Stavkov R in stavkov S

Baza znanja varnostnih listov – Stavkov R in stavkov S

Prenesi: Stavki R, S

Stavki R in stavki S se ne smejo uporabljati od 1. junija 2017 naprej.

 

Do 1. junija 2015:
Za zmesi se na podlagi razvrstitve na etiketi v skladu z Direktivo 1999/45/ES navedejo vsaj ustrezni simboli, oznake nevarnosti, opozorilni stavki in varnostni nasveti.

Elementi etikete v skladu z direktivo DPD, ki jih je treba navesti v tem pododdelku, vključujejo vsaj:

  •  simbol(-e)
  • oznako(-ke) nevarnosti
  • opozorilni(-e) stavek(-ke) v celoti ali kot oznako s sklicem na celotno besedilo v ODDELKU 16
  • varnostni nasvet (S), v celoti
  • veljavne elemente etikete v skladu z oddelkoma A in B Priloge V k direktivi DPD.

 

Stavki R

R1 – Eksplozivno v suhem stanju.
R2 – Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R3 – Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R4 – Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.
R5 – Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
R6 – Eksplozivno na zraku ali brez zraka.
R7 – Lahko povzroči požar.
R8 – V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.
R9 – Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.
R10 – Vnetljivo.
R11 – Lahko vnetljivo.
R12 – Zelo lahko vnetljivo.
R14 – Burno reagira z vodo.
R15 – V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.
R16 – Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.
R17 – Samovnetljivo na zraku.
R18 – Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
R19 – Lahko tvori eksplozivne perokside.
R20 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
R21 – Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
R22 – Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R23 – Strupeno pri vdihavanju.
R24 – Strupeno v stiku s kožo.
R25 – Strupeno pri zaužitju.
R26 – Zelo strupeno pri vdihavanju.
R27 – Zelo strupeno v stiku s kožo.
R28 – Zelo strupeno pri zaužitju.
R29 – V stiku z vodo se sprošča strupen plin.
R30 – Med uporabo utegne postati ‘lahko vnetljivo’.
R31 – V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
R32 – V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.
R33 – Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.
R34 – Povzroča opekline.
R35 – Povzroča hude opekline.
R36 – Draži oči.
R37 – Draži dihala.
R38 – Draži kožo.
R39 – Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.
R40 – Možen rakotvoren učinek.
R41 – Nevarnost hudih poškodb oči.
R42 – Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.
R43 – Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R44 – Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.
R45 – Lahko povzroči raka.
R46 – Lahko povzroči dedne genetske okvare.
R48 – Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.
R49 – Pri vdihavanju lahko povzroči raka.
R50 – Zelo strupeno za vodne organizme.
R51 – Strupeno za vodne organizme.
R52 – Škodljivo za vodne organizme.
R53 – Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R54 – Strupeno za rastline.
R55 – Strupeno za živali.
R56 – Strupeno za organizme v zemlji.
R57 – Strupeno za čebele.
R58 – Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.
R59 – Nevarno za ozonski plašč.
R60 – Lahko škoduje plodnosti.
R61 – Lahko škoduje nerojenemu otroku.
R62 – Možna nevarnost oslabitve plodnosti.
R63 – Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.
R64 – Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.
R65 – Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67 – Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
R68 – Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.
R14/15 – Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.
R15/29 – V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.
R20/21 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R20/22 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
R21/22 – Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.
R20/21/22 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R23/24 – Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R24/25 – Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.
R23/25 – Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
R23/24/25 – Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R26/27 – Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R26/28 – Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
R26/27/28 – Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R27/28 – Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.
R36/37 – Draži oči in dihala.
R36/38 – Draži oči in kožo.
R37/38 – Draži dihala in kožo.
R36/37/38 – Draži oči, dihala in kožo.
R39/23 – Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
R39/24 – Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
R39/25 – Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
R39/32/24 – Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R39/23/25 – Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
R39/24/25 – Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
R36/23/24/25 – Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/26 – Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
R39/26/27 – Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R39/27 – Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
R39/28 – Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
R 39/26/28 – Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
R 39/27/28 – Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
R 39/26/27/28 – Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R 68/20 – Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
R 68/21 – Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
R 68/22 – Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
R 68/20/21 – Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R 68/20/22 – Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
R 68/21/22 – Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
R 68/20/21/22 – Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R 42/43 – Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R 48/20 – Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
R 48/21 – Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.
R 48/22 – Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
R 48/20/21 – Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.
R 48/20/22 – Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.
R 48/21/22 – Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.
R 48/20/21/22 – Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.
R 48/23 – Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
R 48/24 – Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.
R 48/25 – Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
R 48/23/24 – Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.
R 48/23/25 – Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.
R 48/24/25 – Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.
R 48/23/24/25 – Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.
R 50/53 – Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R 51/53 – Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R 52/53 – Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

 

Stavki S

S 1 – Hraniti zaklenjeno.
S 2 – Hraniti izven dosega otrok.
S 3 – Hraniti na hladnem.
S 4 – Hraniti izven bivališč.
S 5 – Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).
S 6 – Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).
S 7 – Hraniti v tesno zaprti posodi.
S 8 – Posodo hraniti na suhem.
S 9 – Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.
S 12 – Posoda ne sme biti tesno zaprta.
S 13 – Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S 14 – Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S 15 – Varovati pred toploto.
S 16 – Hraniti ločeno od virov vžiga — ne kaditi.
S 17 – Hraniti ločeno od gorljivih snovi.
S 18 – Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.
S 20 – Med uporabo ne jesti in ne piti.
S 21 – Med uporabo ne kaditi.
S 22 – Ne vdihavati prahu.
S 23 – Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).
S 24 – Preprečiti stik s kožo.
S 25 – Preprečiti stik z očmi.
S 26 – Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 27 – Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
S 28 – Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).
S 29 – Ne izprazniti v kanalizacijo.
S 30 – Nikoli dolivati vode.
S 33 – Preprečiti statično naelektrenje.
S 35 – Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
S 36 – Nositi primerno zaščitno obleko.
S 37 – Nositi primerne zaščitne rokavice.
S 38 – Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.
S 39 – Nositi zaščito za oči/obraz.
S 40 – Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).
S 41 – Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.
S 42 – Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).
S 43 – Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: »Ne uporabljati vode!«).
S 45 – Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).
S 46 – Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S 47 – Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … oC (temperaturo določi proizvajalec).
S 48 – Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).
S 49 – Hraniti samo v izvirni posodi.
S 50 – Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).
S 51 – Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.
S 52 – Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.
S 53 – Izogibati se izpostavljanju — pred uporabo pridobiti posebna navodila.
S 56 – Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.
S 57 – S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.
S 59 – Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.
S 60 – Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
S 61 – Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
S 62 – Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S 63 – V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.
S 64 – Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).
S 1/2 – Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
S 3/7 – Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.
S 3/9/14 – Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od …(nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S 3/9/49 – Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.
S 3/9/14/49 – Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S 3/14 – Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).
S 7/8 – Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.
S 7/9 – Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.
S 7/47 – Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega …oC (temperaturo določi proizvajalec).
S 20/21 – Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
S 24/25 – Preprečiti stik s kožo in očmi.
S 27/28 – Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).
S 29/35 – Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
S 29/56 – Ne izprazniti v kanalizacijo — snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.
S 36/37 – Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
S 36/39 – Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.
S 37/39 – Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S 36/37/39 – Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S 47/49 – Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega …oC (temperaturo določi proizvajalec).

 

Ponujene storitve

 

Koristne informacije