Delovni postopek izdelave in prevajanja varnostnega lista

Baza znanja varnostnih listov – Delovni postopek izdelave in prevajanja varnostnega lista

 

Prvi korak

Prevod – opredelitev oblike in vsebinskih elementov

Izdelava vsebine in oblike varnostnega lista sta v skladu z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo.

V tej fazi najprej prevedemo besedilo, v kolikor je le-to v tujem jeziku. Prevod v večini primerov ni dobesedni prevod, gre bolj za prevod v pomenskem smislu. V večini primerov obstaja specifična terminologija za ciljni jezik za vsak specifični stavek ali frazo, ki mora biti uporabljena za vsebinsko smiseln prenos podatkov iz varnostnega lista končnemu uporabniku.

Posebno pozornost velja nameniti prevodu standardiziranim delom besedila. V nekaterih delih varnostnega lista je besedilo, ki zahteva stalno besedišče, ki je že podano s strani nekega predpisa. Ob upoštevanju pravil kemijske varnosti se to specifično besedišče lahko uporablja le kot navedeno v ustrezni zakonodaji. Mogoče je najbolj pogost primer besedilo stavkov o nevarnosti (H) in previdnostnih stavkov (P) ali stavkov, ki se uporabljajo za elemente označevanja.  V varnostnem listu je tudi drugo posebno besedilo.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov proces prevajanja vsebuje poznavanje zakonodaje s področja kemijske varnosti vsaj do neke mere, obenem pa nekaj izkušenj s prevajanjem varnostnih listov.

V fazi prevajanja varnostnih listov se v primeru zmesi preverjajo tudi posamezne sestavine.  S pomočjo vnaprej določenih seznamov snovi naši kolegi preverijo, če je ime sestavine pravilno, če so pravilne pripadajoče številke CAS in EU in če so klasifikacijski elementi (simboli za nevarnosti in H stavki) ustrezni.

Posebna pozornost je namenjena tudi pravilni navedbi dovoljenih vrednosti za izpostavljenost snovem glede na poklicno področje. Preveriti je treba, če v skladu z veljavno zakonodajo obstaja taka dovoljena vrednost za izpostavljenost snovem v varnostnem listu ter če se taka vrednost nahaja v ustreznem razdelku varnostnega lista.

 

Drugi korak

Razvrščanje, strokovni pregled

Najprej naši strokovnjaki preverijo prevedeni varnostni list in preverijo, če ni prišlo do izpustov kakšnih podatkov ali tiskarskih napak. Med prevajanjem varnostnih listov je vzpostavljenih več nadzornih mehanizmov.

Naši strokovnjaki nato preverijo razvrščanje snovi/zmesi na podlagi obstoječih podatkov ter če je potrebno spremenijo razvrstitev glede potrebnih simbolov za nevarnost, hkrati pa zamenjajo ali dodajo potrebne stavke H in P. V večini primerov se zgodi, da v varnostnem listu manjkajo specifični elementi oznak, zato namenimo posebno pozornost tudi temu.

 

Tretji korak

Zaključni strokovni pregled

Izdelava logično pravilnega varnostnega lista, ki je dosleden.

Po našem mnenju je to zelo pomemben korak, saj na podlagi naših izkušenj vemo, da lahko pride do veliko težav, ki izhajajo iz nasprotij v varnostnem listu (npr. toksikološki podatki v razdelku 9 morda niso v nasprotju z razvrstitvijo snovi/zmesi itd.).

Našim strankam posredujemo končni varnostni list v formatu pdf.

Zagotavljamo strokovnost, kakovost, zakonodajno skladnost in uradno sprejemljivost našega varnostnega lista, če se v celoti uporabi ali natisne.

 

Po posredovanju varnostnega lista …

S tem, ko dostavimo končani varnostni list, naše storitve izdelave še ne prenehajo.

Našim strankam pomagamo pri razlaganju in uporabi varnostnega lista, prav tako lahko pomagamo pri določanju drugih potrebnih nalog glede varnostnih listov na splošno.

 

Zagotovljena strokovnost v postopku izdelave in prevajanja varnostnega lista

Če pride do nadzorov s strani pristojnih organov in če pristojni inšpektor izpostavi kakšne pripombe na kateri koli del varnostnega lista, bodo naši strokovnjaki stopili v stik s pristojnim organom in razčistili morebitne nejasnosti.

Če se pokaže, da je pri izdelavi varnostnega lista prišlo do strokovne ali administrativne napake, bomo varnostni list popravili brezplačno.

 

Finančna garancija

Če katera koli od naših strank ali partner naše stranke utrpi kakšno materialno škodo (npr. izrečene globe, popravljanje oznak itd.) zaradi iz naše strani nepravilno izdelanega varnostnega lista, bomo v celoti nadomestili škodo, ki jo je stranka utrpela.

 

Ponujene storitve

 

Koristne informacije