerek ali raven izpostavljenosti, pri kateri se v študiji ne opazi statistično pomemben učinek v izpostavljeni populaciji v primerjavi z ustrezno kontrolno skupino.
NLP NLP je snov, ki je veljala za prijavljeno v skladu s členom 8(1) šeste spremembe Direktive 67/54/EGS (in zato je ni bilo treba prijaviti v skladu s to direktivo), vendar ne ustreza opredelitvi polimera iz uredbe REACH (ki je enaka opredelitvi polimera, vpeljani s sedmo spremembo Direktive 67/548/EGS).
ppm To je način izražanja zelo razredčenih koncentracij snovi. 1 ppm ustreza 1 miligramu nečesa na liter vode (mg/l) ali 1 miligram nečesa na kilogram prsti (mg/kg).
PBT Med PBT snovi štejemo snovi, ki izpolnjujejo vse tri kriterije iz spodnjih oddelkov.
1.1 Obstojnost
Snov izpolnjuje kriterij obstojnosti (P-), če:
- je razpolovna doba v morski vodi daljša od 60 dni, ali
- je razpolovna doba v sladki vodi ali vodi rečnega ustja daljša od 40 dni, ali
- je razpolovna doba v morskem sedimentu daljša od 180 dni, ali
- je razpolovna doba v sladkovodnem sedimentu ali sedimentu rečnega ustja daljša od 120 dni, ali
- je razpolovna doba v tleh daljša od 120 dni.
Ocena obstojnosti v okolju temelji na razpoložljivih podatkih o razpolovni dobi, zbranih pod ustreznimi pogoji, ki jih opiše registracijski zavezanec.
1.2 Kopičenje v organizmih
Snov izpolnjuje kriterij kopičenja v organizmih (B-), če:
- je biokoncentracijski faktor (BCF) višji od 2000.
Ocena kopičenja v organizmih temelji na izmerjenih podatkih o biokoncentraciji v vodnih vrstah. Lahko se uporabi podatke za sladkovodne ali morske vrste rib.
1.3 Strupenost
Snov izpolnjuje kriterij strupenosti v organizmih (T-), če:
- je dolgodobna koncentracija brez opaženega učinka (NOEC) za morske ali sladkovodne organizme manj kot 0,01 mg/l, ali
- je snov razvrščena med rakotvorne (skupini 1 in 2), mutagene (skupini 1 in 2) snovi ali snovi, strupene za razmnoževanje (skupine 1, 2 in 3), ali
- obstajajo drugi dokazi kronične strupenosti, kot se opredeli na podlagi razvrstitev: T, R48, ali Xn, R48 skladno z Direktivo 67/548/EGS.
FFS Fitofarmacevtska sredstva so v členu 2 fitofarmacevtske direktive (91/414/EGS) opredeljena kot:
„Aktivne snovi in pripravki, ki vsebujejo eno ali več aktivnih snovi v obliki, v kateri se dobavljajo uporabniku in so namenjena za:
1. varstvo rastlin ali rastlinskih proizvodov pred vsemi škodljivimi organizmi ali za preprečevanje delovanja takih organizmov, če take snovi ali pripravki niso drugače opredeljeni spodaj
2. vplivajo na življenjske procese rastlin, drugače kot hranila (npr. rastni regulatorji)
3. ohranjajo rastlinske proizvode, če teh snovi ali proizvodov ne urejajo posebni predpisi Sveta ali Komisije o konzervansih
4. uničujejo nezaželene rastline ali
5. uničujejo dele rastlin, zadržujejo ali preprečujejo nezaželeno rast rastlin.“
V skladu s členom 15(1) uredbe REACH se aktivne snovi, ki se uporabljajo in so urejene kot fitofarmacevtska sredstva, štejejo za že registrirane po uredbi REACH.
