Vsebina in formalni elementi varnostnega lista

 

Podatkovna baza varnostnih listov –  Vsebina in formalni elementi varnostnega lista (EU) 2020/878

Varnostni list mora vsebovati informacije o nevarnostih ter o varnem skladiščenju, ravnanju in odstranjevanju snovi ali zmesi. Uporabniki lahko na podlagi takih informacij izvedejo vse potrebne ukrepe v zvezi z zaščito zdravja in varnostjo na delovnem mestu kakor tudi za varstvo okolja.

Vsebina in formalne zahteve varnostnih listov so trenutno definirane v UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878.

Uredba, ki je začela veljati 1. januarja 2021, je zamenjala Uredbo (EU) št. 2015/830, ki je predpisovala materialne in formalne zahteve varnostnih listov.

Po 1. januarju 2023 mora vsak varnostni list vsakega izdelka na trgu biti usklajen s to uredbo, kar pomeni, da bo vsak varnostni list moral biti revidiran do 31. decembra 2022.

 

ES  I  CS  I  DE  I  EN  I  FR  I  IT  I  HU  I  PL  I  RO  I  SK  I  SL 

Vsebina in formalni elementi varnostnega lista v skladu z Uredbo 2020/878

 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Če ima zmes enolični identifikator formule (UFI) v skladu z oddelkom 5 dela A Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1272/2008 ter je ta UFI naveden v varnostnem listu, se v tem pododdelku navede UFI.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

1.4 Telefonska številka za nujne primere

 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

2.2 Elementi etikete

2.3 Druge nevarnosti

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi

3.2 Zmesi

 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

5.3 Nasvet za gasilce

 

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.3 Posebne končne uporabe

 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

8.2 Nadzor izpostavljenosti

 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

9.2 Drugi podatki

 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

10.2 Kemijska stabilnost

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

10.5 Nezdružljivi materiali

10.6 Nevarni produkti razgradnje

 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

 

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

12.2 Obstojnost in razgradljivost

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

12.4 Mobilnost v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

12.7 Drugi škodljivi učinki

 

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.2 Ocena kemijske varnosti

 

ODDELEK 16: Drugi podatki

 

Druge pomembne informacije o vsebini in formalnih elementih varnostnega lista

Varnostni list ne sme vsebovati praznih pododdelkov, jasno mora biti navedeno, če določeni podatki niso uporabljeni ali niso na voljo.

Dodatno lahko oseba, ki sestavlja varnostni list,  označi druge pododdelke, ob pogoju, da ne vsebujejo nasprotujočih si informacij glede na druge oddelke varnostnega lista.

Varnostni list nima določene dolžine. Dolžina varnostnega lista je sorazmerna z nevarnostjo snovi ali zmesi in podatki, ki so na voljo. Informacije morajo biti navedene jasno in jedrnato.

Jezik, uporabljen v varnostnem listu, mora biti preprost, jasen in natančen, brez žargonskih izrazov, kratic in okrajšav. Izjave, ki označujejo, da snov ali zmes ni nevarna (kot so ‚lahko je nevarno‘, ‚neškodljivo‘‚ ,ne škodi zdravju‘), ali druge izjave, ki niso v skladu z razvrstitvijo zadevne snovi ali zmesi, se ne uporabljajo.

Vse strani varnostnega lista se oštevilčijo in vsebujejo bodisi navedbo dolžine varnostnega lista (npr. ‚stran 1 od 3‘) ali navedbo, da sledi naslednja stran (npr. ‚Nadaljevanje na naslednji strani‘ ali ‚Konec varnostnega lista‘).

Varnostni list pripravi pristojna oseba, ki upošteva posebne potrebe in znanje uporabniške skupine. V nekaterih primerih to pomeni delo več kot ene osebe, saj izdelava varnostnega lista zahteva širok nabor znanj.

Varnostni list se dostavi brez stroškov, v papirnati ali elektronski obliki, najpozneje v času prve dobave snovi ali zmesi.

Varnostni list mora biti izdelan v uradnih jezikih držav članic, v katerih se snov ali zmes daje na trg, razen če imajo države članice to drugače opredeljeno.

 

Povezani članki  

 

Priporočene storitve