PPORD V proizvod in proces usmerjene raziskave in razvoj pomeni vsak znanstveni razvoj, povezan z razvojem proizvoda ali nadaljnjim razvojem snovi kot take, pripravkov ali izdelkov, pri čemer se za razvoj proizvodnega procesa in/ali za test področja uporabe snovi uporabijo poskusni proizvodni obrat ali proizvodni testi.
PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.
QSAR Je razmerje med fizikalnimi in/ali kemičnimi lastnostmi snovi in njihovimi zmožnostmi, da povzročijo določeni učinek. Cilj študij QSAR na področju toksikologije je razvijanje povezav, na podlagi katerih  je mogoče toksičnost snovi predvideti iz njene kemične strukture po analogiji z lastnostmi drugih strupenih snovi z znano strukturo in toksičnimi lastnostmi. V praksi so kvantitativna razmerja med strukturo in aktivnostjo matematični modeli, ki se uporabljajo za napovedovanje lastnosti snovi iz njihove molekulske strukture.
RC Zadnji korak pri oceni kemijske varnosti, sestavljen iz ocene pojavnosti in resnosti škodljivih učinkov, ki se lahko pojavijo v populaciji ali delu okolja zaradi dejanske ali predvidne izpostavljenosti snovi. Vključuje lahko „ovrednotenje tveganja“, tj. količinska opredelitev te verjetnosti. Opredelitev tveganja se opravi za vsak scenarij izpostavljenosti in za vsako ciljno populacijo ali del.
SMILES To je poenostavljen kemijski zapis, ki omogoča uporabniku predstavitev dvodimenzionalne kemijske strukture v linearni besedilni obliki, ki jo je mogoče brez težav vnesti v računalniško aplikacijo.
VL Varnostni list je glavno orodje, ki se uporablja v industriji za sporočanje informacij o nevarnosti nevarnih snovi in pripravkov po dobavni verigi. Priloga II k uredbi REACH temelji na Prilogi k Direktivi o varnostnem listu (91/155/EGS), v njej pa je pojasnjeno, katere informacije morajo biti vključene v vsakega od 16 razdelkov varnostnega lista.
ZR in R Pomeni znanstvene teste, analize ali kemijske raziskave, ki potekajo pod nadzorovanimi pogoji s količino, ki je manjša od ene tone na leto.
MSP Mala in srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v Priporočilu Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij.
SEA Socialno-ekonomska analiza (SEA) je metodologija za oceno stroškov in koristi, ki jih bo ukrep prinesel družbi, pri kateri se primerja, kaj se bo zgodilo, če se ukrep izvaja, v primerjavi s stanjem, ko se ukrep ne izvaja. V skladu z REACH se lahko pripombe v okviru SEA podajo glede odločitve, ali se naj dodeli avtorizacija za uporabo(-e) snovi ali ne, in glede določitve, ali naj se uvede omejitev ali ne.
ARfD Akutni referenčni odmerek je ocena kemične snovi, izražena na podlagi telesne teže, ki ji je lahko izpostavljeno prebivalstvo (vključno z občutljivimi podskupinami) v kratkem času  (24 ur ali manj), brez večjega tveganja za škodljive učinke v času življenja.
AF Faktor, ki izraža razliko med vrednostmi učinkov, pridobljenih iz laboratorijskih testov za omejeno število vrst, in PNEC za okoljsko področje.
BMD Pojem BMD vključuje prirejanje matematičnega modela podatkom o odzivu na odmerek. BMD je opredeljen kot odmerek, ki povzroča določeno spremembo v odzivu.
BCF Biokoncentracijski faktor (L/kg) je lahko izražen kot razmerje med koncentracijo snovi v organizmu in koncentracijo v vodi, ko je bilo doseženo dinamično ravnotežje (statični BCF), ali na neuravnoteženi podlagi kot količnik vnosa in konstante hitrosti očiščenja (dinamičen BCF). Statičen in dinamičen BCF se lahko enako uporabljata za regulativne namene. Parameter je pokazatelj akumulacijskega potenciala snovi.
številka CAS Je edinstvena številčna oznaka in nima kemijskega pomena. Sestavljena je iz do 9 številk, ki so z vezaji ločene v tri skupine. Prvi del številke z leve ima do 6 števk, drugi del ima dve števki, zadnji del pa sestavlja ena sama kontrolna števka.
CA Pomeni organ ali organe, ki jih ustanovijo države članice za izvajanje obveznosti iz uredbe REACH.
CAS Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov združuje najbolj izčrpen seznam kemičnih snovi. Vsaki snovi, vpisani v register CAS, je dodeljena registrska številka CAS. Registrska številka CAS (navadno poimenovana kot številka CAS) je splošno uporabljena kot edinstvena oznaka kemičnih snovi.
CSA Ocena kemijske varnosti je postopek, katerega namen je ugotoviti tveganje, ki ga pomeni snov, in kot del ocene izpostavljenosti razviti scenarije izpostavljenosti, vključno z ukrepi za obvladovanje tveganja, s katerimi se ta nadzorujejo. Priloga I vsebuje splošne določbe za izvedbo CSA. CSA zajema naslednje korake:
• oceno nevarnosti za zdravje ljudi
• oceno nevarnosti fizikalno-kemijskih lastnosti za zdravje ljudi
• oceno nevarnosti za okolje
• oceno PBT in vPvB.
Če na podlagi te ocene nevarnosti registracijski zavezanec ugotovi, da snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS (za snovi) ali ima lastnosti PBT/vPvB, se v oceno kemijske varnosti vključita dodatna koraka:
• ocena izpostavljenosti
• opredelitev tveganja.
CSR Poročilo o kemijski varnosti dokumentira oceno kemijske varnosti za snov kot tako, v pripravku ali izdelku ali za skupine snovi.
Z drugimi besedami, poročilo o kemijski varnosti (CSR) je dokument, v katerem so podrobno predstavljeni postopek in rezultati ocene kemijske varnosti (CSA). Priloga I k uredbi REACH vsebuje splošne določbe o izvedbi ocen kemijske varnosti in pripravi poročil o kemijski varnosti.
RAC Odbor za oceno tveganja (RAC) je odbor Agencije, ki je odgovoren za pripravo mnenja Agencije o evalvacijah, vlogah za avtorizacijo, predlogih za omejitve, predlogih za razvrstitev in označitev v okviru naloge priprave popisa razvrstitev in označitev ter o vseh drugih vprašanjih, ki izhajajo iz uporabe te uredbe in so povezane z zdravjem ljudi ali okoljem. RAC sestavlja vsaj en, vendar ne več kot dva člana izmed imenovanih kandidatov vsake države članice, ki jih imenuje upravni odbor za tri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Člane odbora lahko spremljajo svetovalci na področju znanstvenih, tehničnih ali regulativnih zadev.
SEAC Odbor za socialno-ekonomsko analizo (SEAC) je odbor Agencije, ki je odgovoren za pripravo mnenja Agencije o vlogah za avtorizacijo, predlogih za omejitve ter o vseh drugih vprašanjih, ki izhajajo iz uporabe te uredbe v zvezi s socialno-ekonomskim vplivom možnih zakonodajnih ukrepov na snovi. SEAC sestavlja vsaj en, vendar ne več kot dva člana izmed imenovanih kandidatov vsake države članice, ki jih imenuje upravni odbor za tri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Člane odbora lahko spremljajo svetovalci na področju znanstvenih, tehničnih ali regulativnih zadev.
DU Vsaka fizična ali pravna oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Skupnosti, ki ni proizvajalec ali uvoznik in uporablja snov kot tako ali v pripravku pri svoji industrijski ali poklicni dejavnosti. Distributer ali potrošnik ni nadaljnji uporabnik. Ponovni uvoznik, izvzet v skladu s členom 2(7)(c), se šteje za nadaljnjega uporabnika.
DMEL Temeljna predpostavka pri učinkih za katere ni mogoče določiti praga je, da ni mogoče določiti ravni brez učinka in zato DMEL izraža raven izpostavljenosti, ki ustreza nizkemu, morebiti teoretičnemu tveganju, ki naj bi se smatralo za dopustno tveganje.
DNEL DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki. Zato je to raven izpostavljenosti snovi, ki se pri ljudeh ne sme preseči. DNEL je izpeljana raven izpostavljenosti, ker je ponavadi izračunana na podlagi razpoložljivih deskriptorjev odmerkov iz živalskih študij, kot so ravni brez opaženega škodljivega učinka (NOAEL) ali primerjalni odmerki (BMD).
ES Sklop pogojev, vključno z delovnimi pogoji in ukrepi za obvladovanje tveganja, ki opisujejo, kako se snov proizvaja ali uporablja v svojem življenjskem ciklu in kako proizvajalec ali uvoznik nadzira izpostavljenost ljudi in okolja ali pa tak nadzor priporoča nadaljnjim uporabnikom. Ti scenariji izpostavljenosti lahko vključujejo določen proces ali uporabo oziroma več procesov ali uporab, kakor je primerno.
ESIS ESIS (evropski informacijski sistem kemičnih snovi) je IT sistem, ki ga je razvil Evropski urad za kemikalije in vsebuje informacije o kemikalijah v zvezi z:
– EINECS (evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu)
– ELINCS (evropski seznam novih snovi)
– NLP (bivši polimeri)
– HPVC (kemikalije, proizvedene v velikih količinah) in LPVC (kemikalije, proizvedene v majhnih količinah), vključno s seznami proizvajalcev/uvoznikov EU
– R in O (razvrstitev in označitev), opozorilni in obvestilni stavki, nevarnost itd. ...
– podatkovnimi listi o kemikalijah IUCLID, z izvoznimi datotekami IUCLID, izvoznimi datotekami OECD-IUCLID, izvoznimi datotekami EUSES
– prednostnimi seznami, postopkom ocene tveganja in sistemom sledenja v zvezi z uredbo Sveta (EGS) 793/93, znano tudi kot uredba o obstoječih snoveh (ESR).
ELR Presežno doživljenjsko tveganje nad običajnim tveganjem (ali pojavnostjo bolezni).
DLP Dobra laboratorijska praksa (DLP) je sistem kakovosti, ki se nanaša na organizacijske postopke in pogoje, v katerih se neklinične zdravstvene in okoljske varnostne študije načrtujejo, izvajajo, spremljajo, zapisujejo in arhivirajo ter se o njih poroča.
GCL Najvišja vrednost, dodeljena snovi, ki označuje prag, pri katerem ali nad katerim prisotnost zadevne snovi v drugi snovi ali zmesi kot ugotovljene nečistote, dodatka ali posamezne sestavine povzroči razvrstitev snovi ali zmesi kot nevarne, in ki je postavljena za vsak razred nevarnosti v delih 3, 4 in 5 Priloge I k uredbi CLP.
IR/CSA Smernice o zahtevah po informacijah v skladu z uredbo REACH glede lastnosti snovi, izpostavljenosti, uporabe in ukrepov za obvladovanje tveganja v okviru ocene kemijske varnosti.
NONS Program za obveščanje agencije ECHA o nameri za uvoz, proizvodnjo ali dajanje v promet novih kemijskih snovi.
SCL Najvišja vrednost, ki jo snovi dodeli proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik, in označuje prag, pri katerem ali nad katerim prisotnost zadevne snovi v drugi snovi ali zmesi kot ugotovljene nečistote, dodatka ali posamezne sestavine povzroči razvrstitev snovi ali zmesi kot nevarne.
TCC Preverjanje, ki ga opravi agencija ECHA na vsaki registracijski dokumentaciji, da ugotovi, ali so navedeni vsi elementi, ki jih zahteva uredba REACH.
LEO Posebni element v sistemu IUCLID 5 ali REACH-IT za shranjevanje in upravljanje podatkov te pravne osebe. Te informacije obsegajo naziv, naslov in druge kontaktne podatke, kontaktno(-e) osebo(-e) in posebne identifikacijske številke za pravno osebo, ki lahko nedvoumno pomagajo opredeliti pravno osebo.
SAR Razmerje med strukturo in aktivnostjo (SAR) je (kvalitativna) zveza med kemijsko podstrukturo in možnostjo, da kemikalija vsebuje podstrukturo, ki povzroči določen biološki učinek.
SIEF SIEF pomeni forum za izmenjavo informacij o snoveh. SIEF je forum, oblikovan po predregistracijski fazi za izmenjavo podatkov o določeni snovi v postopnem uvajanju.
Glavna namena SIEF sta:
i) olajšati izmenjavo podatkov za namene registracije
ii) doseči dogovor o razvrstitvi in označitvi snovi, če se razlage potencialnih registracijskih zavezancev razlikujejo.
SVHC SVHC v okviru uredbe REACH so:
1. snovi CMR, skupina 1 ali 2
2. snovi PBT in vPvB, ki izpolnjujejo merila iz Priloge XIII in
3. snovi, kot so snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, ali snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ali zelo obstojne ter se zelo lahko kopičijo v organizmih, ne izpolnjujejo meril iz Priloge III, in za katere znanstveni izsledki kažejo, da imajo lahko resne učinke na zdravje ljudi ali okolje, ki so enakovredni učinkom snovi iz točk 1 in 2 in, ki so  identificirani na podlagi vsakega primera posebej in v skladu s postopkom iz člena 59.
vPvB Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in so zelo obstojne (zelo težko jih je razgraditi) ter se zelo lahko kopičijo v živih organizmih. V Prilogi XIII so opredeljeni kriteriji za identifikacijo vPvB, v Prilogi I pa so določene splošne določbe za njihovo oceno. vPvB se lahko vključijo v Prilogo XIV in tako postanejo predmet avtorizacije.
ECHA Agencija, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 za upravljanje vseh nalog iz uredb REACH in CLP z usklajevanjem potrebnih dejavnosti, zagotavljanje njunega doslednega izvajanja na ravni Skupnosti in zagotavljanje državam članicam in evropskim institucijam najboljšega možnega znanstvenega svetovanja v zvezi z vprašanji, povezanimi z varnostjo in socialno-ekonomskimi vidiki uporabe kemikalij. To se dosega z zagotavljanjem zanesljivega postopka sprejemanja odločitev, uporabo najboljših znanstvenih, tehničnih in regulativnih zmogljivosti ter učinkovitim, preglednim in doslednim neodvisnim delom.
ECx ECx ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči x % sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu.
EdX EDx ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroča x % večjo pojavnost v določenem časovnem intervalu.
BOD Količina raztopljenega kisika, ki ga potrebujejo organizmi za aerobno razgradnjo organske snovi, prisotne v vodi.
BPK Količina raztopljenega kisika, ki ga potrebujejo organizmi za aerobno razgradnjo organske snovi, prisotne v vodi.
COD Količina kisika, ki se porabi za kemijsko razgradnjo organske in anorganske snovi.
KPK Količina kisika, ki se porabi za kemijsko razgradnjo organske in anorganske snovi.
EC50 Koncentracija snovi, pri kateri se pokaže učinek, ki povzroči 50 % maksimalnega odziva.
ErC50 EC50 z vidika zmanjšanja stopnje rasti.
SADT Najnižja temperatura, pri kateri lahko nastane samopospešujoča razgradnja pri snovi v embalaži.
CARACAL Strokovna skupina, ki svetuje Evropski komisiji in agenciji ECHA pri vprašanjih v zvezi z uredbama REACH in CLP. Vzpostavljena je bila kot „Delovna skupina Evropske komisije za praktične priprave na REACH“ maja 2004. Septembra 2007 se je preimenovala v „Pristojni organi za REACH (REACH-CA)“, marca 2009 pa v „Pristojni organi za REACH in CLP (CARACAL)“.

MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References